Vastuullisuus A-Kruunussa

Vastuullisuus kuuluu A-Kruunun ydintoimintaan ja strategiaan.
Vastuullisuusohjelmamme perustuu toimintaympäristöön liittyviin megatrendeihin, sidosryhmien odotuksiin ja eettisiin periaatteisiin.

Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta ihmisistä, joita ovat asunnoissamme asuvat asukkaat sekä meillä työskentelevät henkilöt. Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta ympäristöstä, kuten vaikuttamista kiinteistöjen energiankulutukseen sekä puukerrostalorakentamisen edistämistä. Vastuullisuus on vastuuta rakentamisen ja suunnittelun laadusta. Vastuullisuus on myös taloudellista vastuuta sekä vastuullisia, läpinäkyviä ja eettisiä toimintaperiaatteita myös alihankintaketjuissa. 

 

Vastuullisuus on olennainen osa A-Kruunun ydintoimintaa ja strategiaa. Meille se tarkoittaa vastuuta ihmisistä, joita ovat asunnoissamme asuvat asukkaat sekä meillä työskentelevät henkilöt. Lisäksi se tarkoittaa vastuuta ympäristöstä sekä yhteiskunnasta. Vuoden 2022 yritysvastuuraportti sisältää olennaisuusarvioon perustuvat tiedot meille ja sidosryhmillemme tärkeimmistä vastuullisuusasioista. Raportissa tarkastellaan vastuullisuustyön toteutumista vuonna 2022 sekä kerrotaan tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tavoitteista jokaisen teeman alussa.

Tutustu yritysvastuuraporttiin, jota pääset lukemaan oheisen linkin kautta: A-Kruunun yritysvastuuraportti 2022.

 

Lisätietoja:

Hallintopäällikkö Riikka Vitakoski, puh. 050 527 0795

Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, puh. 040 755 3924

Säh­kö­pos­tim­me ovat muo­toa etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@a-kruu­nu.fi

Megatrendit-havainnekuva

Me­gat­ren­dei­hin va­rau­tu­mi­nen aut­taa vas­taa­maan pa­rem­min tu­le­vai­suu­den aas­tei­siin. Kiin­teis­töa­lal­la mer­kit­tä­viä me­gat­ren­de­jä ovat täl­lä het­kel­lä il­mas­ton­muu­tos ja di­gi­ta­li­saa­tio. Näi­den li­säk­si olem­me tun­nis­ta­neet kol­me muu­ta me­gat­ren­diä, jot­ka vai­kut­ta­vat oleel­li­ses­ti toi­min­taam­me nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: kau­pun­gis­tu­mi­nen, de­mog­ra­fi­nen muu­tos ja elä­män­ta­po­jen muu­tos.

Il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­nen vaa­tii voi­mak­kai­ta pääs­tö­vä­hen­nyk­siä se­kä mer­kit­tä­viä muu­tok­sia eri­tyi­ses­ti yh­dys­kun­ta­ra­ken­tei­den osal­ta niin ra­ken­nuk­sis­sa kuin ra­ken­ta­mi­ses­sa. Eri­tyi­ses­ti ener­gia­te­hok­kuu­den mer­ki­tys kiin­teis­töa­lal­la kas­vaa.

Di­gi­ta­li­saa­tio muut­taa ta­paam­me toi­mia, kun val­ta­vien da­ta­mää­rien ke­ruu ja no­pea ana­ly­soin­ti hel­pot­tuu. Ra­ken­nus­suun­nit­te­luun ja kiin­teis­tön yl­lä­pi­don au­to­ma­ti­soin­tiin syn­tyy uu­sia mah­dol­li­suuk­sia, min­kä li­säk­si asioin­ti­ka­na­vien mää­rä kas­vaa.

Kau­pun­gis­tu­mi­sen myö­tä yhä useam­pi ih­mi­sis­tä asuu kau­pun­geis­sa, jol­loin kau­pun­kiym­pä­ris­tö muut­tuu tii­viim­mäk­si. Kau­pun­kien on ol­ta­va inf­rast­ruk­tuu­ril­taan, hal­lin­nol­taan ja toi­min­nal­taan kes­tä­viä, jot­ta asuin- ja toi­min­tao­lo­suh­teet py­sy­vät hy­vi­nä. Asu­mi­sen tii­vis­tyes­sä eri­tyi­ses­ti jaet­tu­jen ti­lo­jen suo­sio kas­vaa.

