Vastuullisuus A-Kruunussa

Vastuullisuus A-Kruunussa

Vastuullisuus kuuluu A-Kruunun ydintoimintaan ja strategiaan.
Vastuullisuusohjelmamme perustuu toimintaympäristöön liittyviin megatrendeihin, sidosryhmien odotuksiin ja eettisiin periaatteisiin.

Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta ihmisistä, joita ovat asunnoissamme asuvat asukkaat sekä meillä työskentelevät henkilöt. Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta ympäristöstä, kuten vaikuttamista kiinteistöjen energiankulutukseen sekä puukerrostalorakentamisen edistämistä. Vastuullisuus on vastuuta rakentamisen ja suunnittelun laadusta. Vastuullisuus on myös taloudellista vastuuta sekä vastuullisia, läpinäkyviä ja eettisiä toimintaperiaatteita myös alihankintaketjuissa. 

 

Megatrendit

Megatrendeihin varautuminen auttaa vastaamaan paremmin tulevaisuuden aasteisiin. Kiinteistöalalla merkittäviä megatrendejä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutos ja digitalisaatio. Näiden lisäksi olemme tunnistaneet neljä muuta megatrendiä, jotka vaikuttavat oleellisesti toimintaamme nyt ja tulevaisuudessa: kaupungistuminen, demografinen muutos ja elämäntapojen muutos.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii voimakkaita päästövähennyksiä sekä merkittäviä muutoksia erityisesti yhdyskuntarakenteiden osalta niin rakennuksissa kuin rakentamisessa. Erityisesti energiatehokkuuden merkitys kiinteistöalalla kasvaa.

Digitalisaatio muuttaa tapaamme toimia, kun valtavien datamäärien keruu ja nopea analysointi helpottuu. Rakennussuunnitteluun ja kiinteistön ylläpidon automatisointiin syntyy uusia mahdollisuuksia, minkä lisäksi asiointikanavien määrä kasvaa.

Kaupungistumisen myötä yhä useampi ihmisistä asuu kaupungeissa, jolloin kaupunkiympäristö muuttuu tiiviimmäksi. Kaupunkien on oltava infrastruktuuriltaan, hallinnoltaan ja toiminnaltaan kestäviä, jotta asuin- ja toimintaolosuhteet pysyvät hyvinä. Asumisen tiivistyessä erityisesti jaettujen tilojen suosio kasvaa.

Demografiseen muutokseen vaikuttaa muun muassa muutokset perhetyypeissä ja iäkkäiden ihmisten osuuden kasvaminen. Myös alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy, mikä kasvattaa kohtuuhintaisen asumisen tarvetta.

Elämäntapojen muutos muokkaa asukkaiden odotuksia. Uudet sukupolvet ajattelevat eri tavoin, yhteisöllisyys lisääntyy ja jakamistalous yleistyy. Tuotteita ja palveluita halutaan lainata omistamisen sijaan, mikä lisää asumiseen liittyvien palveluiden kysyntää.

Megatrendejä haastavat niin sanotut villit kortit eli verrattain nopeasti tapahtuvat asiat, jotka voivat muuttaa alan kehityssuuntia. Keväällä 2020 Eurooppaan levinnyt koronavirus voidaan lukea villiksi kortiksi, joka tekee tulevaisuuden kokonaiskuvasta epäselvän. Kiinteistöalla pandemia saattaa vaikuttaa pidemmällä aikavälillä erityisesti rakentamiseen, asumisen palveluihin ja rahoitukseen.

 

A-Kruunu toimii pitkäjänteisesti, noudattaa alan hyviä käytäntöjä ja toimii valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Toimintamme perustuu eettisiin periaatteisiin, jotka ovat hallituksen hyväksymät. Pyrimme myös vaikutusvaltamme puitteissa varmistamaan, että alihankkijat sitoutuvat näihin eettisiin periaatteisiin.

