A-Kruunu Asukasvuosikertomus 2021

VUOSIKERTOMUS ASUKKAALLE 2021

Rakennuttaminen Kehityshankkeet Tutustu vastuullisuusraporttiin Tutustu asiantuntijablogiin Toimitusjohtajan katsaus Kasvu ja kehitystoiminta vaativat resursseja Henkilökunta esittelyssä A-Kruunulle valmistui vähähiilisyyden tiekartta Asukaspostia vuoden varrelta Vuoden 2021 tärkeimmät tapahtumat 11 – 13 14 – 19 20 – 25 liittisen tilanteen, jonka arvellaan näkyvän pitkittyessään muun muassa energiakustannuksissa. Tässä tilanteessa korostuu energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen tähtäävä toimintatapamme, jota myös asukkaat voivat omilla asumistottumuksillaan edistää. Tässäkin asiassa yhteinen toiminta tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Toivotan kaikille voimia vuodelle 2022! Asukasvuosikertomuksessa tuomme esiin yhtiön toiminTietoa A-Kruunun toiminnasta ja tavoitteista Vuosi 2022 toi ikävä kyllä tullessaan maailmanpotaan vuonna 2021 vaikuttaneista toimista. Toimitusjohtajan katsauksesta ja vuoden tärkeimmistä tapahtumista voi lukea, että vuosi oli meille työn täyteinen. Myös koronatilanne jatkui haasteineen, mutta onneksi vaikutti asumiseen edellistä vuotta vähemmän. Vuoden aikana päästiin myös jälleen tapaamaan ihmisiä asukastoiminnan merkeissä. Toivottavasti vuosi 2022 on sikäli vielä parempi, että taloissa päästään pitämään talkoita, kokoontumaan lenkkisaunoihin tai muuten viettämään yhdessä aikaa naapureiden kanssa. Yhteisöllisyys tuo voimaa omaan elämään. Petteri Puolanne Kiinteistöpalvelupäällikkö Sisältö: A-Kruunu lyhyesti Arvot Tunnusluvut Kiinteistöhallinto 4 – 5 6 – 11 10 – 11 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 2 3

A-Kruunu lyhyesti A-Kruunu on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia omakustannusperusteisia vuokra-asuntoja sekä edistää vähähiilisyyttä, puurakentamista, kiertotaloutta ja uusia innovaatioita. Kaikkia valtio-omisteisia yhtiöitä koskevia tavoitteita ovat yritysvastuun vahva integroiminen liiketoimintaan ja tavoitteellinen yritysvastuun johtaminen sekä edelläkävijyys hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisessä ja digitalisaation hyödyntämisessä. A-Kruunu toimii Helsingin seudulla ja muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suuri, kuten Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Asunnot osoitetaan kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille huolehtien myös vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. ARVOT • Taloudellisuus • Asukastyytyväisyys • Vastuullisuus • Ketteryys Tilinpäätöstiedot luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.a-kruunu.fi 4 Tutustu vastuullisuusraporttiin Vastuullisuusraportissa tuodaan esiin monipuoli sesti A-Kruunun toimintaa ja siihen liittyviä tun nuslukuja. Tutustu raporttiin täältä Tutustu asiantuntijablogiin A-Kruunun verkkosivuilla julkaistaan asiantuntija blogia, jonka kirjoittajat pohtivat teksteissään asumista ja rakentamista, asumisen innovaatioita ja puurakentamista eri näkökulmista. Tekstien ta voitteena on tuoda esiin uusia ajatuksia ja herättää keskustelua. Lue blogeja täältä KIINTEISTÖHALLINTO Kiinteistöjen ylläpito ja asuntojen vuokraus ovat saaneet hyvät arvosanat vuoden 2021 asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Vastausten keskiarvo oli 3,77/15 (3,74/1-5). Ensimmäistä kertaa tutkittu nettosuositusindeksi oli 44 (NPS). Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kertomusvuonna 99,6 % (99,8 %) ja vaihtuvuus 21,3 % (16,8 %). Asuntokannan ylläpidossa painotetaan elinkaarikestävyyttä, energiatehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Asuntokanta on pääosin nuorta uudistuotantoa, jolloin korjauskulujen taso on melko alhainen. A-Kruunun taloissa toteutetaan pitkän tähtäimen korjaustoiminnan suunnitelmaa (PTS). Syksyn budjettikierrosten yhteydessä kysytään myös asukastoimikunnilta talojen tarpeista suunnitelmiin. RAKENNUTTAMINEN Tavoitteena on, että yhtiö rakennuttaa vuosittain 800 asuntoa, joista pääosa on Helsingin seudulla ja muut muilla suurimmilla kasvuseuduilla. Rakennuttamisen perusteena on kohtuuhintaisten asuntojen merkittävä ja pitkäaikainen tarve seudulla. Puukerrostalojen osuus tuotannossa on tavoitteena nostaa kolmasosaan vuonna 2024. A-Kruunun rakennuttamisessa korostuu tehokas tontinhankinta, laadukas suunnittelu ja ammattitaitoinen projektihallinta sekä valvonta. Kohteiden valinnassa otetaan aina huomioon kohteen hyvä sijainti yhdyskuntarakenteessa. KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITYSHANKKEET • Puukerrostalorakentamisen liiketaloudellisia arvoketjuja sekä kiertotaloudellisia mah- dollisuuksia tutkiva PUKKI- hanke • Kaksi asuntoreformikilpai- luihin perustuvaa puukerros- talorakentamisen kehitys- hanketta • Viherrakentamisen koehanke Vihreistä Vihrein Vuosaari • Ryhmävuokraus-konsepti eli modernin kimppa-asumisen kehittämishanke • Palvelukorttelikonseptin kehittämishanke • Asuntojen älykäs jakamis- ja yhdistämishanke - - - - r.i i : l;i 5 TUNNUSLUVUT 31.12.2021 Liikevaihto milj. € 15,7 Tase milj. € 469.4 Henkilöstö 30 Valmiit asunnot kpl 2030 Rakenteilla olevat asunnot 771 Rakennussuunnittelussa as.kpl n. 1200

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kasvu ja kehitystoiminta vaativat resursseja A-Kruunun asuntomäärä kasvoi lähes 600 asunnolla vuonna 2021, ja pyrimme vuoden kuluessa määrätietoisesti kehittämään toimintaamme ja vastaamaan valtioomistajan meille asettamiin myös muihin kuin tuotantovolyymiä koskeviin tavoitteisiin.. Vuoden lopussa meillä työskenteli 30 henkilöä, ja lisäys edelliseen vuoteen oli 8 henkilöä. Uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut perusteltua asuntomäärän kasvun, toiminnan kehittämisen ja kehityshankkeiden vaatiman monipuolisen osaamisen takia. Olemmekin panostaneet vuoden aikana monin tavoin henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Työntekijöiden hyvinvointi on kasvavan yrityksen keskeinen voimavara ja henkilöstöhallintoon panostaminen tärkeä osa yrityksen menestymismahdollisuuksia tämän päivän työmarkkinoilla. Osaavista työntekijöistä on alalla pulaa ja haluamme olla vetovoimainen yritys, jonka palvelukseen hakeudutaan ja myös halutaan pysyä pitkään. Henkilöstön pysyvyys on tärkeä asia myös asukkaille erityisesti kiinteistöhallinnon osalta. Viime vuonna valmistuneista kohteista mainittakoon muun muassa Helsingin Kruunuvuorenrannan Ryhmävuokraus-hanke, ensimmäisen kohteen valmistuminen Kuopioon Saaristokaupunkiin sekä Tampereen Vuorekseen valmistunut puukerrostalokokonaisuuden ensimmäinen osa. Vuoreksen hankkeessa jatkuu Tampereen yliopiston PUKKI-tutkimushanke, joka selvittää puukerrostalorakentamisen liiketaloudellisia mahdollisuuksia kestävän kiinteistökehittämisen näkökulmasta ja tutkii kiertotalouden mahdollisuuksia. Uudet asuntomme ovat olleet kysyttyjä eli hakijoita asuntoihin on ollut runsaasti, mikä kertoo ARA-asuntojen tarpeesta kasvupaikkakunnilla. Meillä oli vuoden lopussa omistuksessamme jo 2 030 asuntoa. Huomattava on, että A-Kruunu ei ole ostanut valmiita asuntoja tai taloja vaan toiminta perustuu uudisasuntojen rakennuttamiseen. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS Uudistuotantomme sai vuoden aikana myös tunnustusta, kun Vuoden 2021 Betonijulkisivu – arkkitehtuuripalkinnossa kunniamaininta myönnettiin Playa Arkkitehdit Oy:n A-Kruunulle suunnittelemasta Kaarlo Sarkian kadun kohteesta. 121 asunnon kohde valmistui Espooseen vuonna 2020. Perusteluissaan valintaraati nosti kohteen hyväksi esimerkiksi luovasta suunnittelusta, jonka avulla on saatu rakennutettua laadultaan korkeatasoista valtion tukemaa vuokra-asumista tiukoissa kustannusraameissa. >> 6 7

--------------- l .....&J. i --.111 >> 9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kaarlo Sarkian katu, Espoo Haluamme panostaa laadukkaaseen arkkitehtuuriin, sillä teemme rakennuskantaa, joka tulee säilymään asukkaiden käytössä ja kaupunkikuvassa vuosikymmeniä. Uskomme, että laadukas suunnittelu on kilpailuvaltti, joka pitää huolta asuntojen ja talojen haluttavuudesta pitkällä tähtäimelle. Hyvä suunnittelu vaatii myös tulevaisuuden asumisen tarpeiden tutkimusta. Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluneen Urbaanit lapsiperheet -tutkimushankkeen loppuraportti valmistui viime vuoden lopulla. Loppuraportissa todettiin, että Fregatti Dygdenin kujan asukkaat ovat tyytyväisiä uudenlaiseen kerrostaloon ja että asukkaiden tarpeisiin onnistuttiin vastaamaan hankkeessa. Vuoden aikana osallistuimme ko. hankkeella myös kansainväliseen Building Communities -videosarjaan, jossa tutustutaan kohtuuhintaisen asumisen innovaatioihin, ratkaisuihin ja toteutuksiin eri puolilla Eurooppaa. Uudistuotannon lisäksi panostamme myös ylläpitotoimintaan, sillä kiinteistöjen ennakoiva ja suunnitelmallinen kunnossapito täytyy aloittaa heti rakennuksen valmistuttua. On hyvä asia, että tekeillä olevaan korkotukilainsäädännön uudistukseen on esitetty jälleen mahdollisuutta varautua korjauksiin myös taloudellisesti. Se luo pohjan kestävälle kiinteistöjen ylläpidolle, mikä on sekä asumiskustannusten että asumisviihtyisyyden kannalta tärkeä asia. Korkotukilainsäädännössä tulisi varmistaa muillakin toimin asumisen kohtuuhintaisuus. Esimerkiksi hiilineutraaliusvaatimusten kustannuksia ei tulisi maksattaa kohtuuttomasti pienituloisilla asukkailla, vaan valjastaa korkotukijärjestelmä tukemaan kehittävällä mutta kustannustehokkaalla tavalla tärkeää asiaa. Näiden asioiden lisäksi esitimme lausunnossamme, ettei asukasvalintajärjestelmään tehtäisi muutoksia, sillä järjestelmä on toiminut omien selvitystemme mukaan erittäin hyvin. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS Laki luo toiminnallemme tärkeän pohjan, mutta niin sitä luovat myös asiakkaamme, laaja yhteistyökumppaniverkostomme ja henkilöstömme. Haluankin kiittää kaikkia toimintaamme vaikuttaneita tahoja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2021 ja toivon kaikille työntäyteistä, rauhallista ja menestyksellistä vuotta 2022. Jari Mäkimattila 8