De­mog­ra­fi­seen muu­tok­seen vai­kut­taa muun muas­sa muu­tok­set per­he­tyy­peis­sä ja iäk­käi­den ih­mis­ten osuu­den kas­va­mi­nen. Myös alueel­li­nen ja so­siaa­li­nen eriar­voi­suus li­sään­tyy, mi­kä kas­vat­taa koh­tuu­hin­tai­sen asu­mi­sen tar­vet­ta.

Elä­män­ta­po­jen muu­tos muok­kaa asuk­kai­den odo­tuk­sia. Uu­det su­ku­pol­vet ajat­te­le­vat eri ta­voin, yh­tei­söl­li­syys li­sään­tyy ja ja­ka­mis­ta­lous yleis­tyy. Tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta ha­lu­taan lai­na­ta omis­ta­mi­sen si­jaan, mi­kä li­sää asu­mi­seen liit­ty­vien pal­ve­lui­den ky­syn­tää.

Me­gat­ren­de­jä haas­ta­vat niin sa­no­tut vil­lit kor­tit eli ver­rat­tain no­peas­ti ta­pah­tu­vat asiat, jot­ka voi­vat muut­taa alan ke­hi­tys­suun­tia. Ke­vääl­lä 2020 Eu­roop­paan le­vin­nyt ko­ro­na­vi­rus voi­daan lu­kea vil­lik­si kor­tik­si, jo­ka te­kee tu­le­vai­suu­den ko­ko­nais­ku­vas­ta epä­sel­vän. Kiin­teis­töal­la pan­de­mia saat­taa vai­kut­taa pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä eri­tyi­ses­ti ra­ken­ta­mi­seen, asu­mi­sen pal­ve­lui­hin ja ra­hoi­tuk­seen.

 

A-Kruu­nu toi­mii pit­kä­jän­tei­ses­ti, nou­dat­taa alan hy­viä käy­tän­tö­jä ja toi­mii val­tio­nyh­tiöi­den omis­ta­ja­po­li­tii­kas­ta an­ne­tun oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti. Toi­min­tam­me pe­rus­tuu eet­ti­siin pe­riaat­tei­siin, jot­ka ovat hal­li­tuk­sen hy­väk­sy­mät. Py­rim­me myös vai­ku­tus­val­tam­me puit­teis­sa var­mis­ta­maan, et­tä ali­hank­ki­jat si­tou­tu­vat näi­hin eet­ti­siin pe­riaat­tei­siin.

Nou­da­tam­me la­ke­ja
ja sää­dök­siä

Nou­da­tam­me luo­tet­ta­vaa,
eet­tis­tä ja re­hel­lis­tä
lii­ke­toi­min­ta­ta­paa

Kun­nioi­tam­me ja nou­da­tam­me
ih­mi­soi­keuk­sia ja ILO:n mää­rit­te­le­miä
työn­te­ki­jän pe­ru­soi­keuk­sia

Nou­da­tam­me ta­sa-ar­vos­ta
an­net­tu­ja la­ke­ja ja mää­räyk­siä
se­kä syr­ji­mä­tön­tä koh­te­lua

Kun­nioi­tam­me työn­te­ki­jöi­den
pe­ru­soi­keuk­sia, ku­ten oi­keut­ta
työ­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin

Ta­kaam­me työn­te­ki­jöil­lem­me
tur­val­li­set ja ter­veel­li­set
työs­ken­te­lyo­lo­suh­teet

Väl­täm­me
etu­ris­ti­rii­to­ja

Em­me käy­tä epäeet­ti­siä
kaup­pa­ta­po­ja em­me­kä hy­väk­sy
tai mak­sa lah­juk­sia