Merkki

Noudatamme lakeja
ja säädöksiä

Portfolio

Noudatamme luotettavaa,
eettistä ja rehellistä
liiketoimintatapaa

Kädet

Kunnioitamme ja noudatamme
ihmisoikeuksia ja ILO:n määrittelemiä
työntekijän perusoikeuksia

Kädet

Noudatamme tasa-arvosta
annettuja lakeja ja määräyksiä
sekä syrjimätöntä kohtelua

Chatti

Kunnioitamme työntekijöiden
perusoikeuksia, kuten oikeutta
työsopimusneuvotteluihin

Henkilökortti

Takaamme työntekijöillemme
turvalliset ja terveelliset
työskentelyolosuhteet

Salaus

Vältämme
eturistiriitoja

Raha

Emme käytä epäeettisiä
kauppatapoja emmekä hyväksy
tai maksa lahjuksia

Maapallo

Toimimme ympäristöä
rasittamatta ja edistämme
kestävää kehitystä

Yhteisö

Odotamme näiden periaatteiden
noudattamista myös
yhteistyökumppaneiltamme

 

Avoin keskustelu sidosryhmiemme kanssa on meille tärkeää. Kehitämme toimintaamme sidosryhmien näkemysten ja odotusten pohjalta, joten meidän on tärkeää tietää mitä sidosryhmät meiltä odottavat. Säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kanssa lisää myös toiminnan läpinäkyvyyttä sekä ylläpitää sen kehittämistä.

Olemme tunnistaneet seitsemän meille tärkeintä sidosryhmää, joiden kanssa viestimme lähes päivittäin. Lisäksi olemme tunnistaneet näiden sidosryhmien tärkeimmät odotukset ja huolenaiheet. Nämä toiveet ja odotukset toimivat vastuullisuustyömme lähtökohtana.

ASIAKKAAT Asiakkaamme odottavat meiltä laadukasta, kestävää, kohtuuhintaista ja viihtyisää asumista hyvällä paikalla. Myös hyvän asiakaspalvelun, tavoitettavuuden ja tiedon löytämisen merkitys korostuu. 
Erityisesti asukasaktiivit odottavat vaikutusmahdollisuuksia ja kannustusta asukkaiden tekemään työhön.
Varmistamme kohtuuhintaisen asumisen, minkä lisäksi kehitämme palveluamme jatkuvasti.
Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta.
HENKILÖSTÖ Henkilöstö odottaa vakaata ja turvallista työpaikkaa, mielenkiintoisia työtehtäviä sekä kehitysmahdollisuuksia. 
Myös työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen odotetaan panostuksia.
Kuuntelemme henkilöstöämme päivittäin ja käymme säännöllisiä kehityskeskusteluita.
Työturvallisuutta ja -hyvinvointia kehitämme jatkuvasti.
OMISTAJA Olemme valtion omistama ja ympäristöministeriön omistajaohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö.
Toiminnallemme on asetettu tavoitteita muun muassa asuntotuotannon määrän ja alueellisen jakautuman suhteen. 
Lisäksi omistajamme odottaa meiltä puurakentamisen ja innovaatioiden edistämistä sekä työtä kiertotalouden ja vähähiilisyyden eteen.
Strategian ja tavoitteiden toteutumista seurataan omistajaohjauksen ja yhtiökokousten kautta.
ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ympäristöministeriön alainen virasto, joka vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta avustamalla, tukemalla ja takaamalla asumista ja rakentamista. ARA odottaa meiltä kestävän, laadukkaan ja kohtuuhintaisen asumisen edistämistä. 
Meiltä odotetaan myös hyvää yhteistyötä erilaisissa asumisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.
YHTEISTYÖKUMPPANIT Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa rahoituslaitokset, urakoitsijat, suunnittelijat, huoltoyhtiöt sekä taloushallinnon ja ICT-palveluiden tarjoajat. 
He odottavat hyvää yhteistyötä, jatkuvuutta, selkeää suunnan osoittamista sekä luotettavuutta. Yhteistyössä korostuu myös yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattaminen sekä sitoumuksista selviytyminen.
Viestimme kumppaneiden kanssa useiden eri kanavien kautta, järjestämme yhteistyöpalavereita sekä huolehdimme hyvästä sopimusten hallinnasta.
KUNNAT JA KAUPUNGIT Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä osuus toiminnassamme muun muassa tonttien luovuttamisessa, hankkeiden puoltamisessa, rakennusvalvonnassa sekä asukasvalintojen valvonnassa. 
Kunnat, kaupungit sekä valtion viranomaiset odottavat meiltä lakien ja ohjeistusten noudattamista sekä selkeää viestintää. 
Huolehdimme säännöllisestä raportoinnista ja yhteydenpidosta eri kanavien kautta.
VERKOSTOYHTEISTYÖ Teemme monipuolista verkostoyhteistyötä monien alan toimijoiden kanssa.
Olemme mukana alan järjestöjen toiminnassa.
Verkostoyhteistyön tarkoituksena on jakaa tietoa sekä luoda alalle hyviä yhteisiä käytäntöjä ja ratkaisuja. Yhteistyössä korostuu avoin viestintä ja osallistuminen yleiseen keskusteluun. 
Osallistumme useisiin verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin vuosittain.