Kiinteistöhallinnon henkilökunta esittelyssä A-Kruunun kiinteistöpalveluyksikkö palvelee asukkaita kaikissa asumiseen liittyvissä asioissa. Kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri Puolanne vastaa yksikön toiminnasta. Asuntojen vuokrauksen asiakaspalvelussa työskentelevät vuokrausneuvottelijat Maija Hakala, Marika Hälvä, Nina Hölsö, Crista Laine, Tiina Moisio, Tytti Tarkkonen ja Saara Vainio. Vuokrauspäällikkö Laura Kalakoski vastaa asiakaspalvelun sujuvuudesta sekä vuokrauksen onnistumisesta. Kiinteistökoordinaattori Sara Silfverhuth hoitaa yksikön hallinnollisia tehtäviä. Palvelupäälliköt Pasi Hakala, Mikko Kauppi, Mari Leppänen, Miro Puhakka ja Leena Winqvist hoitavat asumisen aikaisiin asioihin liittyviä tehtäviä kuten asunnon ja talon kuntoon, asukastoimintaan, häiriötilanteisiin, talokohtaiseen talouteen liittyviä asioita. Heille voi myös antaa kehitysideoita talon asioiden edistämiseksi. Vuokriin ja vesilaskutuksiin liittyvät asiat hoidetaan talousyksikössä ja niihin liittyvissä kysymyksissä asukkaita auttaa perintäneuvottelija Kia Wikholm. 10 11 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS

kiinteistöissä. 160 l/hlö/vrk eli on noin 25% asuntokannassa se on noin määräinen kulutus on 128 vedenkulutukseen. A-Kruunun vaikuttavan tehokkaasti mukaan, minkä on todettu neistokohtaisen kulutuksen vedenkulutuksen mittaus. nöllisesti. Vedenkulutuksen täisiin noin 140 omakotitaloa. Tällä sähkömäärällä lämmitetkWh/Rm3, vettä kului 128 l/ normeerattu kulutus oli 25,8 Vuonna 2021 kaukolämmön ENERGIANKULUTUS I la o , a l i hlö/vrkja sähköä 2761 Mwti. ir ll ll l i ti ii i ~ ~ it l r -. huoneistojen keskimääräinen kulutus on 128 litraa ~e~ henkilö vuoroka dessa. Tyy~illisesti vast • I o A-Kruunulle valmistui hiilineutraaliuden kartta tetaan ARAn hyväksymillä lainoilla ja huoneistojen vuokranmääritys perustuu omakustannusperiaatteeseen. Energiatehokkuustoimet tuovat säästöä rakennusten elinkaarikustannuksiin, joten vaikuttavat sikäli omakustannusvuokran kehittymiseen pitkällä tähtäimelle, vaikka investointikustannukset saattavat joissain tapauksissa olla korkeampia. *Yhteenlasketuissa päästöissä käytetään sähkön hankintaperusteista lukua. **Lämmön sijaintiperusteinen luku laskettu ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Yhteenlasketuissa päästöissä käytetään lämmön hankintaperusteista lukua. Hiilineutraaliuden tavoite on asetettu jo aiemmin vastuullisuusohjelmassa. Vuoden 2021 lopulla valmistunut tiekartta on ensimmäinen askel tuon tavoitteen konkreettiseen määrittelyyn. A-Kruunun tavoitteena on olla omissa toimissaan hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä. Keinoina ovat muun muassa uusiutuvan lämmitysenergian käyttö, rakennushankkeiden hiilijalanjäljen laskenta sekä rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. A-Kruunun toiminnan kokonaishiilijalanjälki muodostuu pääasiassa kiinteistöjen energiankulutuksesta ja rakennuttamisesta. Yhtiön rakennuskanta on pääosin uutta ja energiankulutus lähtökohtaisesti keskimäärin pientä. Hiilineutraalisuustavoite koskee A-Kruunun omia toimintoja kuten olemassa olevan asuntokannan energiansäästötavoitteita kiinteistöalan energiatehokkuussopimus VAETSin mukaisesti ja uudistuotannon A-energialuokan tavoittelua. Vuonna 2020 aloitettiin jo vihreän sähkön hankinta. Seuraavaksi lähdetään uusimaan kaukolämpösopimuksia päästöttömiksi siellä, missä se on jo mahdollista. Tavoitteena on lähivuosina myös aurinko- ja maalämpöenergian