Toi­mim­me ym­pä­ris­töä
ra­sit­ta­mat­ta ja edis­täm­me
kes­tä­vää ke­hi­tys­tä

Odo­tam­me näi­den pe­riaat­tei­den
nou­dat­ta­mis­ta myös
yh­teis­työ­kump­pa­neil­tam­me

 

Avoin kes­kus­te­lu si­dos­ryh­miem­me kans­sa on meil­le tär­keää. Ke­hi­täm­me toi­min­taam­me si­dos­ryh­mien nä­ke­mys­ten ja odo­tus­ten poh­jal­ta, jo­ten mei­dän on tär­keää tie­tää mi­tä si­dos­ryh­mät meil­tä odot­ta­vat. Sään­nöl­li­nen yh­teis­työ si­dos­ryh­mien kans­sa li­sää myös toi­min­nan lä­pi­nä­ky­vyyt­tä se­kä yl­lä­pi­tää sen ke­hit­tä­mis­tä.

Olem­me tun­nis­ta­neet seit­se­män meil­le tär­kein­tä si­dos­ryh­mää, joi­den kans­sa vies­tim­me lä­hes päi­vit­täin. Li­säk­si olem­me tun­nis­ta­neet näi­den si­dos­ryh­mien tär­keim­mät odo­tuk­set ja huo­le­nai­heet. Nä­mä toi­veet ja odo­tuk­set toi­mi­vat vas­tuul­li­suus­työm­me läh­tö­koh­ta­na.

Asiakkaamme odottavat meiltä laadukasta, kestävää, kohtuuhintaista ja viihtyisää asumista hyvällä paikalla. Myös hyvän asiakaspalvelun, tavoitettavuuden ja tiedon löytämisen merkitys korostuu. 
Erityisesti asukasaktiivit odottavat vaikutusmahdollisuuksia ja kannustusta asukkaiden tekemään työhön.
Varmistamme kohtuuhintaisen asumisen, minkä lisäksi kehitämme palveluamme jatkuvasti.
Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta.
Henkilöstö odottaa vakaata ja turvallista työpaikkaa, mielenkiintoisia työtehtäviä sekä kehitysmahdollisuuksia. 
Myös työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen odotetaan panostuksia.
Kuuntelemme henkilöstöämme päivittäin ja käymme säännöllisiä kehityskeskusteluita.
Työturvallisuutta ja -hyvinvointia kehitämme jatkuvasti.
Olemme valtion omistama ja ympäristöministeriön omistajaohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö.
Toiminnallemme on asetettu tavoitteita muun muassa asuntotuotannon määrän ja alueellisen jakautuman suhteen. 
Lisäksi omistajamme odottaa meiltä puurakentamisen ja innovaatioiden edistämistä sekä työtä kiertotalouden ja vähähiilisyyden eteen.
Strategian ja tavoitteiden toteutumista seurataan omistajaohjauksen ja yhtiökokousten kautta.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ympäristöministeriön alainen virasto, joka vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta avustamalla, tukemalla ja takaamalla asumista ja rakentamista. ARA odottaa meiltä kestävän, laadukkaan ja kohtuuhintaisen asumisen edistämistä. 
Meiltä odotetaan myös hyvää yhteistyötä erilaisissa asumisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.
Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa rahoituslaitokset, urakoitsijat, suunnittelijat, huoltoyhtiöt sekä taloushallinnon ja ICT-palveluiden tarjoajat. 
He odottavat hyvää yhteistyötä, jatkuvuutta, selkeää suunnan osoittamista sekä luotettavuutta. Yhteistyössä korostuu myös yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattaminen sekä sitoumuksista selviytyminen.
Viestimme kumppaneiden kanssa useiden eri kanavien kautta, järjestämme yhteistyöpalavereita sekä huolehdimme hyvästä sopimusten hallinnasta.
Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä osuus toiminnassamme muun muassa tonttien luovuttamisessa, hankkeiden puoltamisessa, rakennusvalvonnassa sekä asukasvalintojen valvonnassa. 
Kunnat, kaupungit sekä valtion viranomaiset odottavat meiltä lakien ja ohjeistusten noudattamista sekä selkeää viestintää. 
Huolehdimme säännöllisestä raportoinnista ja yhteydenpidosta eri kanavien kautta.
Teemme monipuolista verkostoyhteistyötä monien alan toimijoiden kanssa.
Olemme mukana alan järjestöjen toiminnassa.
Verkostoyhteistyön tarkoituksena on jakaa tietoa sekä luoda alalle hyviä yhteisiä käytäntöjä ja ratkaisuja. Yhteistyössä korostuu avoin viestintä ja osallistuminen yleiseen keskusteluun. 
Osallistumme useisiin verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin vuosittain.

