A-Kruunu Yritysvastuuraportti 2021

A-Kruunu yritysvastuuraportti 2021

~ 1 1 Vastuullisuuden kohokohdat 2021 MAHDOLLISTAMME VIIHTYISÄN JA TURVALLISEN ASUMISEN 3 652 asukasta vuonna 2021 3,77 asukastyytyväisyys asteikolla 1-5 44 Suositteluhalukkuutta mittaava NPS Laadimme vastuullisuusviestinnän vuosikellon, jolla varmistamme viestinnän monipuolisuuden ja näkyvyyden TUEMME KESTÄVÄÄ YHTEISKUNNALLISTA KEHITYSTÄ 2 030 valmista asuntoa 15,7 M€liikevaihto 12,4 M€verojalanjälki Keskimääräinen vuokrataso noin25 %vapaarahoitteista markkinavuokraa alempana Asuntojen käyttöaste99,6 %ja vaihtuvuus 21,3 % RAKENNAMME KESTÄVÄÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖÄ -9 %keskimääräistä pienempi asukaskohtainen vedenkulutus -12 %energian ominaispäästöt vuodesta 2020 97 % kiinteistöistämme on muovinkeräyksen piirissä Rakenteilla on ensimmäinenvihreää rahoitustasaanut kohde Laadimme alustavanselvityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista toimintaamme PANOSTAMME TYÖYHTEISÖÖN Työntekijöitä yhteensä 30, joista 63 %on naisia Toteutimme toisentyötyytyväisyyskyselyn Siirryimmejoustavaan etä- ja lähityön yhdistämisen malliin

A-Kruunu Oy:n yritysvastuuraportti 2021 Vastuullisuus on olennainen osa A-Kruunun ydintoimintaa ja strategiaa. Meille se tarkoittaa vastuuta ihmisistä, joita ovat asunnoissamme asuvat asukkaat sekä meillä työskentelevät henkilöt. Lisäksi se tarkoittaa vastuuta ympäristöstä sekä yhteiskunnasta. Tämä vuoden 2021 yritysvastuuraportti sisältää olennaisuusarvioon perustuvat tiedot meille ja sidosryhmillemme tärkeimmistä vastuullisuusasioista. Raportissa tarkastellaan vastuullisuustyön toteutumista vuonna 2021 sekä kerrotaan tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tavoitteista jokaisen teeman alussa. Tavoite saavutettu Tavoite saavutettu osittain Tavoitetta ei saavutettu Tavoite ei ajankohtainen Sisällysluettelo Vastuullisuustyön lähtökohdat Vastuullisuus osana strategiaa 4 Toimintaympäristön tunnistaminen 5 Vuoropuhelua sidosryhmien kanssa 7 Vastuullisuusohjelma 2020-2023 Olennaiset vastuullisuusteemat 9 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 10 A-Kruunun vastuullisuustavoitteet 11 Vastuullisuustyö vuonna 2021 Mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen 12 Rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä 17 Tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä 22 Panostamme työyhteisöön 26 Vastuullisuus lukuina 30 A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 3

- VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Vastuullisuus strategian ja toimintamme keskiössä Vastuullisuus on meille A-Kruunussa strateginen kysymys. Olemme vastuussa mm. ympäristölle, työntekijöillemme, asiakkaillemme ja omistajalle. Valtion täysin omistamana erityistehtäväyhtiönä noudatamme omistajapoliittista periaatepäätöstä (8.4.2020). Meiltä edellytetään yritysvastuun vahvaa integroimista liiketoimintaan sekä sen tavoitteellista johtamista. Vuonna 2021 jatkoimme aktiivista työtä edellisvuonna valmistuneen vastuullisuusohjelmamme mukaisesti. Ohjelmassamme korostuvat erityisesti vähähiilisyyden ja kiertotalouden sekä puurakentamisen ja innovaatioiden edistäminen. Tavoitteenamme on rakentaa ja kehittää kiinteistökantaamme vähähiilisemmäksi siten, että perustehtävämme kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannosta täyttyy. A-Kruunun hallituksessa korostamme vastuullisuuden strategista merkitystä. Hallituksen yksi keskeinen työkalu on palkitsemisjärjestelmä, ja A-Kruunussa vastuullisuus on otettu periaatepäätöksen mukaisesti osaksi johdon ja koko henkilöstön palkkiojärjestelmää. Tällä sitoutamme koko yhtiön yhteisen päämäärän tavoitteluun. Vuoden 2021 aikana hyväksyimme A-Kruunun hallituksessa tiekartan, jolla kuljemme kohti hiilineutraaliutta. Edistämme puurakentamista ja kiertotaloutta. Kannustamme asukkaita kierrätykseen. Tulevina vuosina tutkimme ja edistämme toimenpiteitä, joilla rakentamisen aikaisia päästöjä voidaan vähentää ja materiaalien kierrätettävyyttä ja uusiokäyttöä lisätä. Tulevina vuosina koko arvoketjun vastuullisuus- ja ilmastotekoja tarvitaan, ja rakentamisen päästövähennyksiä ohjannee osaltaan myös EU-regulaatio. Mia Rainio, A Kruunu Oy:n hallituksen jäsen, Valtioneuvoston kanslia erityisasiantuntija Ympäristövastuun lisäksi A-Kruunun toiminnassa korostuu sosiaalinen vastuu, ja erityisesti vastuu työntekijöistämme ja asiakkaistamme. Meille hallituksessa on tärkeää osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, jonka työhyvinvointiin ja kehittymiseen panostetaan pitkäjänteisesti. Tulevana vuonna osallistamme henkilöstöä vastuullisuuden jatkokehittämiseen. Toivomme, että pitkän korona-ajan jälkeen pääsemme lisäämään arvokkaita kohtaamisia henkilöstömme välillä. A-Kruunun olemassaolon tarkoituksena on rakentaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, ja toiminnallamme vaikutamme siihen, että eri sosioekonomisista lähtökohdista voi asua ja työskennellä pääkaupunkiseudulla. Vastuullisuus tarkoittaa meille A-Kruunun hallituksessa myös sitä, että huolehdimme yhtiön tehokkaasta taloudellisesta toiminnasta. Sillä varmistetaan yhtiön pitkäjänteinen toimintakyky, tulevaisuuden investointitarpeiden, ml. peruskorjausten, toteutus ja A-Kruunun pitkäjänteinen rahoitettavuus. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 4