hyödyntäminen siten, että saataisiin toteutettua vuosittain 3 – 5 aurinkoenergialla ja yksi maalämmöllä lämpiävä kohde joko olemassa olevaan tai uudiskohteeseen. Myös asukkaiden asumistottumukset ovat keskeisessä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi jatkossa tarvitaan hyvää asukasviestintää asian edistämiseksi. Rakennuttamiseen asetetaan tulevaisuudessa oma aikataulunsa, sillä rakentamisessa päästöjä syntyy lähinnä muiden toimien vaikutuksesta. Erityisesti materiaalien vähähiilisyys ja kiertotalous ovat Suomessa vielä kehitysvaiheessa. Rakennuttamisessa on A-Kruunussa aloitettu hiilijalanjäljen laskeminen jokaisessa uudessa rakennushankkeessa. Siten pystytään tilaamaan vähähiilisempää suunnittelua ja rakentamista sekä edistämään rakennuksen elinkaariominaisuuksia kuten muunneltavuutta, korjattavuutta sekä materiaalien kierrätettävyyttä. Puurakentaminen on yksi ensimmäisistä rakentamisen hiilijalanjälkeä pienentävistä toimenpiteistä. Tavoitteena on, että vuodesta 2024 lähtien kolmasosa asuntoaloituksista on puurakentamista. Suunnitteilla olevista hankkeista jo kolmasosa onkin puurakenteisia. Vähähiilisessä toiminnassa myös kustannukset on otettava huomioon. A-Kruunun hankkeet rahoisuurempi kuin A-Kruunun >> Energian- ja vedenkulutus sekä epäsuorat kokonaishiilidioksidipäästöt vuosina 2019 - 2021 Taulukko 1. Energian- ja vedenkulutukset Lämpö Sähkö Vesi MWh kWh/rm3 MWh kMh/rm3 m3 l/rm3 l/as/vrk 2019 6972 26,5 1565 7,5 79669 267,7 124,7 2020 8676 23,9 2082 6,7 117139 288,7 122,6 2021 11707 25,8 2761 6,9 138305 290,3 127,5 j h Taulukko 2. Epäsuorat kokonaishiilidioksidipäästöt (scope 2) 2019 2020 2021 Sähkö (hankintaperusteinen), tCO2 297 0 0 Sähkö (Sijaintiperusteinen)*, tCO2 297 345 249 Lämpö (hankinta ja sijaintiperusteinen), tCO2 1169 1250 1581 Lämpö (sijaintiperusteinen)**, tCO2 1169 1250 2072 Yhteensä, tCO2 1466 1250 1581 osalta käytössä on tuntiseuranta, mikä nopeuttaa myös vesivuotojen havaitsemista ja ennaltaehkäisee isoja korjaustarpeita. Energiankulutusta seurataan kulutusraporttien avulla säänA-Kruunun taloissa on käytössä myös huoneistokohtainen Myös laskutus tapahtuu huotaloissa huoneistojen keskip r up aavassa 12 13 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS

Asukaspostin antia vuoden varrelta Neljä kertaa vuodessa julkaistavassa Asukaspostissa kerrottiin jälleen asumiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tässä koosteena osa postin annista. Häiriöihin puuttuminen on palvelulupaus A-Kruunun vastuullisuusohjelmaan kuuluva palvelulupaus edellyttää, että asukkaiden tekemiin häiriöilmoituksiin puututaan ripeästi. Häiriöilmoituksen saavuttua aloitetaan välittömästi selvittämään asiaa ja viimeistään viiden arkipäivän kuluessa ryhdytään asuinhuoneenvuokralain mukaisiin toimenpiteisiin tai tehdään päätös, ettei toimenpiteisiin voida ryhtyä. Häiriöilmoituksen voi tehdä yksittäinenkin asukas, mutta esimerkiksi kirjallisen varoituksen antamista varten tarvitaan useamman asukkaan ilmoitus samasta häiriöstä. Näin toimien varmistetaan, ettei häiriöilmoitusta käytetä esimerkiksi kiusantekotarkoitukseen. Palvelulupaus edellyttää ripeää toimintaa, mutta häiriöihin liittyvät tapaukset saattavat viedä aikaa ennen kuin ne saadaan hoidetuksi loppuun. Asuinhuoneenvuokralaki asettaa määrätyt tiukat reunaehdot häiriöiden hoitamiselle. Tavoitteena on kuitenkin taata rauhalliset