 

A-Kruu­nun vas­tuul­li­suu­soh­jel­ma pe­rus­tuu toi­min­taym­pä­ris­töön liit­ty­viin me­gat­ren­dei­hin, si­dos­ryh­mien odo­tuk­siin ja eet­ti­siin pe­riaat­tei­siin. Olem­me tun­nis­ta­neet näi­den läh­tö­koh­tien se­kä toi­min­tam­me so­siaa­lis­ten, ym­pä­ris­töl­lis­ten ja ta­lou­del­lis­ten vai­ku­tus­ten poh­jal­ta meil­le nel­jä tär­kein­tä tee­maa, joi­den ym­pä­ril­le vas­tuul­li­suu­soh­jel­mam­me ra­ken­tuu: mah­dol­lis­tam­me viih­tyi­sän ja tur­val­li­sen asu­mi­sen, ra­ken­nam­me kes­tä­vää kau­pun­kiym­pä­ris­töä, tuem­me yh­teis­kun­nal­lis­ta ke­hi­tys­tä se­kä pa­nos­tam­me työyh­tei­söön.

Seu­raam­me näi­tä vas­tuul­li­suus­tee­mo­ja eri nä­kö­kul­mien kaut­ta. Jo­kai­sel­le tee­mal­le ja nä­kö­kul­mal­le on mää­ri­tel­ty omat vas­tuul­li­suus­ta­voit­teet, joi­den avul­la pys­tym­me ke­hit­tä­mään toi­min­taam­me en­ti­ses­tään. Ta­voit­teet aut­ta­vat mei­tä myös ar­vioi­maan toi­min­taam­me jat­kos­sa. Omien vas­tuul­li­suus­ta­voit­tei­dem­me li­säk­si olem­me si­tou­tu­neet tu­ke­maan kaik­kia 17:ää YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voi­tet­ta, jois­ta olem­me tun­nis­ta­neet 13 meil­le olen­nai­sin­ta ta­voi­tet­ta.

MAH­DOL­LIS­TAM­ME
VIIH­TYI­SÄN JA
TUR­VAL­LI­SEN ASU­MI­SEN

Tar­koi­tuk­se­nam­me on tuot­taa viih­tyi­siä ja tur­val­li­sia asun­to­ja nii­tä tar­vit­se­vil­le. Vas­tuul­li­se­na vuok­ra­nan­ta­ja­na huo­leh­dim­me asuk­kais­tam­me, seu­raam­me hei­dän tyy­ty­väi­syyt­tään se­kä var­mis­tam­me hy­vän asu­mis­viih­ty­vyy­den ja -tur­val­li­suu­den. An­nam­me asuk­kail­lem­me mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa asu­kas­de­mok­ra­tian kaut­ta.

RA­KEN­NAM­ME
KES­TÄ­VÄÄ KAU­PUN­KI-
YM­PÄ­RIS­TÖÄ

Tuem­me kau­pun­ke­ja ym­pä­ris­tö­vas­tuu­seen ja vä­hä­hii­li­syy­teen liit­ty­vien ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa, ja edis­täm­me puu­ra­ken­ta­mis­ta, vä­hä­hii­li­syyt­tä, kier­to­ta­lout­ta ja in­no­vaa­tioi­ta. Ra­ken­nu­tam­me toi­mi­vaa, kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti kor­kea­ta­sois­ta se­kä so­siaa­li­ses­ti, eko­lo­gi­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti kes­tä­vää kau­pun­kiym­pä­ris­töä. Olem­me mu­ka­na laa­duk­kai­den ja kes­tä­vien alue­ko­ko­nai­suuk­sien to­teut­ta­mi­ses­sa.

