Blogikirjoitus

Ilmastoviisaan asumisen ja rakentamisen jäljillä - mihin DECARBON-HOME-tutkimushanke tähtää?

Asumisen ja rakentamisen ilmastovaikutukset ovat huomattavat: ne aiheuttavat noin 30 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 prosenttia energiankäytöstä. Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteen toteutuminen vaatii toteutuakseen lähitulevaisuudessa erityisesti nykyiseen rakennuskantaan merkittäviä korjaustoimenpiteitä.

Puolet suomalaisten talouksien varallisuudesta on sitoutunut rakennuskantaan. Kaupunkien vanhojen lähiöiden ja maaseutuympäristöjen haasteet poikkeavat toisistaan. Nämä eriävät kehityskulut kärjistävät alueiden ja tuloryhmien välisiä sosiaalisia haasteita.

Mitä on ilmastoviisaus asumisessa ja rakentamisessa?

Helsingin yliopiston koordinoima ja strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama DECARBON-HOME-tutkimushanke edistää asumisen ja rakentamisen oikeudenmukaista kestävyysmurrosta uuden tutkimustiedon ja yhteiskehittelyn kautta. Ilmastoviisaampaan asumiseen liittyvät muun muassa energiatehokkuuden parantaminen, siirtyminen uusiutuvien energialähteiden käyttöön sekä vähähiilisten materiaalien ahkerampi hyödyntäminen korjausratkaisuissa.

Hankkeessa tarkastellaan myös kansalaisten ja yhteisöjen aktiivista toimijuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä, koska asukkaiden omilla toimenpiteillä on iso rooli, vaikkapa asuntojen keskilämpötilan tai asumisväljyyden kautta.

Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää asukkaita osallistavia ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja asuinalueiden eriytymisen haasteisiin. Hankkeessa tuotetaan tietoa kansalaisten asumiseen ja ilmastonmuutokseen liittyvistä arvoista sekä ilmastotoimenpiteiden edellytyksistä.

Asumisen sekä korjaus- ja uudisrakentamisen työkaluja ja ratkaisuja kehitetään yhdessä kaupunkien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi kartoitetaan ilmastoviisaiden ratkaisujen edellytyksiä ja esteitä rakentamisen liiketoiminnassa. Hyviä käytäntöjä pyritään vakiinnuttamaan ja oppia haetaan myös lähinaapureista kuten Virosta ja Ruotsista.

Yhteiskehittäminen ja vuorovaikutus ovat tärkeässä roolissa

Hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä toimijoiden kanssa uudenlaisia ratkaisuja ja käynnistää kokeiluja. Ratkaisuvaihtoehtojen tarkasteluissa otetaan huomioon niin erilaiset käytänteet kuin materiaali- ja teknologiavalinnatkin.

Kokeilujen yhteissuunnittelussa ja politiikan ohjauskeinojen tunnistamisessa ovat mukana esimerkiksi kansalaisjärjestöt, yhteiskunnalliset päätöksentekijät sekä yrityssektori. Laaja-alaisen yhteissuunnittelun avulla vahvistetaan ratkaisujen sosiaalista hyväksyttävyyttä ja taloudellista toteutettavuutta. Tämä on edellytys uusien käytäntöjen vakiintumiselle.

Tutkimushankkeen toteuttajaryhmä koostuu tutkijoista Helsingin yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Vaasan yliopistosta ja Tallinnan teknillisestä yliopistosta. Hankkeen toteutukseen osallistuu myös lukuisia yhteistyökumppaneita yhteiskunnan eri tasoilta, kunnista ja yrityksistä ministeriöihin ja kansalaisjärjestöihin. Tutkimuksen kohdekaupungit ovat erityisesti Helsinki, Joensuu, Turku ja Vantaa.
 

Anne Toppinen
Tutkimuskonsortion johtaja, Helsingin yliopisto

 

Lisätietoja: DecarbonHome. Seuraa myös Twitterissä: @decarbonhome.