asumisolosuhteet kaikille asukkaille ja sen Vuokrien määräytymisestä A-Kruunun vuokranmääräytyminen perustuu omakustannusperiaatteeseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ohjeistuksen mukaan vuokrilla saa kattaa vain talon rakennuttamiseen, hallintoon ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia. ARA myös valvoo ohjeistuksensa noudattamista. A-Kruunun vuokranmäärityksessä noudatetaan myös ARAn suosittelemaa vuokrien tasausjärjestelmää pääomakulujen osalta. Muita kuluja sen sijaan seurataan talokohtaisesti eli esimerkiksi vedenkäyttötottumuksilla voi vaikuttaa oman asunnon vuokraan. Omakustannusperiaatteen noudattaminen vaikuttaa myös siihen, että samalla paikkakunnalla sijaitsevissa taloissa voi olla erisuuruiset vuokrat samankokoisissa asunnoissa. Jos esimerkiksi talo on rakennutettu omassa omistuksessa olevalle tontille, vuokra määräytyy omakustannusperiaatteen mukaan hieman matalammaksi kuin vuokratontille rakennutetussa talossa. eteen tehdään kaikki voitava. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 14 15

Tutustu ympäristövastuu-sivuun A-Kruunu pyrkii kaikessa toiminnassaan rakentamaan kestävää kaupunkiympäristöä niin rakennuttamisessa kuin myös talojen ylläpidossa. Asukkaat voivat kantaa oman kortensa kekoon omilla valinnoillaan ja ratkaisuillaan, joilla vähennetään energiankulutusta sekä edistetään kestävämpää arkea. Kaikki yhdessä saamme enemmän aikaan! Ympäristövastuu-sivulta löydät hyviä vinkkejä kestäviin valintoihin elämässäsi: https://www.a-kruunu.fi/vastuullisuus#ymparistovastuu Jaana ja Malviina edustavat asukkaita hallituksessa A-Kruunun Oy:n yhtiökokous valitsiJaana Parviaisen ja Malviina Peltosen yhtiön hallitukseen asukasedustajiksi. Malviina Peltonen Jaana Parviainen Oma piha voi olla henkireikä A-Kruunun talossa asuva pariskunta on luonut rivitalopihalleen keitaan, jossa voi rentoutua ja nauttia luonnon kauneudesta. Pihasta on tullut olohuoneen jatke, joka luo iloa jokaiseen päivään. - Istumme usein iltaisin olohuoneessa ikkunan edessä ihastellen pihaamme, puiston maisemia ja luonnon tapahtumia, joita on mukava seurata, pariskunta kertoo. Pieneen pihaan on saatu upeasti luotua erilaisia osioita niin hyötykasveille kuin kukillekin. Yrttien, salaattien, tomaattien ja kurkkujen lisäksi on istutettu muun muassa erilaisia herukkapensaita, marja-aroniaa ja pensasmustikkaa. Kastelua helpottamaan on hankittu muun muassa sadevesiränniin sijoitettava veden sieppari, josta saadaan sadevettä kasteluun. Puutarhaliikkeestä on hankittu myös pieniä kastelulaitteita, ”tutteja” letkuineen, jotka tiputtavat vettä tasaisen hitaasti pitäen kasvit kosteina. Kastelulaitteen voi hankkia myös juomapulloon, jolloin se toimii myös sisäkukan kastelujärjestelmänä. Myös pihan suunnitteluun pariskunta käyttää paljon tuumailuaikaa istuskellen terassin lepotuoleissa. - Otamme paljon kuvia ja suunnittelemme talven aikana aina uuden kesän juttuja. Kuvista näkee, mikä toimii pihallamme ja mikä ei. Tämä on meille sellainen henkireikä, yhteinen harrastus. Ei tule mietittyä työasioita, kun touhuaa pihalla, myhäilee pariskunta saman mielisenä. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 16 17 Molemmat toivovat asukkaiden ottavan heihin yhteyttä tarvittaessa asumisen kehittämisen asioissa. Jaanan sähköpostiosoite on jaana434@gmail.com ja Malviinan osoite on malviina.peltonen@gmail.com.