- - - 0 -0 Viihtyisää ja turvallista asumista Henkilöstön hyvinvointi Kohtuuhintaista asumista Asukkaiden osallistaminen Työ turvallisuus Kestävä ja innovatiivinen rakentaminen Asumisen hiilijalanjälki Henkilöstön kehittyminen Toimiva asiakas palvelu Asiakas tyytyväisyys Eettisyys, luotettavuus ja läpinäkyvyys VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Toimintaympäristön tunnistaminen A-Kruunu on valtion omistama ympäristöministeriön ohjauksessa oleva erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Edistämme puurakentamista, vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja muita innovaatioita, jotta voimme edistää laadukkaiden ja kestävien kaupunkien ja aluekokonaisuuksien rakentamista. Asukasvalinnassa toteutetaan ARA:n asukasvalintaperiaatteita, jotta asunnot voidaan osoittaa kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. ASUKKAAT JA ASIAKKAAT RAHOITTAJAT JA ARA OMISTAJA Varmistaaksemme vastuullisen toiminnan, olemme tunnistaneet toimintaympäristömme tärkeimmät sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset sekä analysoineet niiden merkitystä sidosryhmillemme seuraavasti: Tärkeä Äärimmäisen tärkeä liiketoiminnan liiketoiminnan kannalta kannalta Rajallinen Välitön vaikutus- vaikutusmahdollisuus mahdollisuus HENKILÖSTÖ A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 5

- - - VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Lisäksi olemme tunnistaneet toimintaympäristöömme vaikuttavat tärkeimmät globaalit megatrendit. Näihin trendeihin varautuminen auttaa meitä vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Kiinteistöalalla merkittäviä megatrendejä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutos ja digitalisaatio. Näiden lisäksi olemme tunnistaneet neljä muuta megatrendiä, jotka vaikuttavat oleellisesti toimintaamme nyt ja tulevaisuudessa. Megatrendejä haastaa myös niin sanotut villit kortit eli verrattain nopeasti tapahtuvat asiat, jotka voivat muuttaa alan kehityssuuntia. Keväällä 2020 Eurooppaan levinnyt koronavirus voidaan lukea villiksi kortiksi, joka tekee tulevaisuuden kokonaiskuvasta epäselvän. Kiinteistöalalla pandemia saattaa vaikuttaa pidemmällä aikavälillä erityisesti rakentamiseen, asumisen palveluihin ja rahoitukseen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii voimakkaita päästövähennyksiä sekä merkittäviä muutoksia erityisesti yhdyskunta rakenteiden osalta niin rakennuksissa kuin rakentamisessa. Erityisesti energiatehokkuuden merkitys kiinteistöalalla kasvaa. Digitalisaatio muuttaa tapaamme toimia, kun valtavien datamäärien keruu ja nopea analysointi helpottuu. Rakennussuunnitteluun ja kiinteistön ylläpidon automatisointiin syntyy uusia mahdollisuuksia, minkä lisäksi asiointikanavien määrä kasvaa. Kaupungistumisen myötä yhä useampi ihmisistä asuu kaupungeissa, jolloin kaupunkiympäristö muuttuu tiiviimmäksi. Kaupunkien on oltava infrastruktuuriltaan, hallinnoltaan ja toiminnaltaan kestäviä, jotta asuin ja toiminta olosuhteet pysyvät hyvinä. Asumisen tiivistyessä erityisesti jaettujen tilojen suosio kasvaa. Demografiseen muutokseenvaikuttaa muun muassa muutokset perhetyypeissä ja iäkkäiden ihmisten osuuden kasvaminen. Myös alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy, mikä kasvattaa kohtuuhintaisen asumisen tarvetta. Elämäntapojen muutos muokkaa asukkaiden odotuksia. Uudet sukupolvet ajattelevat eri tavoin, yhteisöllisyys lisääntyy ja jakamistalous yleistyy. Tuotteita ja palveluita halutaan lainata omistamisen sijaan, mikä lisää asumiseen liittyvien palveluiden kysyntää. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 6

- - - VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Avoin keskustelu sidosryhmien kanssa on meille tärkeää. Kehitämme toimintaamme sidosryhmien näkemysten ja odotusten pohjalta, joten meidän on tärkeää tietää mitä sidosryhmät meiltä odottavat. Säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kanssa lisää myös toiminnan läpinäkyvyyttä sekä ylläpitää sen kehittämistä. Olemme tunnistaneet seitsemän meille tärkeintä sidosryhmää, joiden kanssa viestimme lähes päivittäin. Lisäksi olemme tunnistaneet näiden sidosryhmien tärkeimmät odotukset ja huolenaiheet. Sidosryhmien odotukset ja toiveet toimivat vastuullisuustyömme lähtökohtana. Olemme niiden pohjalta määritelleet toimintaympäristömme vaikutuksista ne olennaisimmat, joihin meidän on vastuullisuustyössämme panostettava. Asiakkaat Asiakkaamme odottavat meiltä laadukasta, kestävää, kohtuuhintaista ja viihtyisää asumista hyvällä paikalla. Myös hyvän asiakaspalvelun, tavoitettavuuden ja tiedon löytämisen merkitys korostuu. Erityisesti asukasaktiivit odottavat vaikutus mahdollisuuksia ja kannustusta asukkaiden tekemään työhön. Varmistamme kohtuuhintaisen asumisen, minkä lisäksi kehitämme palveluamme jatkuvasti. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta. Henkilöstö Henkilöstö odottaa vakaata ja turvallista työpaikkaa, mielenkiintoisia työtehtäviä sekä kehitys mahdollisuuksia. Myös työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen odotetaan panostuksia. Kuuntelemme henkilöstöämme päivittäin ja käymme säännöllisiä kehityskeskusteluita. Työturvallisuutta ja hyvinvointia kehitämme jatkuvasti. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 7

- - VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Kunnat ja kaupungit Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä osuus toiminnassamme muun muassa tonttien luovuttamisessa, hankkeiden puoltamisessa, rakennusvalvonnassa sekä asukasvalintojen valvonnassa. Kunnat, kaupungit sekä valtion viranomaiset odottavat meiltä lakien ja ohjeistusten noudattamista sekä selkeää viestintää. Huolehdimme säännöllisestä raportoinnista ja yhteydenpidosta eri kanavien kautta. Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa rahoituslaitokset, urakoitsijat, suunnittelijat, huoltoyhtiöt sekä taloushallinnon ja ICT palveluiden tarjoajat. He odottavat hyvää yhteistyötä, jatkuvuutta, selkeää suunnan osoittamista sekä luotettavuutta. Yhteistyössä korostuu myös yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattaminen sekä sitoumuksista selviytyminen. Viestimme kumppaneiden kanssa useiden eri kanavien kautta, järjestämme yhteistyöpalavereita sekä huolehdimme hyvästä sopimusten hallinnasta. ARA Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA) on ympäristöministeriön alainen virasto, joka vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta avustamalla, tukemalla ja takaamalla asumista ja rakentamista. ARA odottaa meiltä kestävän, laadukkaan ja kohtuuhintaisen asumisen edistämistä. Meiltä odotetaan myös hyvää yhteistyötä erilaisissa asumisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Omistaja Olemme valtion omistama ja ympäristöministeriön omistajaohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö. Toiminnallemme on asetettu tavoitteita muun muassa asuntotuotannon määrän ja alueellisen jakautuman suhteen. Lisäksi omistajamme odottaa meiltä puurakentamisen ja innovaatioiden edistämistä sekä työtä kiertotalouden ja vähähiilisyyden eteen. Strategian ja tavoitteiden toteutumista seurataan omistajaohjauksen ja yhtiökokousten kautta. Verkostoyhteistyö Teemme monipuolista verkostoyhteistyötä monien alan toimijoiden kanssa. Olemme mukana alan järjestöjen toiminnassa. Verkostoyhteistyön tarkoituksena on jakaa tietoa sekä luoda alalle hyviä yhteisiä käytäntöjä ja ratkaisuja. Yhteistyössä korostuu avoin viestintä ja osallistuminen yleiseen keskusteluun. Osallistumme useisiin verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin vuosittain. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 8