 

A-Kruunun vastuullisuusohjelma perustuu toimintaympäristöön liittyviin megatrendeihin, sidosryhmien odotuksiin ja eettisiin periaatteisiin. Olemme tunnistaneet näiden lähtökohtien sekä toimintamme sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten vaikutusten pohjalta meille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelmamme rakentuu: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön.

Seuraamme näitä vastuullisuusteemoja eri näkökulmien kautta. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme entisestään. Tavoitteet auttavat meitä myös arvioimaan toimintaamme jatkossa. Omien vastuullisuustavoitteidemme lisäksi olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joista olemme tunnistaneet 13 meille olennaisinta tavoitetta.

MAHDOLLISTAMME
VIIHTYISÄN JA
TURVALLISEN ASUMISEN

Tarkoituksenamme on tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asuntoja niitä tarvitseville. Vastuullisena vuokranantajana huolehdimme asukkaistamme, seuraamme heidän tyytyväisyyttään sekä varmistamme hyvän asumisviihtyvyyden ja -turvallisuuden. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta.

RAKENNAMME
KESTÄVÄÄ KAUPUNKI-
YMPÄRISTÖÄ

Tuemme kaupunkeja ympäristövastuuseen ja vähähiilisyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, ja edistämme puurakentamista, vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja innovaatioita. Rakennutamme toimivaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Olemme mukana laadukkaiden ja kestävien aluekokonaisuuksien toteuttamisessa.

TUEMME KESTÄVÄÄ
YHTEISKUNNALLISTA
KEHITYSTÄ

Haluamme tukea yhteiskunnallista kasvua ja kehitystä tarjoamalla kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra-asumista sitä eniten tarvitseville ruokakunnille. Olemme vastuullinen kumppani – toimimme luotettavasti ja eettisesti sekä huolehdimme alihankintaketjumme vastuullisuudesta.

PANOSTAMME
TYÖYHTEISÖÖN

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme. Niinpä huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta sekä teemme toimia työviihtyvyyden parantamiseksi. Annamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittää osaamistaan.

 

YK:n jäsenmaat sitoutuivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimenpideohjelmaan (Agenda 2030) ja sen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG), joiden pyrkimyksenä on ohjata kestävän kehityksen toteutumista vuosina 2016-2030. Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Vastuullisuustekomme linkittyvät erityisesti 13 tavoitteeseen, jotka integroimme osaksi A-Kruunun johtamista, strategiaa ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja.

Köyhyys

Tarjoamme kohtuuhintaista asumista ja näin ollen takaamme perusoikeuden asuntoon myös kansallisten määritelmien mukaan köyhyydessä eläville.

Terveys

Edistämme ihmisten henkistä terveyttä ja hyvinvointia takaamalla turvallisen kodin myös syrjäytymisriskissä oleville.

 

Kouluts

Kehitämme jatkuvasti työntekijöidemme työelämään liittyviä taitoja sekä ammatillista ja teknistä osaamista.

 

Suku

Huolehdimme henkilöstömme tasa-arvosta ja takaamme tehokkaat mahdollisuudet osallistumiseen kaikilla päätöksenteon tasoilla.

 

Energia

Lisäämme uusiutuvan energian osuutta energianlähteistä mahdollisuuksien mukaan.

 

Talouskasvu

Takaamme turvallisen työympäristön sekä varmistamme säällisen työn ja saman palkan samanarvoisesta työstä.

 

Teollisuus

Uudistamme infrastruktuuria kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi edistämällä innovaatioita rakentamisessa.

 

Eriavoisuus

Vähennämme eriarvoisuutta tarjoamalla kohtuuhintaista asumista ja edistämällä asukkaiden osallistumista asukasdemokratian avulla.

 

kaupungit

Edesautamme takaamaan riittävän, turvallisen ja edullisen asunnon saamista kaikille vuoteen 2030 mennessä.

 

Vastuu

Pyrimme saavuttamaan luonnonvarojen kestävän ja tehokkaan käytön edistämällä kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä.

 

Ilma

Toimimme kiireellisesti ilmastonmuutosta vastaan edesauttamalla asuntotuotannon kestävyyden lisäämistä.

 

Elämä

Toimimme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi niissä kohteissa, joissa monimuotoisuudella on tunnistettu olevan suuri merkitys.