TUEM­ME KES­TÄ­VÄÄ
YH­TEIS­KUN­NAL­LIS­TA
KE­HI­TYS­TÄ

Ha­luam­me tu­kea yh­teis­kun­nal­lis­ta kas­vua ja ke­hi­tys­tä tar­joa­mal­la koh­tuu­hin­tais­ta ja vä­hä­hii­lis­tä vuok­ra-asu­mis­ta si­tä eni­ten tar­vit­se­vil­le ruo­ka­kun­nil­le. Olem­me vas­tuul­li­nen kump­pa­ni – toi­mim­me luo­tet­ta­vas­ti ja eet­ti­ses­ti se­kä huo­leh­dim­me ali­han­kin­ta­ket­jum­me vas­tuul­li­suu­des­ta.

PA­NOS­TAM­ME
TYÖYH­TEI­SÖÖN

Hen­ki­lös­töm­me on tär­kein voi­ma­va­ram­me. Niin­pä huo­leh­dim­me hen­ki­lös­töm­me työ­hy­vin­voin­nis­ta ja -tur­val­li­suu­des­ta se­kä teem­me toi­mia työ­viih­ty­vyy­den pa­ran­ta­mi­sek­si. An­nam­me hen­ki­lös­töl­lem­me mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää osaa­mis­taan.

 

YK:n jä­sen­maat si­tou­tui­vat vuon­na 2015 kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­men­pi­deoh­jel­maan (Agen­da 2030) ja sen ta­voit­tei­siin (Sus­tai­nab­le De­ve­lop­ment Goals, SDG), joi­den pyr­ki­myk­se­nä on oh­ja­ta kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen to­teu­tu­mis­ta vuo­si­na 2016-2030. Olem­me si­tou­tu­neet tu­ke­maan kaik­kia 17:ää YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voi­tet­ta. Vas­tuul­li­suus­te­kom­me lin­kit­ty­vät eri­tyi­ses­ti 13 ta­voit­tee­seen, jot­ka in­teg­roim­me osak­si A-Kruu­nun joh­ta­mis­ta, st­ra­te­giaa ja päi­vit­täi­siä ope­ra­tii­vi­sia toi­min­to­ja.

1: Ei köyhyyttä

Tar­joam­me koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta ja näin ol­len ta­kaam­me pe­ru­soi­keu­den asun­toon myös kan­sal­lis­ten mää­ri­tel­mien mu­kaan köy­hyy­des­sä elä­vil­le.

3: Terveyttä ja hyvinvointia

Edis­täm­me ih­mis­ten hen­kis­tä ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia ta­kaa­mal­la tur­val­li­sen ko­din myös syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä ole­vil­le.

 

4: Hyvä koulutus

Ke­hi­täm­me jat­ku­vas­ti työn­te­ki­jöi­dem­me työe­lä­mään liit­ty­viä tai­to­ja se­kä am­ma­til­lis­ta ja tek­nis­tä osaa­mis­ta.

 

5: Sukupuolten tasa-arvo

Huo­leh­dim­me hen­ki­lös­töm­me ta­sa-ar­vos­ta ja ta­kaam­me te­hok­kaat mah­dol­li­suu­det osal­lis­tu­mi­seen kai­kil­la pää­tök­sen­teon ta­soil­la.

 

7: Edullista ja puhdasta enregiaa

Li­sääm­me uu­siu­tu­van ener­gian osuut­ta ener­gian­läh­teis­tä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan.

 

8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Ta­kaam­me tur­val­li­sen työym­pä­ris­tön se­kä var­mis­tam­me sääl­li­sen työn ja sa­man pal­kan sa­ma­nar­voi­ses­ta työs­tä.

 

9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Uu­dis­tam­me inf­rast­ruk­tuu­ria kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­den mu­kai­sek­si edis­tä­mäl­lä in­no­vaa­tioi­ta ra­ken­ta­mi­ses­sa.