- - – - - - Olemme tunnistaneet toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryhmien odotusten pohjalta meille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelmamme rakentuu: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön. VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020 2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT lennaiset vastuullisuusteemat Ol mme tunnistaneet oi intaympäristön ik t sten ja sidosryh ien odotusten pohjalta eille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelma me rakentuu: mahdollista me viihtyisän ja turvallisen asumi en, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön. Seuraamme näitä vastuullisuusteemoja eri näkökulmien kautta. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme entisestään. Tavoitteet auttavat meitä myös arvioimaan toimintaamme jatkossa. MAHDOLLISTAMME VIIHTYISÄN JA TURVALLISEN ASUMISEN Tarkoituksenamme on tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asuntoja niitä tarvitseville. Vastuullisena vuokranantajana huolehdimme asukkaistamme, seuraamme heidän tyytyväisyyttään sekä varmistamme hyvän asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta. RAKENNAMME KESTÄVÄÄ KAUPUNKI YMPÄRISTÖÄ Tuemme kaupunkeja ympäristövastuuseen ja vähähiilisyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, ja edistämme puurakentamista, vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja innovaatioita. Rakennutamme toimivaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Olemme mukana laadukkaiden ja kestävien aluekokonaisuuksien toteuttamisessa. TUEMME KESTÄVÄÄ YHTEISKUNNALLISTA KEHITYSTÄ Haluamme tukea yhteiskunnallista kasvua ja kehitystä tarjoamalla kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra asumista sitä eniten tarvitseville ruokakunnille. Olemme vastuullinen kumppani toimimme luotettavasti ja eettisesti sekä huolehdimme alihankintaketjumme vastuullisuudesta. PANOSTAMME TYÖYHTEISÖÖN Henkilöstömme on tärkein voimavaramme. Niinpä huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä teemme toimia työviihtyvyyden parantamiseksi. Annamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittää osaamistaan. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 9

- ■ · ~ 11 ■ ■ 1 , 1 , , . ■··"' t 1 1 , 1 i,; I · r, 1 , , 1 1 -.1 ' ,, ', . Olemme tunnistaneet toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryhmien odotusten pohjalta meille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelmamme rakentuu: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön. VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020 2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT YK:n kestävän kehityksen tavoitteet YK:n jäs nmaat sitoutuivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toi enpide hjelmaan (Agenda 2030) ja sen tavoitteisiin (Sustainable Development Goa s), joiden pyrkimyksenä on ohjata ke ävän keh tyksen tote tumista vuosina 2016-2030. Omien vastuullisuustavoitteidemme lisäksi olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Vastuullisuustekomme linkittyvät erityisesti 13 tavoitteeseen, jotka integroimme osaksi AKruunun johtamista, strategiaa ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja. Tarjoamme kohtuuhintaista asumista ja näin ollen takaamme perusoikeuden asuntoon myös kansallisten määritelmien mukaan köyhyydessä eläville. Edistämme ihmisten henkistä terveyttä ja hyvinvointia takaamalla turvallisen kodin myös syrjäytymisriskissä oleville. Kehitämme jatkuvasti työntekijöidemme työelämään liittyviä taitoja sekä ammatillista ja teknistä osaamista. Lisäämme uusiutuvan energian osuutta energianlähteistä mahdollisuuksien mukaan. Huolehdimme henkilöstömme tasa-arvosta ja takaamme tehokkaat mahdollisuudet osallistumiseen kaikilla päätöksenteon tasoilla. Takaamme turvallisen työympäristön sekä varmistamme säällisen työn ja saman palkan samanarvoisesta työstä. Uudistamme infrastruktuuria kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi edistämällä innovaatioita rakentamisessa. Vähennämme eriarvoisuutta tarjoamalla kohtuuhintaista asumista ja edistämällä asukkaiden osallistumista asukasdemokratian avulla. Edesautamme takaamaan riittävän, turvallisen ja edullisen asunnon saamista kaikille vuoteen 2030 mennessä. Pyrimme saavuttamaan luonnonvarojen kestävän ja tehokkaan käytön edistämällä kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä. Toimimme kiireellisesti ilmastonmuutosta vastaan edesauttamalla asuntotuotannon kestävyyden lisäämistä. Toimimme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi niissä kohteissa, joissa sillä on tunnistettu olevan suuri merkitys. Edistämme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tekemällä yhteistyötä niin yhteiskunnan kuin eri toimijoiden kanssa. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 10

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020 2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT Vastuullisuuslupaukset 2030 ja tavoitteet 2020-2022 VASTUULLISUUS LUPAUKSET 2030 TAVOITTEET VUOSILLE 2020 2022 MAHDOLLISTAMME VIIHTYISÄN JA TURVALLISEN ASUMISEN A-Kruunun asunnoissa asuu tyytyväisiä asukkaita ja asuntojen käyttöaste on korkea • Toteutamme asukaskyselyn vuosittain ja saavutamme sille asetetut tavoitteet • Käynnissä asukastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävä projekti vuosittain • Laadimme palvelulupauksen häiriötilanteiden hoitamiseksi • Järjestämme asukaskokouksia vähintään 1kpl/asuintalokohde/vuosi • Kehitämme asukasviestintää vuosittain ja saavutamme sille asetetut tavoitteet • Kannustamme asukkaitamme kestävään asumiseen viestinnällä ja kampanjoilla RAKENNAMME KESTÄVÄÄ KAUPUNKI YMPÄRISTÖÄ Olemme puurakentamisen osalta Suomen johtava yleishyödyllinen rakennuttaja ja hiilineutraali toimija • Käynnissä on vähintään kolme innovaatiohanketta vuosittain • Vähintään 15 % vuoden 2021 alun jälkeen alkavista hankkeista on puurakenteisia • Kasvatamme oman uusiutuvan energian tuotantoa • Seuraamme kiinteistökantamme energian- ja vedenkulutuksia, hiilidioksidipäästöjä sekä syntyvän jätteen määrää vuosittain • Teemme toimia kierrätyksen edistämiseksi, aloitamme kierrätyskampanjan, vähennämme syntyvän sekajätteen määrää vuosittain ja otamme käyttöön muovinkeräyksen niissä kiinteistöissä, joissa se on mahdollista. Vähennämme syntyvän jätteen kokonaismäärää. • 100 % kiinteistöistämme sijoittuu joukkoliikenteen ja palveluiden läheisyyteen • Selvitämme ympäristöluokituksen ja vihreän rahoituksen käyttöönottoa TUEMME KESTÄVÄÄ YHTEISKUNNALLISTA KEHITYSTÄ Olemme rakennuttaneet yli 7500 asuntoa vuoteen 2030 mennessä • Rakennamme 800 asuntoa vuosittain vuodesta 2021 alkaen (670 asuntoa vuonna 2020) • Pidämme A-Kruunun vuokratason vähintään 15 % vapaarahoitteista markkinavuokraa alempana keskimäärin • Selvitämme ja raportoimme verojalanjälkemme vuosittain • Teemme vuosittain kaikilla työmailla (100%) harmaan talouden tarkastuksia • Automatisoimme tilaajavastuun toteutumisen seurannan PANOSTAMME TYÖYHTEISÖÖN Olemme tunnettu ja arvostettu työnantaja • Toteutamme ensimmäisen työhyvinvointikyselyn • Järjestämme vähintään yhden työhyvinvointia ylläpitävän päivän vuosittain • 100 % työntekijöistä on perehdytyksen piirissä ja kaikille työntekijöille pidetään kehityskeskustelut vuosittain • Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua ainakin yhteen koulutukseen vuosittain - - - - ■ m 11 l!I 11 • 11 11 11 A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 11

• • • • • VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen Tavoitteiden saavutukset vuonna 2021 Toteutamme asukaskyselyn vuosittain ja saavutamme sille asetetut tavoitteet Käynnissä asukastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävä projekti vuosittain Laadimme palvelulupauksen häiriötilanteiden hoitamiseksi Järjestämme asukaskokouksia vähintään 1 kpl/asuintalokohde/vuosi Kehitämme asukasviestintää vuosittain ja saavutamme sille asetetut tavoitteet Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn ja saavutimme asetetut tavoitteet Paransimme asukastyytyväisyyttä muun muassa naapuruussovittelulla Palvelulupaus laadittiin vuonna 2020 Asukaskokouksia järjestettiin vähintään 1 kpl/asuintalokohde/vuosi Kehitimme viestintää ja laadimme vastuullisuusviestinnän vuosikellon Kannustamme asukkaitamme kestävään asumiseen Viestimme vastuullisuudesta asukkaillemme viestinnällä ja kampanjoilla säännöllisesti A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 12

®\ ~ ~ VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 A-Kruunulla asuu tyytyväisiä asukkaita A-Kruunu tarjoaa viihtyisiä ja turvallisia koteja eri elämäntilanteisiin, koteja jotka sijaitsevat hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien äärellä pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Vuonna 2021 A-Kruunun kodeissa asui yli 3650 asukasta. Asukasmäärä on kasvanut tasaisesti kuluneina vuosina voimakkaan uudisrakentamisen ansiosta. Varmistamme hyvän asumisviihtyvyyden Haluamme tehdä A-Kruunulla asumisesta sujuvaa ja viihtyisää, joten seuraamme säännöllisesti asukkaidemme tyytyväisyyttä asiakastyytyväisyystutkimuksen ja asukasdemokratian avulla. Vuonna 2021 lisäsimme palvelupäällikkökohtaista viestintää ja tiedottamista sekä panostimme huoltotoimintaan niissä taloissa, jotka pärjäsivät heikoimmin edellisen vuoden tutkimuksessa. Vuoden 2021 tutkimuksen perusteella kuusi kahdeksasta kehityksen kohteena olleesta talosta paransi tulostaan. Vuonna 2021 toteutetun tutkimuksen mukaan olemme onnistuneet toiminnassamme hyvin. Kaikkien kysymysten keskiarvoksi muodostui 3,77 asteikolla 1-5 eli saavutimme asettamamme tavoitteen. Keskiarvo parani hieman edellisestä vuodesta koronaepidemian aiheuttamasta haastavasta tilanteesta huolimatta. Erityisen tyytyväisiä asukkaat olivat asuntojen kuntoon ja hinta-laatusuhteeseen sekä yleisesti A-Kruunuun vuokranantajana. Kehitettävää nähtiin asukkaiden yhteishengessä ja asukastoiminnan aktiivisuudessa sekä pihapiirin viihtyvyydessä ja jäteasemien siisteydessä 3,77 asukastyytyväisyys asteikolla 1-5 NPS 44 Suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku asteikolla -100–100 45 % Asiakastyytyväisyystutkimuksen vastausprosentti oli ennätyksellisen korkea A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 13

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Turvaamme terveelliset asuinympäristöt Huolehdimme asumisen turvallisuudesta ja Maailmanlaajuinen koronaepidemia hellitti Suomessa terveellisistä olosuhteista. Haluamme mahdollistaa keväällä/kesällä 2021, jolloin yhteisiä saunatiloja ja asukkaille sujuvan arjen, joten vastaamme kohteiden kerhohuoneita päästiin taas käyttämään. toimivuudesta ja kunnossapidosta. Palvelulupauksen Epidemiatilanne kuitenkin paheni uudelleen vuoden mukaisesti mahdollisiin häiriötilanteisiin puututaan loppua kohden, jolloin toimintoja jouduttiin jälleen nopeasti ja mahdolliset jatkotoimenpiteet aloitetaan rajoittamaan. Vuonna 2020 aloitettua, tehostettua viiden arkipäivän kuluessa. siivousta on jatkettu vuonna 2021. Parempi asukasviihtyvyys naapuruussovittelulla A-Kruunun Laajasalon talossa naapureiden välit olivat kärjistyneet pihakiistan seurauksena, ja tilanne vaikutti laajasti talon asukastyytyväisyyteen. Tilannetta lähdettiin purkamaan yhteisvoimin uuden yhteisökoulutus pilotoinnin avulla. Naapuruussovittelukeskuksen vetämässä koulutuksessa asukkaille itselleen annetaan työkaluja ratkaista asuinyhteisöissä ilmenneitä ristiriitoja myönteisen vaikuttamisen ja sopua edistävän vuorovaikutuksen kautta. Pilotointi kesti keväästä syksyyn ja sisälsi kolme tapaamista sekä naapureiden tervehtimistä ja juttelua koskevia välitehtäviä. Koulutuksesta saatiin hyviä kokemuksia, ja talon tilanne koettiin jo kesällä paremmaksi. CASE A-Kruunulle on tärkeää, että tulehtuneita tilanteita voitaisiin ennaltaehkäistä ja asukkaat voisivat itse vaikuttaa asioihin. Nyt toteutetusta pilotista toivotaankin kehittyvän uudenlainen tehokeino vaikuttaa asumisviihtyvyyteen. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 14

