A-Kruunu Vuosikertomus 2021

~----..------- • A-Kruunu VUOSIKERTOMUS 2021

Sisältö: 4 – 5 6 – 11 12 – 19 20 – 23 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Yritysvastuu Vastuullisuustyön lähtökohdat Vastuullisuusohjelma 2020-2023 Vastuullisuustyö vuonna 2021 24 – 37 38 – 39 40 – 41 45 – 75 2 A-Kruunu lyhyesti Arvot Tunnusluvut taulukossa Rakennuttaminen Kiinteistöhallinto Kehityshankkeet Toimitusjohtajan katsaus Kasvu ja kehitystoiminta vaativat resursseja Vuoden 2021 tärkeimmät tapahtumat Bloginostot A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 3

A-Kruunu lyhyesti A-Kruunu on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia omakustannusperusteisia vuokra-asuntoja sekä edistää vähähiilisyyttä, puurakentamista, kiertotaloutta ja uusia innovaatioita. Kaikkia valtio-omisteisia yhtiöitä koskevia tavoitteita ovat yritysvastuun vahva integroiminen liiketoimintaan ja tavoitteellinen yritysvastuun johtaminen sekä edelläkävijyys hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisessä ja digitalisaation hyödyntämisessä. A-Kruunu toimii Helsingin seudulla ja muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suuri, kuten Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Asunnot osoitetaan kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille huolehtien myös vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. ARVOT • Taloudellisuus • Asukastyytyväisyys • Vastuullisuus • Ketteryys TUNNUSLUVUT 31.12.2021 Liikevaihto milj. € 15,7 Tase milj. € 469.4 Henkilöstö 30 Valmiit asunnot kpl 2030 Rakenteilla olevat asunnot 771 Rakennussuunnittelussa as.kpl n. 1200 Tilinpäätöstiedot luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.a-kruunu.fi 4 KIINTEISTÖHALLINTO Kiinteistöjen ylläpito ja asuntojen vuokraus ovat saaneet hyvät arvosanat vuoden 2021 asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Vastausten keskiarvo oli 3,77/1-5 (3,74/1-5). Ensimmäistä kertaa tutkittu nettosuositusindeksi oli 44 (NPS). Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kertomusvuonna 99,6 % (99,8 %) ja vaihtuvuus 21,3 % (16,8 %). Asuntokannan ylläpidossa painotetaan elinkaarikestävyyttä, energiatehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Korjausvelkaa vältetään ammattitaitoisella kunnossapidolla ja kiinteistöjen kunnon seurannalla. RAKENNUTTAMINEN Tavoitteena on, että yhtiö rakennuttaa vuosittain 800 asuntoa, joista pääosa on Helsingin seudulla ja muut muilla suurimmilla kasvuseuduilla. Rakennuttamisen perusteena on kohtuuhintaisten asuntojen merkittävä ja pitkäaikainen tarve seudulla. Puukerrostalojen osuus tuotannossa on tavoitteena nostaa kolmasosaan vuonna 2024. A-Kruunun rakennuttamisessa korostuu tehokas tontinhankinta, laadukas suunnittelu ja ammattitaitoinen projektihallinta sekä valvonta. Kohteiden valinnassa otetaan aina huomioon kohteen hyvä sijainti yhdyskuntarakenteessa. KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITYSHANKKEET • Puukerrostalorakentamisen liiketaloudellisia arvoketjuja sekä kiertotaloudellisia mah- dollisuuksia tutkiva PUKKI- hanke • Kaksi asuntoreformikilpai- luihin perustuvaa puukerros- talorakentamisen kehitys- hanketta • Viherrakentamisen koehanke Vihreistä Vihrein Vuosaari • Ryhmävuokraus-konsepti eli modernin kimppa-asumisen kehittämishanke • Palvelukorttelikonseptin kehittämishanke • Asuntojen älykäs jakamis- ja yhdistämishanke 5 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS i lianl<