 

Yhteisö

Edistämme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tekemällä yhteistyötä niin yhteiskunnan kuin eri toimijoiden kanssa.

 

 

Olemme määritelleet pidemmän aikavälin vastuullisuuslupausten lisäksi tarkemmat tavoitteet vuosille 2020-2022. Tulemme seuraamaan vastuullisuustyön etenemistä vuosittain.

  VASTUULLISUUSLUPAUKSET 2030 TAVOITTEET VUOSILLE 2020 – 2022

MAHDOLLISTAMME VIIHTYISÄN JA TURVALLISEN ASUMISEN

MAHDOLLISTAMME VIIHTYISÄN JA TURVALLISEN ASUMISEN

VASTUULLISUUSLUPAUKSET 2030

A-Kruunun asunnoissa asuu tyytyväisiä asukkaita ja asuntojen käyttöaste on korkea

TAVOITTEET VUOSILLE 2020 – 2022

 • Toteutamme asukaskyselyn vuosittain ja saavutamme sille asetetut tavoitteet
 • Käynnissä asukastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävä projekti vuosittain
 • Laadimme palvelulupauksen häiriötilanteiden hoitamiseksi
 • Järjestämme asukaskokouksia vähintään 1kpl/asuintalokohde/vuosi
 • Kehitämme asukasviestintää vuosittain ja saavutamme sille asetetut tavoitteet
 • Kannustamme asukkaitamme kestävään asumiseen viestinnällä ja kampanjoilla

RAKENNAMME KESTÄVÄÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖÄ

RAKENNAMME KESTÄVÄÄ KAUPUNKI- YMPÄRISTÖÄ

VASTUULLISUUSLUPAUKSET 2030

Olemme puurakentamisen osalta Suomen johtava yleishyödyllinen rakennuttaja ja hiilineutraali toimija

TAVOITTEET VUOSILLE 2020 – 2022

 • Käynnissä on vähintään kolme innovaatiohanketta vuosittain
 • Vähintään 15 % vuoden 2021 alun jälkeen alkavista hankkeista on puurakenteisia
 • Kasvatamme oman uusiutuvan energian tuotantoa
 • Seuraamme kiinteistökantamme energian- ja vedenkulutuksia, hiilidioksidipäästöjä sekä syntyvän jätteen määrää vuosittain
 • Teemme toimia kierrätyksen edistämiseksi, aloitamme kierrätyskampanjan, vähennämme syntyvän sekajätteen määrää vuosittain ja otamme käyttöön muovinkeräyksen niissä kiinteistöissä, joissa se on mahdollista. Vähennämme syntyvän jätteen kokonaismäärää.
 • 100 % kiinteistöistämme sijoittuu joukkoliikenteen ja palveluiden läheisyyteen
 • Selvitämme ympäristöluokituksen ja vihreän rahoituksen käyttöönottoa

TUEMME KESTÄVÄÄ YHTEISKUNNALLISTA KEHITYSTÄ

TUEMME YHTEISKUNNALLISTA KEHITYSTÄ

VASTUULLISUUSLUPAUKSET 2030

Olemme rakennuttaneet yli 7500 asuntoa vuoteen 2030 mennessä

TAVOITTEET VUOSILLE 2020 – 2022

 • Rakennamme 800 asuntoa vuosittain vuodesta 2021 alkaen (670 asuntoa vuonna 2020)
 • Pidämme A-Kruunun vuokratason vähintään 15 % vapaarahoitteista markkinavuokraa alempana keskimäärin
 • Selvitämme ja raportoimme verojalanjälkemme vuosittain
 • Teemme vuosittain kaikilla työmailla (100%) harmaan talouden tarkastuksia
 • Automatisoimme tilaajavastuun toteutumisen seurannan

PANOSTAMME TYÖYHTEISÖÖN

PANOSTAMME TYÖYHTEISÖÖN

VASTUULLISUUSLUPAUKSET 2030

Olemme tunnettu ja arvostettu työnantaja

TAVOITTEET VUOSILLE 2020 – 2022

 • Toteutamme ensimmäisen työhyvinvointikyselyn
 • Järjestämme vähintään yhden työhyvinvointia ylläpitävän päivän vuosittain
 • 100 % työntekijöistä on perehdytyksen piirissä ja kaikille työntekijöille pidetään kehityskeskustelut vuosittain
 • Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua ainakin yhteen koulutukseen vuosittain