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Kohti yhteisöllistä asumista Pidämme asukastoimintaa ja -demokratiaa erittäin tärkeänä asumisen osa-alueena, joka lisää asumisen yhteisöllisyyttä. Sen tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumista koskevissa asioissa. Mukaan toimintaan voi osallistua asukkaiden vuosittaisissa kokouksissa, joissa valitaan myös asukastoimikunta. Vaihtelevasta koronatilanteesta huolimatta, asukaskokouksia saatiin pidettyä kaikissa asuintalokohteissa. Asukastoiminta on vapaaehtoista toimintaa, jolla A-Kruunun asukkaat voivat lisätä asumisen sujuvuutta ja asumisviihtyvyyttä. Se on ideoita ja tekoja, viestintää ja yhteistyötä – oman talon innostuksen ja osaamisen mukaista toimintaa. Toiminta muovautuu aina kunkin talon asukkaiden mukaan. Se voi sisältää grillijuhlia, pihatalkoita, kerhotoimintaa tai muuta yhteistä toimintaa naapureiden kesken. A-Kruunu tukee toimintaa vuosittaisella asukastoimikuntarahalla. Asukasaktiivisuus ja viihtyvyys Aktiiviset asukkaat käyttävät A-Kruunun eri kohteissa esimerkin voimaa lisätäkseen omien kotitalojensa viihtyvyyttä. Helsingissä asuva Maisa löysi Roska päivässä -liikkeen 20 vuotta sitten, ja on huomannut roskankeräys harrastuksen lisäävän viihtyvyyden lisäksi myös kuntoa ja tuovan uusia positiivisia kohtaamisia ihmisten kanssa. Vantaalla asuva Ilse puolestaan huolehtii talonsa kukkaistutuksista ja muista pienistä asioista. Asukastoimikunnan puheenjohtajana hän käy tervehtimässä uusia asukkaita ja kannustaa käyttämään talon tarjoamia puitteita, kuten kerhohuonetta ja yhteistä pihagrilliä. Tutustumista käsitöiden parissa Tilavat kerhohuoneet mahdollistavat monenlaista toimintaa myös korona-aikana. Svanströminkuja 7:ssä on kokoonnuttu viikoittain käsitöiden parissa jo kahden vuoden ajan. Kerhoon voi osallistua matalalla kynnyksellä inspiroitumaan ja oppimaan uutta muilta osallistujilta. Käsityökerho luo puitteet tutustumiselle ja tarjoaa hengähdystauon omaan arkeen. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 15

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Viestimme avoimesti kestävästä asumisesta Selkeä viestintä on avainasemassa viihtyisän, turvallisen ja kestävän asumisen varmistamiseksi, ja viestimmekin asukkaillemme säännöllisesti useiden eri kanavien kautta. Tavoitteenamme on kehittää asukasviestintää vuosittain sekä kannustaa asiakkaitamme kestävään asumiseen erilaisilla kampanjoilla. Kuluneena vuonna jatkunut koronapandemia on korostanut viestinnän ja tiedottamisen tarvetta. Tiedotteet laaditaan kuudelle eri kielelle mahdollisimman monen asukkaan saavuttamiseksi. Vastuullisuusviestinnän vuosikello A-Kruunu laati vuonna 2021 vastuullisuuden viestintäsuunnitelman, joka määrittää viikoittaiset viestintäteemat asukkaille sekä muille sidosryhmille. Jokaisen teeman alle on koottu esimerkkejä käsiteltävistä aiheista ja viestintäkanavista. Tämän lisäksi suunnitelma sisältää muita vastuullisuusviestinnän toimia, joita suoritetaan vuoden mittaan, esimerkiksi uuden kohteen valmistuessa. Viestintäsuunnitelmalla varmistetaan, että vastuullisuusviestintä pysyy monipuolisena ja että eri kanavia hyödyntämällä saavutetaan mahdollisimman laaja vastaanottajakunta. Asukasposti A-Kruunun uutiskirje, joka lähetetään kaikille asukkaille sähköpostilla neljä kertaa vuodessa. Nettisivut Nettisivuilta löytyy kaikki tärkeä tieto A-Kruunun toimintaan sekä asukkaiden asumiseen ja arkeen liittyen. Sosiaalinen media A-Kruunun Facebook-sivuilla sekä Instagramissa viestitään ajankohtaisista asioista ja annetaan vinkkejä kestävään asumiseen. CASE A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 16

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 17 Tavoitteiden saavutukset vuonna 2021 Käynnissä on vähintään kolme innovaatiohanketta vuosittain Käynnissä useampi innovaatiohanke Vähintään 15 % vuoden 2021 alun jälkeen alkavista hankkeista on puurakenteisia Vuonna 2021 suunnittelussa olevista kohteista vähintään 15 % on puurakenteisia, mutta yhtään puurakenteista hanketta ei lähtenyt rakenteille Kasvatamme oman uusiutuvan energian tuotantoa Lisäsimme aurinkopaneeleita kiinteistöihimme Seuraamme kiinteistökantamme energian- ja vedenkulutuksia, hiilidioksidipäästöjä sekä syntyvän jätteen määrää vuosittain Seuraamme kiinteistöjemme kulutuksia ja päästöjä. Vuonna 2021 jäteseurannan kattavuus oli noin 70 % Teemme toimia kierrätyksen edistämiseksi, aloitamme kierrätyskampanjan, vähennämme syntyvän sekajätteen määrää vuosittain ja otamme käyttöön muovinkeräyksen niissä kiinteistöissä, joissa se on mahdollista Edistimme kierrätystä muun muassa jakamalla asukkaillemme tietoa ja lisäämällä muovinkeräystä. Emme ole toteuttaneet erillistä kierrätyskampanjaa 100 % kiinteistöistämme sijoittuu joukkoliikenteen ja palveluiden läheisyyteen 100 % kiinteistöistämme sijoittuu joukkoliikenteen ja palveluiden läheisyyteen Selvitämme ympäristöluokituksen ja vihreän rahoituksen käyttöönottoa Selvitimme ympäristöluokituksia ja rakenteilla on Espoon Finnoossa vihreän rahoituksen hanke

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Ilmastonmuutoksen vaikutukset A-Kruunun toimintaan Olemme laatineet alustavan selvityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista toimintaamme. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit voidaan jaotella fyysisiin riskeihin ja siirtymäriskeihin, jotka tunnistamalla takaamme kilpailukykymme säilymisen tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen tuomat fyysiset riskit liittyvät osaltamme pääosin sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen. Kasvava sadanta ja viistosade rasittavat rakenteita ja erityisesti julkisivumateriaaleja, mikä aiheuttaa kasvavia ylläpitokustannuksia. Lisääntyneiden rankkasateiden takia hulevesiratkaisuihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asuntojen kuumeneminen lisääntyvien hellekausien aikana aiheuttaa terveysriskin asukkaille, mikä täytyy huomioida asuntojen suunnittelussa. Reagoimattomuus ilmastonmuutokseen saattaa johtaa merkittävään maineriskiin, sillä sidosryhmät odottavat meiltä yritysvastuuta ja edelläkävijyyttä ilmastoasioissa. Ennakoimalla kiristyvää ilmastopolitiikkaa ja lainsäädäntöä pystymme mukauttamaan toimintatapojamme hyvissä ajoin, ja siten selviytymään muutoksista paremmin. Muuttuva politiikka tuo mukanaan myös taloudellisen riskin, kun rahoitusta ohjataan kestävämpään toimintaan ja muu rahan hinta nousee. Rakennusmateriaalien ja tuotteiden hinnat nousevat, kun resurssien saatavuus heikkenee. Kiertotalouden edistäminen tulee korostumaan entistä enemmän suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa. Huomioimalla kiertotalouden aikaisessa vaiheessa kerrytämme omaa osaamistamme, jolla takaamme selviytymisemme tulevaisuudessa. Osaamisen lisäksi on tärkeää huolehtia asenneresurssista ja kyettävä motivoimaan niin henkilöstöä kuin asukkaita ilmastoasioiden suhteen. Riskien lisäksi ilmastonmuutos tuo mukanaan myös liiketoimintamahdollisuuksia, mikäli yritys pystyy vastaamaan muutokseen. Esimerkiksi energiatehokkaat ratkaisut vähentävät ylläpitokustannuksia ja vähähiilinen rakennuttaminen voi asettaa A-Kruunun etusijalle kilpailijoihin nähden. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 18