ihmiselle ja jättää puhumatta, jos ei voi puhua hyvää toisesta. - Tästä tilaisuudesta jäi hyvä mieli ja tuli uusia juttuja pohdittavaksi, talossa asuva Petra totesi illan päätteeksi. Keskusteluillassa etsittiin hyviä toimintatapoja Helsingin Svanströminkuja 7:n asukkaat kokoontuivat syyskuisena iltana kerhohuoneelle keskustelemaan kesällä pidetyn yhteisökoulutuksen annista. Kaksi koulutustilaisuutta järjestettiin Teamsin kautta. Moni koko välitehtäväksi annetun juttelun naapureiden kanssa mieleiseksi. Koulutus järjestettiin, koska edellisenä kesänä asukkaiden välille oli syntynyt kiistaa pihan käytöstä. Koulutuksessa etsittiin yhdessä eväitä rakentavaan ja sopua edistävään vuorovaikutukseen. Asukasiltaan osallistuneiden toiveena oli, että jatkossakin aikuiset keskustelisivat suoraan toisten aikuisten kanssa, jos esimerkiksi lasten tekemisistä tulee sanomista. Takanapäin puhuminen koettiin huonoksi tavaksi, koska se lisää aina väärinymmärrysten määrää. Myös kirjoittelu talon Facebook-sivulla koettiin vastakkainasettelua lisääväksi, koska kirjoitettuun tekstiin tulee helposti sävyjä, jotka jäisivät pois kasvotusten keskustelusta. Keskustelua vetänyt Naapuruussovittelun keskuksen sovittelija Jens Gellin antoi keskustelun lomassa vinkin, ettei pidä puhua pahaa ihmisestä kenellekään toiselle Asukastapaaminen auttaa huoltoa toimimaan Vantaan Timanttikujan asukkailla oli perustellut syyt haluta vaihtaa huoltoliike. Uuden toimijan kanssa pidettiin heti alkuun syyskuussa asukastapaaminen, jossa kartoitettiin talon erityispiirteet ja asukkaiden toiveet huollolle. Tilaisuuden koolle kutsunut A-Kruunun palvelupäällikkö Leena Winqvist korosti, että huollon kanssa pyritään aina ensin käymään keskusteluja toiminnan parantamiseksi, mutta jos niistä ei ole apua, huolto voidaan myös vaihtaa. Timattikujan asukkaat halusivat parannusta erityisesti rappujen ja ulkotilojen sisäänkäyntien siisteyteen sekä huoltopyyntöjen reagointiaikoihin. Tilaisuudessa käytiin läpi siisteysasioiden lisäksi saunan kiukaan lämpenemistä, varastojen lukitusta ja muita turvallisuusasioita. Asukastoimikunta oli järjestänyt sisäpihalla pidettävään tilaisuuteen kahvituksen herkkuineen. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 18 19

21.6. Nurmijärven Klaukkalaan Pikkutikankuja 5:een valmistui 29 asunnon rivitalokohde. Asuntojen keskivuokra on 12,25 euroa neliöltä kuukaudessa. 30.6. Jyväskylän Äijälänrantaan käynnistyi 44 asunnon vuokratalohanke. Pääurakoitsijana toimii YIT Suomi Oy. >> Tiilitehtaantie 62, Jyväskylä 2021 Vuoden tärkeimmät tapahtumat A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 20 29.1. Espoon Puustellinmäkeen osoitteeseen Ruutikellarintie 4 valmistui 44 asunnon vuokratalokohde. Keskivuokra kohteessa on 13,88 euroa neliöltä kuukaudessa. 15.2. Espoon Saunalahteen, Paapuuri 2:een valmistui 49 asunnon vuokratalokohde. Keskivuokra kohteessa on 13,63 euroa neliöltä kuukaudessa. 24.3. Asukastoimikuntien jäseniä kokoontui perinteiseen asukasiltaan käsittelemään naapuruussovittelua ja talojen asukastoimintoja. Vuorovaikutusta korostava tilaisuus järjestettiin koronasta johtuen sähköisesti. 26.3. Ensimmäinen vuokratalo Jyväskylään valmistui Tiilitehtaantie 62:een. 49 asunnon keskivuokra on 12,40 euroa neliöltä kuukaudessa. 31.3. Moduulitekniikalla rakennetut, yhteensä 47 asunnon puukerrostalot valmistuivat Sipoon Kalliomäen alueelle Söderkullan keskustan kupeeseen osoitteeseen Kalliomäenkaari 8 ja 18. Asuntojen keskivuokra on 12,65 euroa neliöltä kuukaudessa. 9.4. A-Kruunun yritysvastuuraportti 2020 julkaistiin. 21

