A-KRUUNU OY:N REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE ASUKASVIESTINNÄN UUTISKIRJEILLE
Tämä on A-Kruunu Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste päivitetty 28.1.2020

REKISTERINPITÄJÄ
A-Kruunu Oy
Pasilankatu 13, 00520 Hel­sin­ki
pal­ve­lu­nu­me­ro: 0207 207 100
Y-tun­nus 1736841-8
Ko­ti­paik­ka: Hel­sin­ki
REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Petteri Puolanne
A-Kruunu Oy
Pasilankatu 13, 00520 Hel­sin­ki
pal­ve­lu­nu­me­ro: 0207 207 100

REKISTERIN NIMI
Asukasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rä­tään hen­ki­löis­tä, jot­ka te­ke­vät asun­non­vuok­ra­so­pi­muk­sen A-Kruu­nu Oy:n kans­sa tai asu­vat A-Kruu­nun vuok­ra-asun­nos­sa. Asu­kas­re­kis­te­riä käy­te­tään ja hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään hen­ki­lö­tie­to­lain sal­li­mis­sa ja vel­voit­ta­mis­sa ra­jois­sa asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­seen, hal­lin­taan ja ke­hit­tä­mi­seen, ana­ly­soin­tiin, asu­kas­de­mok­ra­tia­toi­min­nas­sa se­kä ti­las­toin­tiin. Asuk­kaan hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan käyt­tää por­ras­käy­tä­vän ni­mi­tau­lus­sa, asun­non ovis­sa, sau­na- ja pe­su­tu­pa­vuo­ro­lis­tois­sa se­kä näi­tä vas­taa­vis­sa tar­koi­tuk­sis­sa. Li­säk­si huo­neis­to­koh­tai­sen ener­gian ja ve­den ku­lu­tuk­sen seu­ran­nas­sa se­kä muis­sa kiin­teis­tö­tek­ni­sis­sä mit­tauk­sis­sa saat­taa esiin­tyä hen­ki­lö­tie­to­ja. A-Kruunu Oy käyttää tietoja henkilötietolain mukaisesti ja käyttää asukasviestintäänsä puhelinta, sähköpostia, suoramarkkinointia ja uutiskirjeitä. Uutiskirjeissä käytämme MailChimp-palvelua.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
A-Kruunu Oy säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen edellä mainitussa kohdassa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, kuten mm. kirjanpitolain mukaisesti.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Ha­ki­jan/asuk­kaan hen­ki­lö­tie­dot ja yh­teys­tie­dot, ny­kya­su­mis­ta kos­ke­vat tie­dot, haet­ta­vaa asun­toa kos­ke­vat toi­veet, asun­non ha­ke­mi­sen syy, kuu­kau­si­tu­lot, va­ral­li­suus ja lai­nat, luot­to­tie­dot, muut re­kis­te­röi­dyn it­se an­ta­mat tie­dot yh­dis­tet­ty­nä vuok­ra-asun­to­jen huo­neis­to­tie­toi­hin.

EVÄSTETIEDOT JA MUUT TAPAHTUMALOKITIEDOT
A-Kruunu Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. A-Kruunu Oy:n sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sosiaalisiin verkostoihin (kuten Facebook-liitännäiset), jotka saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa. Näihin kolmansien osapuolten sosiaalisiin verkostoihin sekä niiden kautta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia tietosuojaselosteita. Käyttäjä voi kytkeä evästeet pois käytöstä selaimen asetuksista. Huomioithan, että osa sivujen ominaisuuksista ei välttämättä toimi, jos evästeet on estetty. Käyttämällä A-Kruunu Oy:n verkkosivua hyväksyt, että Google käsittelee tietojasi tällä sivulla esitetyllä tavalla ja Googlen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rä­tään asiak­kaal­ta pos­ti­tus­lis­tal­le il­moit­tau­tu­mi­ses­sa, asun­to­ha­ke­muk­ses­sa, vuok­ra­so­pi­muk­ses­sa ja vi­kail­moi­tus- se­kä ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tus­lo­mak­keis­sa.
Väes­tö­re­kis­te­ris­tä tarkistetaan hen­ki­lö­tie­to­jen oi­keel­li­suu­den vuok­raus­ha­ke­mus­ta teh­des­sä se­kä asun­to­jem­me asu­kas­tie­dot.
Luot­to- ja mak­su­käyt­täy­ty­mis­tie­to­ja ke­rätään Suo­men Asia­kas­tie­to Oy:n re­kis­te­ris­tä.