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 A-Kruunun toiminnan vaikutukset ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät rakennuttamisesta ja asumisesta. Rakennuttaminen ja työmaat Työmaatoimintojen ympäristövaikutukset syntyvät fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja työmaajätteistä. Vaikka rakentaminen muuttaa ympäristöä peruuttamattomasti, voidaan viherrakentamisella vaikuttaa positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen tuomalla piha-alueelle monipuolisesti erilaisia kasveja ja luonnonniittyä. Purku ja kierrätys Pyrimme vähähiiliseen rakennuttamiseen, joka ottaa huomioon rakennuksen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta. Pidennämme rakennustemme elinikää ajantasaisilla huolto- ja korjaustoimilla. Kun rakennuksemme tulevat käyttöikänsä päähän, pyrimme kierrättämään materiaalit uudelleenkäyttöön. Materiaalien tuotanto ja suunnittelu Rakennuttamisen osalta suurin ympäristövaikutus syntyy jo rakennusmateriaalien valmistuksessa, mitä pystymme pienentämään puurakentamisella. Tutkitusti puurakentaminen tuottaa 20 % vähemmän päästöjä kuin vastaava betonirakennus. Materiaalivalintojen lisäksi rakennuksen elinkaarta pidentävät ja energiatehokkaat ratkaisut pienentävät elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia. A-Kruunun tehtävänä on tuottaa kohtuuhintaista asumista kasvukeskuksiin, joten huomioimme kohteen hyvän sijainnin yhdyskuntarakenteessa. Joukkoliikenteen ja palveluiden läheisyys pienentää asukkaidemme liikkumisen päästöjä. Käyttö- ja huoltovaihe Kiinteistönpidon ja asumisen ympäristövaikutusten pienentämiseksi suurin vaikutus on uusiutuvalla energialla. Ostamme sekä sähkön että lämmön uusiutuvana aina kun se on mahdollista. Samalla lisäämme omaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä uudistuotannossa että käytössä olevissa kiinteistöissä. Edistämme kierrätystä ja seuraamme energian- ja vedenkulutusta reaaliaikaisesti taloissamme. Kiinteistönpidossa kiinnitämme lisäksi huomiota kemikaalien käyttöön erityisesti piha-alueilla. Asumisen aikaisten ympäristövaikutusten pienentämisessä myös asukkailla on tärkeä tehtävä sekä energiaviisaassa asumisessa että erityisesti jätteiden lajittelussa. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 19

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Edistämme innovaatioita Aiempien vuosien mukaisesti A-Kruunu on osallistunut useisiin asumiseen liittyviin kehitys- ja tutkimushankkeisiin, joilla edistetään innovatiivisia asumisratkaisuja. Vuonna 2021 valmistui ensimmäinen ryhmävuokrauskohteemme Helsingin Kruunuvuorenrantaan, ja vastaavia yhteisöasuntoja on tulossa myös Helsingin Kalasatamaan ja Jätkäsaareen. Jätkäsaaressa kehitetään myös palvelukorttelin konseptia YIT:n vetämässä koalitiohankkeessa. Edistämme puurakentamisen tietotaitoa A-Kruunu on vahvasti mukana kehittämässä puukerrostalojen rakentamisen prosessia. Ensimmäiset puutalomme valmistuivat Helsingin Kuninkaantammeen jo vuonna 2018, joiden kautta vertailtiin puuja betonirakentamisen ominaisuuksia samanlaisissa taloissa. Sipoon Söderkullaan valmistui vuonna 2021 kaksi moduulitekniikalla rakennettua puukerrostaloa, tavoitteena kehittää puukerrostalojen teollista rakentamista, luoda sarjatuotantoa ja sitä kautta madaltaa yksikkökustannuksia. Olemme mukana myös Suomen suurimman puukerrostalokohteen rakennuttamisessa Tampereella, jonka ensimmäiset asunnot valmistuivat kuluneena vuonna. Loput 92:sta vuokra-asunnostamme valmistuvat vuonna 2022. Tampereelle rakentuva Kuusikko liittyy laajaan tutkimushankkeeseen, ”Puurakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen keinona” (PUKKI). Helsinki Verkkosaaressa edistämme asuntojen muuntojoustavuutta. Kehityshankkeessa talotekniikka tulee mahdollistamaan 74 asunnon myöhemmän yhdistämisen tai jakamisen. Vuosaareen on puolestaan käynnistymässä viherrakentamisen koehanke, Vihreistä Vihrein Vuosaari. Innovaatiohankkeiden lisäksi panostamme myös kestävään rakentamiseen. Vuonna 2020 valmistunut Kaarlo Sarkiankadun kohteemme Espoossa saikin vuoden 2021 Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinnon. CASE Helsingin Postipuistoon suunnittelemme puurakenteista kerrostalokorttelia yhdessä Asuntosäätiön ja JVR-Rakenne Oy:n kanssa. KUMP Arkkitehtien suunnitelma voitti Asuntoreformi 2020 -arkkitehtikilpailun. Tavoitteena on tutkia urbaanin puurakentamisen mahdollisuuksia sekä kehittää moderneja yhteistiloja. Hanke on A-Kruunun ensimmäinen CLT-tekniikalla toteutettava kohde. Suurin osa puurakentamishankkeistamme kuuluu osaksi laajempia tieteellisiä tutkimushankkeita, joilla saadaan merkittävää puurakentamiseen liittyvää tietoa. Sekä Kuninkaantammi että Postipuisto ovat osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa, jossa lisätään kerrostaloasumisen houkuttelevuutta, joustavuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 20

