Blogikirjoitus

ARA-vuokra-asukkaat tyytyväisiä asumiseensa

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry teki keväällä 2019 historiaa, kun ARA-vuokra-asukkaiden näkemyksiä asumisesta, vuokranantajista, asumisen kohtuuhintaisuudesta ja asukkaiden toimeentulosta selvitettiin ensimmäistä kertaa valtakunnalliseksi. Selvityksen toteutti KOVAn toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.

Selvityksen tulokset julkaistiin muutama päivä ennen kevään eduskuntavaaleja. ARA oli mukana selvityksen tekemisessä KOVAn yhteistyökumppanina. Selvitys toteutettiin, jotta kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoavat vuokrataloyhtiöt voisivat kehittää omaa toimintaansa ja asukasyhteistyötään. Yhtiöt voivat myös vertailla tuloksia toisiin vuokrataloyhtiöihin. Tämä on uraauurtavaa.

Jatkossa selvitys on tarkoitus toteuttaa muutaman vuoden välein, jotta saamme selville myös tulosten kehystrendejä. Lisäksi otosta kyselyn kattavuutta ja otosta on tarkoitus laajentaa jatkossa entisestään.
Kohtuuhintaisissa ARA-vuokra-asunnoissa asuvat ihmiset ovat yleisesti ottaen melko tyytyväisiä asumiseensa.

Tuloksista oli iloista huomata, että asukkaiden kokonaistyytyväisyys asumiseensa on keskimäärin samaa tasoa kuin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuvilla. On positiivinen asia, että usea ARA-asukas kokee asumisensa viihtyisäksi ja antaa arvon yleishyödyllisen vuokranantajan toiminnalle.

ARA-vuokra-asukkaat ovat erityisen tyytyväisiä vuokranantajansa asiakaspalveluun ja ammattitaitoon sekä vuokraehtojen selkeyteen. Myös asuinympäristöön, asuintalon sijaintiin, julkisiin liikenneyhteyksiin sekä alueen julkisiin palveluihin asukkaat ovat keskimäärin tyytyväisiä.

Sen sijaan kriittisemmin asukkaat arvioivat esimerkiksi asuntojen sisäolosuhteita, asuintalon yleisiä tiloja sekä pysäköintimahdollisuuksia. Pysäköintimahdollisuuksien tulokset olivat ainakin itselleni pieni yllätys, sillä vuokrataloyhtiöt ovat yleensä joutuneet rakentamaan enemmän pysäköintipaikkoja kaavamääräyksistä johtuen kuin mitä pysäköintipaikkojen todellinen kysyntä on. Tekemistä siis riittää vielä ARA-vuokranantajillakin asukkaidensa asukastyytyväisyyden parantamisessa.

Halusimme selvittää myös ARA-asukkaiden tulotasoa ja heidän taloudellista pärjäämistään. Asia on ollut viime aikoina usein julkisuudessa, joten tulokset palvelevat tätä keskustelua. Ne myös tukevat aiempien selvitysten tuloksia.

KOVAn tilaamasta selvityksestä ilmenee, että 49 prosenttia selvitykseen vastanneista ilmoitti kotitaloutensa vuosittaisiksi bruttotuloiksi alle 20 000 euroa. Yksinasuvista 96 prosenttia ilmoitti bruttotuloikseen enintään 40 000 euroa vuodessa. Yli puolet vastanneista, tarkemmin sanoen 52 prosenttia ilmoitti saavansa asumistukea. Toimeentulotukea saa lisäksi noin 13 prosenttia vastanneista.

KOVAn tilaaman selvityksen tulokset ovat hyvin linjassa esimerkiksi ympäristöministeriön pari vuotta sitten julkaiseman ARA-vuokra-asukkaiden tulotasoa selvittäneen selvityksen tulosten kanssa.

Asumiskustannukset vievät suuren osan vastaajien käytettävissä olevista tuloista. Asuminen vie kahden hengen aikuistalouksissakin keskimäärin yli 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. Erityisen ahtaalla ovat yhden hengen kotitaloudet ja yhden huoltajan lapsiperheet, joissa asumiskustannukset vievät keski-määrin yli puolet tuloista.

Luonnollisesti pääkaupunkiseudulla asumiskustannusten osuus on keskimääräistä suurempi, sillä siellä yksinasuvillakin yli puolet käytettävistä olevista tuloista menee asumiseen, yksinhuoltajilla melkein 60 prosenttia.

Vastaajista keskimäärin 42 prosenttia arvioi, ettei heillä ole mahdollisuuksia saada maksukykyään vastaavaa asuntoa yksityisiltä vuokramarkkinoilta. Ei liene yllätys, että suurissa kaupungeissa, joissa asuntomarkkinatilanne on kireä ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrataso merkittävästi ARA-vuokra-asuntoja korkeampi, asukkailla on selvästi vähemmän mahdollisuuksia tehdä asumiseen liittyviä valintoja kuin ihmisillä keskimäärin.

Kohtuuhintaisuuden edistämiseksi KOVAn jäsenyhtiöt tekevät päivittäin töitä eri keinoin. Selvitys osoittaa, että töitä riittää jatkossakin. Omakustannusperiaatteella määräytyvässä vuokrassa kaikilla kuluilla on merkitystä ja jos vuokranantajat pystyvät pitämään kulut kurissa, tarkoittaa se asukkaillekin vakaata vuokrakehitystä.

Tutkimuksen tarkempiin tuloksiin voit tutustua KOVAn internetsivuilla osoitteessa www.kovary.fi.

Jouni Parkkonen
Kirjoittaja työskentelee Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry:n toiminnanjohtajana