 

10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Vä­hen­näm­me eriar­voi­suut­ta tar­joa­mal­la koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta ja edis­tä­mäl­lä asuk­kai­den osal­lis­tu­mis­ta asu­kas­de­mok­ra­tian avul­la.

 

11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Ede­sau­tam­me ta­kaa­maan riit­tä­vän, tur­val­li­sen ja edul­li­sen asun­non saa­mis­ta kai­kil­le vuo­teen 2030 men­nes­sä.

 

12: Vastuullista kuluttamista

Py­rim­me saa­vut­ta­maan luon­non­va­ro­jen kes­tä­vän ja te­hok­kaan käy­tön edis­tä­mäl­lä kes­tä­viä jul­ki­sia han­kin­ta­käy­tän­tö­jä.

 

13 Ilmaistekoja

Toi­mim­me kii­reel­li­ses­ti il­mas­ton­muu­tos­ta vas­taan ede­saut­ta­mal­la asun­to­tuo­tan­non kes­tä­vyy­den li­sää­mis­tä.

 

15 Maanpäällinen elämä

Toi­mim­me luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­sek­si niis­sä koh­teis­sa, jois­sa mo­ni­muo­toi­suu­del­la on tun­nis­tet­tu ole­van suu­ri mer­ki­tys.

 

17 Yhteistyö ja kumppanuus

Edis­täm­me kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta te­ke­mäl­lä yh­teis­työ­tä niin yh­teis­kun­nan kuin eri toi­mi­joi­den kans­sa.

 

 

Olem­me mää­ri­tel­leet pi­dem­män ai­ka­vä­lin vas­tuul­li­suus­lu­paus­ten li­säk­si tar­kem­mat ta­voit­teet vuo­sil­le 2020-2022. Tu­lem­me seu­raa­maan vas­tuul­li­suus­työn ete­ne­mis­tä vuo­sit­tain.

  VASTUULLISUUSLUPAUKSET 2030 TAVOITTEET VUOSILLE 2020 – 2022

MAH­DOL­LIS­TAM­ME VIIH­TYI­SÄN JA TUR­VAL­LI­SEN ASU­MI­SEN

VAS­TUUL­LI­SUUS­LU­PAUK­SET 2030

A-Kruu­nun asun­nois­sa asuu tyy­ty­väi­siä asuk­kai­ta ja asun­to­jen käyt­töas­te on kor­kea

TA­VOIT­TEET VUO­SIL­LE 2020 – 2022

 • Toteutamme asukaskyselyn vuosittain ja saavutamme sille asetetut tavoitteet
 • Käynnissä asukastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävä projekti vuosittain
 • Laadimme palvelulupauksen häiriötilanteiden hoitamiseksi
 • Järjestämme asukaskokouksia vähintään 1kpl/asuintalokohde/vuosi
 • Kehitämme asukasviestintää vuosittain ja saavutamme sille asetetut tavoitteet
 • Kannustamme asukkaitamme kestävään asumiseen viestinnällä ja kampanjoilla

RA­KEN­NAM­ME KES­TÄ­VÄÄ KAU­PUN­KIYM­PÄ­RIS­TÖÄ

VAS­TUUL­LI­SUUS­LU­PAUK­SET 2030

Olem­me puu­ra­ken­ta­mi­sen osal­ta Suo­men joh­ta­va yleis­hyö­dyl­li­nen ra­ken­nut­ta­ja ja hii­li­neut­raa­li toi­mi­ja

TA­VOIT­TEET VUO­SIL­LE 2020 – 2022

 • Käynnissä on vähintään kolme innovaatiohanketta vuosittain
 • Vähintään 15 % vuoden 2021 alun jälkeen alkavista hankkeista on puurakenteisia
 • Kasvatamme oman uusiutuvan energian tuotantoa
 • Seuraamme kiinteistökantamme energian- ja vedenkulutuksia, hiilidioksidipäästöjä sekä syntyvän jätteen määrää vuosittain
 • Teemme toimia kierrätyksen edistämiseksi, aloitamme kierrätyskampanjan, vähennämme syntyvän sekajätteen määrää vuosittain ja otamme käyttöön muovinkeräyksen niissä kiinteistöissä, joissa se on mahdollista. Vähennämme syntyvän jätteen kokonaismäärää.
 • 100 % kiinteistöistämme sijoittuu joukkoliikenteen ja palveluiden läheisyyteen
 • Selvitämme ympäristöluokituksen ja vihreän rahoituksen käyttöönottoa