TIETOJEN LUOVUTUS, SIIRTÄMINEN JA TIETOJEN POISTAMINEN

Luovutamme tietoja kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vien saa­ta­vien pe­rin­tää hoi­ta­vil­le yh­teis­työ­kump­pa­neil­le sään­nön­mu­kai­ses­ti niis­tä vuok­ra­lai­sis­ta, joi­den vel­ko­jen pe­rin­tä an­ne­taan toi­mek­sian­to­na heil­le (ve­lal­li­sen hen­ki­lö­tie­dot ja täl­tä pe­rit­tä­vät ve­lat).
Luovutamme tietoja kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vien vuok­ra­huo­neis­ton vuok­raus­ta hoi­ta­vil­le yh­teis­työ­kump­pa­neil­le vuok­ran­ha­ki­jois­ta (hen­ki­lö­tie­dot ja yh­teys­tie­dot, ny­kya­su­mis­ta kos­ke­vat tie­dot, haet­ta­vaa asun­toa kos­ke­vat toi­veet, asun­non ha­ke­mi­sen syy, kuu­kau­si­tu­lot, va­ral­li­suus ja lai­nat, luot­to­tie­dot, muut re­kis­te­röi­dyn it­se an­ta­mat tie­dot) vuok­ra­lais­va­lin­taa ja vuok­ra­so­pi­muk­sen te­ke­mis­tä var­ten.
Luovutamme tietoja kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vien kiin­teis­tön isän­nöin­ti­so­pi­mus­ten mu­kai­sil­le yh­teis­työ­kump­pa­neil­le luo­vu­te­taan tie­dot vuok­ra­lai­sis­ta (ni­mi-, osoi­te- ja yh­teis­tie­dot) kiin­teis­tö­hal­lin­non hoi­ta­mis­ta var­ten sekä kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vien kiin­teis­tön huol­to- ja yl­lä­pi­to­so­pi­mus­ten mu­kai­sil­le yh­teis­työ­kump­pa­neil­le luo­vu­te­taan tie­dot vuok­ra­lai­sis­ta (ni­mi-, osoi­te- ja yh­teis­tie­dot) huo­neis­tois­sa suo­ri­tet­ta­via kor­jaus­toi­men­pi­tei­tä var­ten.
Kiin­teis­tö­jen il­moi­tus­tau­luil­la jul­kais­taan por­ras­lis­tat, jois­sa il­moi­te­taan huo­neis­ton nu­me­ro se­kä asuk­kaan su­ku­ni­mi.
Kun­nil­le luo­vu­te­taan sään­nön­mu­kai­ses­ti tie­dot asu­kas­va­lin­nois­ta asuk­kai­den va­lin­nas­ta ara­va- ja kor­ko­tu­ki­vuok­ra-asun­toi­hin an­ne­tun val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sen no­jal­la.
Asu­mi­sen ra­hoi­tus- ja ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sel­la on oi­keus saa­da val­von­taa var­ten tar­vit­se­man­sa tie­dot val­von­ta­vi­ra­no­mai­sen roo­lis­sa.
Mui­ta re­kis­te­rin tie­to­ja ei luo­vu­te­ta eteen­päin.
Edel­lä mai­nit­tu­ja so­pi­mus­kump­pa­ne­ja, si­too sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus ja tie­to­suo­ja­so­pi­mus. Tie­to­suo­ja­so­pi­muk­ses­sa so­vi­taan EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­sis­ta asiois­ta A-Kruu­nu Oy:n ja so­pi­mus­kump­pa­nin vä­lil­lä.
Vuok­raus­ha­ke­muk­sen teh­neen asiak­kaan tie­dot säi­ly­te­tään kuu­den vuo­den ajan sii­tä, kun asia­kas on vii­mek­si jät­tä­nyt ha­ke­muk­sen, jol­lei asia­kas ole teh­nyt vuok­ra­so­pi­mus­ta.
Vuok­ra­so­pi­muk­seen pe­rus­tu­via tie­to­ja säi­ly­te­tään kuu­si vuot­ta sii­tä, kun vuok­ra­so­pi­mus on päät­ty­nyt ja vuok­ra­suh­tee­seen liit­ty­vät vel­voit­teet on hoi­det­tu, el­lei A-Kruu­nul­la olen oi­keut­ta ja vel­vol­li­suut­ta säi­lyt­tää tie­to­ja pi­dem­pään esim. vuok­ra­saa­ta­van pe­ri­mis­ta­pauk­sis­sa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin A-Kruunu Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla

Sähköpostimarkkinoinnin toteuttamiseen A-Kruunu Oy käyttää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolista yhteistyökumppania, MailChimp. Tästä johtuen palvelun käyttämiseen liittyviä käyttötietoja, sekä henkilötietoja siirretään osittain palvelimille, jotka sijaitsevat USA:ssa. Henkilötietojen siirrot Yhdysvaltoihin toteutetaan tällä hetkellä EU-komission hyväksymän erillisen tietosuojasopimuksen, ns. Privacy Shield -sopimuksen turvin. Sopimuksessa hyväksytään yksittäiset yritykset turvallisina yhdysvaltalaisina yrityksinä ja henkilötietojen luovutuksensaajina.

A-Kruunu Oy käyttää verkkosivustollaan Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa.

REKISTERIN SUOJAUS JA REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla yhteistyökumppanimme Elido Oy:n palvelimella. Henkilötiedot sijaitsevat tietokannoissa, joihin liittyvät ohjelmistot ja laitteet on suojattu hyvää salasanakäytäntöä noudattaen sekä muilla teknisillä keinoilla. Pääsy rekisteriin tapahtuu suojattujen yhteyksien kautta ja niihin pääsy on rajattu vain Elido Oy:n henkilökunnalle heidän suorittaessaan työtehtäviään. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää ja peruuttaa tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla kirjallisesti yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön petteri.puolanne@a-kruunu.fi tai A-Kruunu Oy, Petteri Puolanne, Psilankatu 13, 00520 Helsinki. Pyytäjän henkilöllisyys tulee voida varmentaa. Vastaamme tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti kahden viikon kuluessa.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä rikkoo tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
A-Kruunu Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. A-Kruunu Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.