A-Kruunu Vuosikertomus 2021

62 63 Olemme laatineet alustavan selvityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista toimintaamme. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit voidaan jaotella fyysisiin riskeihin ja siirtymäriskeihin, jotka tunnistamalla takaamme kilpailukykymme säilymisen tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen tuomat fyysiset riskit liittyvät osaltamme pääosin sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen. Kasvava sadanta ja viistosade rasittavat rakenteita ja erityisesti julkisivumateriaaleja, mikä aiheuttaa kasvavia ylläpitokustannuksia. Lisääntyneiden rankkasateiden takia hulevesiratkaisuihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asuntojen kuumeneminen lisääntyvien hellekausien aikana aiheuttaa terveysriskin asukkaille, mikä täytyy huomioida asuntojen suunnittelussa. Reagoimattomuus ilmastonmuutokseen saattaa johtaa merkittävään maineriskiin, sillä sidosryhmät odottavat meiltä yritysvastuuta ja edelläkävijyyttä ilmastoasioissa. Ennakoimalla kiristyvää ilmastopolitiikkaa ja lainsäädäntöä pystymme mukauttamaan toimintatapojamme hyvissä ajoin, ja siten selviytymään muutoksista paremmin. Muuttuva politiikka tuo mukanaan myös taloudellisen riskin, kun rahoitusta ohjataan kestävämpään toimintaan ja muu rahan hinta nousee. Rakennusmateriaalien ja tuotteiden hinnat nousevat, kun resurssien saatavuus heikkenee. Kiertotalouden edistäminen tulee korostumaan entistä enemmän suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa. Huomioimalla kiertotalouden aikaisessa vaiheessa kerrytämme omaa osaamistamme, jolla takaamme selviytymisemme tulevaisuudessa. Osaamisen lisäksi on tärkeää huolehtia asenneresurssista ja kyettävä motivoimaan niin henkilöstöä kuin asukkaita ilmastoasioiden suhteen. Riskien lisäksi ilmastonmuutos tuo mukanaan myös liiketoimintamahdollisuuksia, mikäli yritys pystyy vastaamaan muutokseen. Esimerkiksi energiatehokkaat ratkaisut vähentävät ylläpitokustannuksia ja vähähiilinen rakennuttaminen voi asettaa A-Kruunun etusijalle kilpailijoihin nähden. VASTUULLISUUSTYÖ 2021 VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Ilmastonmuutoksen vaikutukset A-Kruunun toimintaan VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT A-Kruunun toiminnan vaikutukset ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät rakennuttamisesta ja asumisesta. Rakennuttaminen ja työmaat Työmaatoimintojen ympäristövaikutukset syntyvät fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja työmaajätteistä. Vaikka rakentaminen muuttaa ympäristöä peruuttamattomasti, voidaan viherrakentamisella vaikuttaa positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen tuomalla piha-alueelle monipuolisesti erilaisia kasveja ja luonnonniittyä. Purku ja kierrätys Pyrimme vähähiiliseen rakennuttamiseen, joka ottaa huomioon rakennuksen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta. Pidennämme rakennustemme elinikää ajantasaisilla huolto- ja korjaustoimilla. Kun rakennuksemme tulevat käyttöikänsä päähän, pyrimme kierrättämään materiaalit uudelleenkäyttöön. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI Materiaalien tuotanto ja suunnittelu Rakennuttamisen osalta suurin ympäristövaikutus syntyy jo rakennusmateriaalien valmistuksessa, mitä pystymme pienentämään puurakentamisella. Tutkitusti puurakentaminen tuottaa 20 % vähemmän päästöjä kuin vastaava betonirakennus. Materiaalivalintojen lisäksi rakennuksen elinkaarta pidentävät ja energiatehokkaat ratkaisut pienentävät elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia. A-Kruunun tehtävänä on tuottaa kohtuuhintaista asumista kasvukeskuksiin, joten huomioimme kohteen hyvän sijainnin yhdyskuntarakenteessa. Joukkoliikenteen ja palveluiden läheisyys pienentää asukkaidemme liikkumisen päästöjä. Käyttö- ja huoltovaihe Kiinteistönpidon ja asumisen ympäristövaikutusten pienentämiseksi suurin vaikutus on uusiutuvalla energialla. Ostamme sekä sähkön että lämmön uusiutuvana aina kun se on mahdollista. Samalla lisäämme omaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä uudistuotannossa että käytössä olevissa kiinteistöissä. Edistämme kierrätystä ja seuraamme energian- ja vedenkulutusta reaaliaikaisesti taloissamme. Kiinteistönpidossa kiinnitämme lisäksi huomiota kemikaalien käyttöön erityisesti piha-alueilla. Asumisen aikaisten ympäristövaikutusten pienentämisessä myös asukkailla on tärkeä tehtävä sekä energiaviisaassa asumisessa että erityisesti jätteiden lajittelussa.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=