lll Lehtoniementie 136, Kuopio 2021 Vuoden tärkeimmät tapahtumat 22 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 7.7. Keskeiselle paikalle Porvoon sisääntuloväylän varteen osoitteeseen Raatimiehenkatu 1 ja 3 käynnistyi 64 vuokra-asunnon rakennuttaminen. Pääsuunnittelijana hankkeessa on toiminut Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy:n Juha Vesen ja Sanna Vesen. Urakoitsijana toimii Varte Lahti Oy. 15.7. A-Kruunu osallistui kansainväliseen Building Communities -videosarjaan, jossa tutustutaan kohtuuhintaisen asumisen innovaatioihin, ratkaisuihin ja toteutuksiin eri puolilla Eurooppaa. A-Kruunun esittelykohteena toimi Urbaanit lapsiperhe -hanke Helsingin Kalasatamassa Fregatti Dygdenin kujalla. 20.8. Espoon Leppävaaran Puustellinkallioon lähti rakenteille 46 vuokra-asunnon kerrostalohanke osoitteeseen Kiannonkatu 18. Pääurakoitsijana toimii JM Suomi Oy. A-Kruunu tulee muuttamaan myös alueella kaksi suojeltua, 50-luvulla valmistunutta rakennusta asumiskäyttöön. 27.8. Keravan kehittyvälle ja tiivistyvälle Länsi-Jaakkolan alueelle valmistui 52 vuokra-asuntoa osoitteeseen Palopellonkatu 8. Asuntojen keskivuokra on 12,93 euroa neliöltä kuukaudessa. 8.9. Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluneen Urbaanit lapsiperheet -hankkeen loppuraportti hyväksyttiin. Raportti osoitti, että Fregatti Dygdenin kujan asukkaat ovat tyytyväisiä uudenlaiseen kerrostaloon ja että asukkaiden tarpeisiin onnistuttiin hankkeessa vastaamaan. 1.10. Tampereen Vuorekseen, Honkakuusenkatu 5:een valmistui A-Kruunun puukerrostalokokonaisuuden ensimmäinen vaihe, 59 asuntoa. Keskivuokra kohteessa on 12,96 euroa jyvitetyltä neliöltä kuukaudessa. Hankkeessa on käynnissä Tampereen yliopiston toteuttama Pukki-tutkimushanke. >> 23

1 1 , , 1 :::~:i ~­ ~~ ~ Turumankatu 11 & Pojamankatu 10, Helsinki 2021 Vuoden tärkeimmät tapahtumat 24 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 29.10. Kuopion Saaristokaupunkiin, Lehtoniementie 136:een valmistui 40 vuokra-asuntoa. Asuntojen keskineliövuokra on 12,19 euroa neliöltä. 17.11. Helsingin Kruunuvuorenrantaan osoitteeseen Turumankatu 11 ja Pojamonkatu 10 valmistui 49 asuntoa. Keskineliövuokra on 13,99 euroa neliöltä kuukaudessa. Kohteeseen valmistui myös ryhmävuokrausasuntoja. 30.11. Vuoden 2021 Betonijulkisivu – arkkitehtuuripalkinnossa kunniamaininta myönnettiin Playa Arkkitehdit Oy A-Kruunulle suunnittelemastaan Kaarlo Sarkian kadun kohteesta. Pääsuunnittelijana hankkeessa oli arkkitehti SAFA Tuukka Vuori. Kaarlo Sarkian katu 6 on vuonna 2020 valmistunut 121 asunnon vuokratalokohde Espoossa. 16.12. Helsingin Pohjois-Pasilan Postipuiston kortteliin suunnitellaan toteutettavaksi A-Kruunun vuokra-asuntoja ja Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoja. Hankkeen suunnitelma perustuu asuntoreformikilpailun voittaneeseen ehdotukseen, ja kohteen suunnittelusta vastaa työyhteenliittymä KUMP Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. 30.12. Herttoniemeen metroaseman läheisyyteen Työnjohtajankatu 7:ään valmistui 44 vuokra-asuntoja. Keskineliövuokra on keskivuokra 15,19 euroa neliöltä. 30.12. Lahden keskustan tuntumassa, Teräsmuorin raitti 1:ssä käynnistyi 37 asunnon vuokratalokohteen rakennuttaminen. Hankkeen KVR-urakoitsijana toimii Hartela Etelä-Suomi Oy. 25

ELIDO 04/2022 www.a-kruunu.fi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=