TUEM­ME KES­TÄ­VÄÄ YH­TEIS­KUN­NAL­LIS­TA KE­HI­TYS­TÄ

VAS­TUUL­LI­SUUS­LU­PAUK­SET 2030

Olem­me ra­ken­nut­ta­neet yli 7500 asun­toa vuo­teen 2030 men­nes­sä

TA­VOIT­TEET VUO­SIL­LE 2020 – 2022

 • Rakennamme 800 asuntoa vuosittain vuodesta 2021 alkaen (670 asuntoa vuonna 2020)
 • Pidämme A-Kruunun vuokratason vähintään 15 % vapaarahoitteista markkinavuokraa alempana keskimäärin
 • Selvitämme ja raportoimme verojalanjälkemme vuosittain
 • Teemme vuosittain kaikilla työmailla (100%) harmaan talouden tarkastuksia
 • Automatisoimme tilaajavastuun toteutumisen seurannan

PA­NOS­TAM­ME TYÖYH­TEI­SÖÖN

VAS­TUUL­LI­SUUS­LU­PAUK­SET 2030

Olem­me tun­net­tu ja ar­vos­tet­tu työ­nan­ta­ja

TA­VOIT­TEET VUO­SIL­LE 2020 – 2022

 • Toteutamme ensimmäisen työhyvinvointikyselyn
 • Järjestämme vähintään yhden työhyvinvointia ylläpitävän päivän vuosittain
 • 100 % työntekijöistä on perehdytyksen piirissä ja kaikille työntekijöille pidetään kehityskeskustelut vuosittain
 • Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua ainakin yhteen koulutukseen vuosittain

 

A-Kruunun uutisissa ja blogissa tuodaan esille yritysvastuuta muun muassa kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Tältä sivulta löydät linkkejä uutisiin ja vierailevien asiantuntijoiden kirjoittamiin blogipostauksiin. 

 

A-Kruunun avoimeen ja vastuulliseen toimintaan kuuluu Whistleblowing-ilmoitusmenettely. 

Sen avulla A-Kruunun työntekijät, kumppanit ja sidosryhmät voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä, jotka ovat A-Kruunun arvoja, toimintaperiaatteita, käytäntöjä, sääntöjä tai yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä vastaan.

Whistleblowing-ilmoituskanava on työkalu, jolla ilmoituksen tekijä voi ilmaista huolensa tai epäilyksensä nimettömästi ja luottamuksellisesti. Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen, eikä täällä käsitellä asiakaspalautteita tai asiakasreklamaatioita. A-Kruunussa whistleblowing-ilmoitukset käsitellään oheisen kaavion mukaisesti.

kaavio whisteblowing prosessista

Ilmoituskanavan vastuuhenkilöinä toimivat A-Kruunun hallituksen puheenjohtaja, hallintopäällikkö sekä työsuojeluvaltuutettu.

Tee ilmoitus A-Kruunun First Whistle -kanavaan osoitteessa:
https://firstwhistle.fi/akruunu.

A-Kruunun Whistleblowing-ilmoituskanavaa hallinnoi Juuriharja Consulting Group Oy, joka on ulkopuolinen, kotimainen ja puolueeton palveluntarjoaja. Lue lisää Whistleblowing-ilmoituskanavasta Juuriharjan verkkosivuilta.

Tutustu A-Kruunun Whistleblowing-rekisteriselosteeseen

 

A-Kruunussa rakennetaan kestävää kaupunkiympäristöä.
Toimimme kierrätyksen edistämiseksi ja pyrimme vähentämään kiinteistöillä syntyvän jätteen määrää. Kannustamme asukkaitamme arjessaan valintoihin ja ratkaisuihin,
joilla vähennetään energiankulutusta sekä edistetään kestävämpää arkea - kaikki me yhdessä saamme enemmän aikaan!