A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 202 VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Arki ja asuminen pandemian jälkeen Koronapandemia on kiihdyttänyt ja tuonut näkyväksi monia yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten varallisuuden jakautumisen sekä eroavaisuudet naapurustojen ja asuntojen välillä. Kun koteihin tuodaan enemmän toimintoja ja niissä vietetään aiempaa enemmän aikaa, asumisen vaatimukset muuttuvat. Teetimme tutkimuksen siitä, millaista arki ja asuminen pandemian jälkeen tulee olemaan, ja mitä vaatimuksia kohtuuhintaiseen asumiseen tulevaisuudessa kohdistuu. CASE Kohtuuhintaisen asumisen konsepti rakentuu visiolle asumisen tulevaisuudesta, ja siihen vaikuttavat niin ihmisten erilaiset rytmit kuin muuttuvat asumisen tarpeet. Uusi konsepti esittelee konkreettisia suunnittelullisia ja toiminnallisia ratkaisuja sekä sosiaalisia ja operationaalisia malleja, joilla voidaan kasvattaa hyvän elämän ja asumisen kokemusta, kohtuuhintaisesti. Urbaanit lapsiperheet A-Kruunu osallistui dokumentaarisella Urbaanit Lapsiperheet –videollaan kansainväliseen Building Communities -sarjaan. Sarja esittelee kohtuuhintaisen asumisen innovaatioita ympäri Eurooppaa, ja se on osa asumisjärjestö Housing Europen toimintaa ja toteutettu kaupallisessa yhteistyössä BBC StoryWorksin kanssa. A-Kruunun videolla kuullaan Helsingin Kalasatamassa asuvaa perhettä sekä hankkeen pääsuunnittelijaa ja pienperheiden asumista tutkivaa tutkijatohtoria. CASE A-Kruunun ensimmäinen, erityisesti lapsiperheille suunniteltu asuintalo valmistui syksyllä 2019. Hankkeen onnistumisia ja kehitystarpeita kartoittava loppuselvitys tehtiin vuonna 2021. Loppuselvityksen perusteella asuntojen tilat ovat toimivia ja monikäyttöisiä, ja asukkaat olivat pääasiassa erittäin tyytyväisiä niihin. Säilytystiloja pidettiin toiminnallisina muttei aina riittävinä perheiden tarpeisiin. Myös isot parvekkeet jakoivat mielipiteitä, ja äänieritys koettiin heikoksi. 1 21

- - VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Keskimääräistä tehokkaampia kiinteistöjä Vuonna 2021 A-Kruunun kiinteistökantaan suhteutettu lämmön ominaiskulutus oli 25,8 kWh/rm3, mikä on noin 8 % enemmän kuin vuonna 2020. Energian ominaiskulutus on pysynyt selvästi muita vastaavia kiinteistöjä alhaisempana. Kiinteistökantaan suhteutettu veden ominaiskulutus oli noin 290 l/rm3 ja asukaskohtainen vedenkulutus noin 127,5 l/as/vrk. Tämä on noin 9 % vähemmän kuin kiinteistöjen vedenkulutus Suomessa keskimäärin*. Muovinkeräyksen kattavuus lähes 100 % Vuoden 2021 loppuun mennessä muovinkeräys oli otettu käyttöön 97 % kiinteistöistämme. Määrä on 10 % enemmän kuin vuonna 2020. Muovinkeräys on nyt käytössä kaikissa kiinteistöissämme, joiden jätteenkeräyksestä vastaamme itse. Yhdessä kohteessa on naapurikiinteistön kanssa jaettu jätepiste. Ominaispäästömme pienenivät merkittävästi Vuonna 2021 kasvihuonekaasupäästömme olivat noin 1 581 tCO2 ja ominaispäästöt noin 3,0 kgCO2/rm3. Vaikka päästöt ovat määrällisesti nousseet edellisestä vuodesta, ovat kiinteiskantaan suhteutetut ominaispäästöt laskeneet lähes 12 %. Sen lisäksi, että siirryimme jo vuonna 2020 uusiutuvaan ostosähköön, kasvatamme myös omaa päästötöntä energiantuotantoamme. Kolmessa A-Kruunun kohteessa tuotetaan jo nyt aurinkosähköä ja kaksi lisäkohdetta on rakenteilla. Kartoitamme myös mahdollisuutta lisätä aurinkopaneeleja vanhaan asuntokantaan. *Keskimääräinen vedenkulutus 140 l/as/vrk A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 22 Energian ominaiskulutus, kWh/rm3 40 30 Sähkö 20 Kaukolämpö 10 0 2019 2020 2021 Vedenkulutus, l/rm3 ja l/as/vrk 400 300 Kulutus, l/rm3 200 Kulutus, 100 l/as/vrk 0 2019 2020 2021 Ominaispäästöt, kgCO2/rm3 6 4 Sähkö Kaukolämpö 2 0 2019 2020 2021

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä Tavoitteiden saavutukset vuonna 2021 Rakennamme 800 asuntoa vuosittain vuodesta 2021 alkaen (670 asuntoa vuonna 2020) Asuntoaloituksia vuonna 2021 191 kappaletta A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 23 Pidämme A-Kruunun vuokratason vähintään 15 % vapaarahoitteista markkinavuokraa alempana keskimäärin Vuokratasomme oli 25 % vapaarahoitteista markkinavuokraa alempi Selvitämme ja raportoimme verojalanjälkemme vuosittain Raportointi osana tätä julkaisua Teemme vuosittain kaikilla työmailla (100 %) harmaan talouden tarkastuksia Harmaan talouden tarkastukset suoritettiin suunnitelmien mukaisesti Automatisoimme tilaajavastuun toteutumisen seurannan Tilaajavastuu automatisoitiin vuonna 2020

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Kohtuuhintaista asumista A-Kruunun tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Merkittävin osa asuntotuotannosta tapahtuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Vuoden 2019 alusta toiminta-aluetta on laajennettu myös muualle, jossa on suuri kohtuuhintaisten vuokraasuntojen tarve. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa toteutetaan hyviä asukasvalintaperiaatteita osoittaen asunnot kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. Samalla huolehditaan vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. Vuoden 2021 aikana aloitettiin 191 uuden vuokraasunnon rakentaminen. A-Kruunulla valmistuneiden kohteiden kysyntä on suurta. Vuonna 2021 asuntojen keskimääräinen vuokrataso oli noin 25 % vapaarahoitteista markkinavuokraa alempana. Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa hankkeissa, jotka tukevat kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra-asumista. Olemme muun muassa Kohtuuhintaisen vuokraasumisen edistäjät KOVA ry:n ja RAKLI ry:n sekä FIGBC ry:n jäsen. Asiantuntijablogit herättävät keskustelemaan Julkaisemme nettisivuillamme säännöllisesti asiantuntijablogeja, joilla jaamme ajankohtaista tietoa ja alustamme keskustelua sidosryhmien keskuudessa. Blogeissa eri alojen asiantuntijat pohtivat muun muassa asumista, rakentamista ja kaavoitusta. Tekstit edustavat kirjoittajien näkemyksiä eivätkä ne välttämättä vastaa AKruunun kantaa asiassa. Vuonna 2021 julkaistiin yhteensä 20 blogitekstiä, joista useampi teksti käsitteli hiilineutraalisuutta tai kohtuuhintaisen rakentamisen ja asumisen tarpeellisuutta erilaisista näkökulmista. Muita aiheita olivat esimerkiksi taajamien hulevedet, pienten asuntojen käyttötarpeet, viihtyvyyden huomioiminen suunnittelussa ja lapsiystävällinen kaupunkirakentaminen. CASE A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 24

- - VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Eettinen liiketoiminta ja hankintaketju Yhtiömme periaatteena on toimia pitkäjänteisesti, noudattaa alan hyviä käytäntöjä ja toimia valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Toimintamme perustuu eettisiin periaatteisiin, jotka ovat hallituksen hyväksymät. Pyrimme myös vaikutusvaltamme puitteissa varmistamaan, että alihankkijat sitoutuvat eettisiin periaatteisiin. Olemme sitoutuneet harmaan talouden torjuntaan noudattamalla tilaajavastuulakia, verottajan tiedonantovelvollisuutta ja edellyttämällä harmaan talouden torjuntaa myös alihankintaketjussa. Valvomme toimittajien vastuullisuutta muun muassa rajoittamalla alihankintaketjujen pituutta. Liikevaihtomme oli vuonna 2021 yhteensä 15,7 miljoonaa euroa, missä on kasvua 34 %. Tavoitteena on, että asuntokantamme on tehokkaassa käytössä. Vuonna 2021 asuntojen käyttöaste oli edelleen erittäin korkea, 99,6 %, vaikka laskikin hieman vuodesta 2020. Myös vaihtuvuus oli hieman aiempaa vilkkaampi, 21,3 %. Koska toimimme Suomessa, maksamme kaikki veromme Suomeen. Emme toteuta verosuunnittelua tai järjestelyjä, joiden yksinomaisena tarkoituksena on verojen välttäminen. Vuonna 2021 maksoimme veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin 12,4 miljoonaa euroa. Noudatamme luotettavaa, eettistä ja rehellistä liiketoimintatapaa Kunnioitamme ja noudatamme ihmisoikeuksia ja ILO:n määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia Noudatamme lakeja ja säädöksiä Noudatamme tasa arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä sekä syrjimätöntä kohtelua Kunnioitamme työntekijöiden perusoikeuksia, kuten oikeutta työsopimus neuvotteluihin Takaamme työntekijöillemme turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet Vältämme eturistiriitoja Emme käytä epäeettisiä kauppatapoja emmekä hyväksy tai maksa lahjuksia Toimimme ympäristöä rasittamatta ja edistämme kestävää kehitystä Odotamme näiden periaatteiden noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 25

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Kohtuuhintainen ja vähähiilinen rakennuttaminen CASE A-Kruunu pyrkii vähähiiliseen rakennuttamiseen, joka huomioi rakennuksen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Tavoitteenamme on ollut jo pitkään pienentää rakennushankkeidemme ilmastovaikutuksia sekä ohjata niitä kohti asetettuja ilmastotavoitteita. On tärkeää, että toimet, joilla ilmastonmuutosta lähdetään ratkaisemaan ovat skaalattavissa. Rakentamisessa tämä tarkoittaa kannattavuuden ja kulujen seurantaa samalla kun etsitään ratkaisuja vähähiiliseen rakennuttamiseen. Olemmekin laatineet työmme tueksi hiilineutraaliuden tiekartan, joka kokoaa toimenpiteemme ja tavoitteemme yhteen ja pyrimme kohti hiilineutraaliutta moninaisin keinoin. Sen lisäksi että hankimme sähkön ja lämmön mahdollisuuksien mukaan uusiutuvana, lisäämme omaa uusiutuvan energiantuotantoa sekä käytössä oleviin rakennuksiin että uudiskohteisiin. Lisäksi tavoittelemme A-energialuokan energiatehokkuutta uudiskohteissa. Vanhoissa kohteissamme tavoittelemme sen sijaan VAETSin mukaista 10,5% energiansäästöä. Pyrimme pienentämään rakennusten elinkaaripäästöjä panostamalla vahvasti puurakentamisen edistämiseen sekä laskemalla uudiskohteidemme hiilijalanjäljen. Valtionyhtiönä AKruunu on erityisasemassa, suunnannäyttäjänä, ja ARA-rakennuttajana olemme varmistamassa, että vähähiilinen asuminen mahdollistetaan kaikille, myös ARA-kriteerit täyttäville vuokralaisille. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 26

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Panostamme työyhteisöön • • • A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 27 Järjestämme vähintään yhden työhyvinvointia ylläpitävän päivän vuosittain Järjestimme etävirkistystapahtumia sekä pikkujoulut livenä 100 % työntekijöistä on perehdytyksen piirissä ja kaikille työntekijöille pidetään kehityskeskustelut vuosittain Kaikki uudet työntekijämme on perehdytetty ja jokaiselle pidetty kehityskeskustelut Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua ainakin yhteen koulutukseen vuosittain Järjestimme pakollisen tietoturvakoulutuksen ja muita vapaaehtoisia koulutuksia Tavoitteiden saavutukset vuonna 2021 Toteutamme ensimmäisen työhyvinvointikyselyn Toteutimme työhyvinvointikyselyn jo vuona 2020 ja uudelleen vuonna 2021

.. 1111 1 111 ■ ■ ■ VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT Hyvinvoiva henkilöstö Meille on tärkeää, että henkilöstömme voi hyvin. Vuoden 2021 lopussa A-Kruunun palveluksessa oli 30 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana merkittävästi, kahdeksalla työntekijällä. Työntekijöistä 63 % on naisia. Henkilöstön ikäjakauma on suhteellisen tasainen, eniten on kasvanut 40-49 vuotiaiden työntekijöiden määrä. Tavoitteenamme on yhteisöllinen ja hyvinvoiva henkilöstö, joten panostamme tarkoituksen-mukaisiin työolosuhteisiin, kattaviin työsuhde-etuihin ja yhteisölliseen yrityskulttuuriin. Järjestämme vuosittain vähintään yhden työhyvinvointia ylläpitävän päivän, jonka lisäksi virkistystiimimme suunnittelee ja ideoi muuta virkistystoimintaa. Vuonna 2021 järjestettiin kaksi etävirkistystapahtumaa sekä pikkujoulut. 30 työntekijää 63 % työntekijöistä naisia Takaamme turvallisen työympäristön Haluamme taata työntekijöillemme turvallisen ja viihtyisän työympäristön, joten panostamme ennalta ehkäiseviin käytäntöihin yhdessä työterveyshuollon kanssa. Vuonna 2021 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 5,79 työpäivää per henkilö, ja sairauspoissaoloprosentti oli 1,97. Sairauspoissaoloissa on palattu normaalitasolle vuoden 2020 poikkeuksellisista luvuista. Vuonna 2021 tapahtui yksi poissaoloon johtanut työtapaturma työmatkan aikana. Työssä tapahtuvat tapaturmat ovat hyvin harvinaisia, ja niiden määrä on aiempina raportointivuosina ollut nolla. Vuonna 2021avasimme Whistleblowingilmoituskanavan, joka mahdollistaa nimettömät ilmoitukset epäillyistä väärinkäytöksistä A-Kruunun työntekijöille, kumppaneille ja sidosryhmille. Ilmoituskanavaa hallinnoi ulkopuolinen palveluntarjoaja. Henkilöstön ikäjakauma (hlö) 10 8 6 4 2 0 20-29 30-39 40-49 50-59 60 tai yli vuotta vuotta vuotta vuotta 2019 2020 2021 A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 28

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=