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kasvu ja kehitystoiminta vaativat resursseja Vuoden lopussa meillä oli rakenteilla 771 ja suunnitteilla noin 1200 asuntoa. Hankkeemme sijaitsevat kaikki merkittävillä paikoilla omilla alueillaan. Vuoden aikana valmistui 575 asuntoa. Valmistuneista kohteista mainittakoon muun muassa Helsingin Kruunuvuorenrannan Ryhmävuokraushanke, ensimmäisen kohteen valmistuminen Kuopioon Saaristokaupunkiin sekä Tampereen Vuorekseen valmistunut puukerrostalokokonaisuuden >> 7 ensimmäinen osa. A-Kruunun asuntomäärä kasvoi yli 500 asunnolla vuonna 2021, ja pyrimme vuoden kuluessa lisäksi määrätietoisesti kehittämään toimintaamme ja vastaamaan valtioomistajan meille asettamiin myös muihin kuin tuotantovolyymiä koskeviin tavoitteisiin. Vuoden lopussa meillä työskenteli 30 henkilöä, ja lisäys edelliseen vuoteen oli 8 henkilöä. Uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut perusteltua asuntomäärän kasvun, toiminnan kehittämisen ja kehityshankkeiden vaatiman monipuolisen osaamisen takia. Olemme panostaneet muun muassa henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Työntekijöiden hyvinvointi on kasvavan yrityksen keskeinen voimavara ja henkilöstöhallintoon panostaminen tärkeä osa yrityksen menestymismahdollisuuksia tämän päivän työmarkkinoilla. Osaavista työntekijöistä on alalla pulaa ja haluamme olla vetovoimainen yritys, jonka palvelukseen hakeudutaan ja myös halutaan pysyä pitkään. Selkeytimme viime vuonna organisaation rakenteita ja eri toimijoiden rooleja sen lisäksi, että järjestimme työyhteisövalmennuksia. Toteutimme myös ensimmäisen laajemman henkilöstökyselyn, jonka tulokset kertoivat työntekijöiden sitoutuneisuudesta arvokkaaksi koettuun toimintaan. Kehitimme myös joustavan työn mallin, jonka mukaan työntekijät voivat tehdä joko lähi- tai etätyötä oman työn tarpeiden mukaan. Tavoitteenamme on, että työntekijöillä säilyy tietty vapaus määritellä omia työskentelytapoja myös organisaation kasvaessa. Haluamme monin eri tavoin varmistaa myös sen, että yrityskulttuurissamme säilyy jatkuva halu kehittää toimintaa, henkilökohtaisen vastuun ja vapauden hyvä tasapaino, mahdollisuus kehittyä ammattiosaajana sekä luottamus työnantajaan. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 6

1- l ...J1 1 ___ _.111 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kaarlo Sarkian katu, Espoo Vuoreksen hankkeessa jatkuu Tampereen yliopiston PUKKI-tutkimushanke, joka selvittää puukerrostalorakentamisen liiketaloudellisia mahdollisuuksia kestävän kiinteistökehittämisen näkökulmasta ja tutkii kiertotalouden mahdollisuuksia. Uudet asuntomme ovat olleet kysyttyjä eli hakijoita asuntoihin on ollut runsaasti, mikä kertoo ARA-asuntojen tarpeesta kasvupaikkakunnilla. Asuntojemme taloudellinen käyttöaste oli viime vuonna 99,6 % ja vaihtuvuus 21,3 %. Meillä oli vuoden lopussa omistuksessamme jo 2 030 asuntoa. Huomattava on, että A-Kruunu ei ole ostanut valmiita asuntoja tai taloja vaan toiminta perustuu uudisasuntojen rakennuttamiseen. Uudistuotantomme sai vuoden aikana myös tunnustusta, kun Vuoden 2021 Betonijulkisivu – arkkitehtuuripalkinnossa kunniamaininta myönnettiin Playa Arkkitehdit Oy:n A-Kruunulle suunnittelemasta Kaarlo Sarkian kadun kohteesta. 121 asunnon kohde valmistui Espooseen vuonna 2020. Perusteluissaan valintaraati nosti Kaarlo Sarkian kadun hyväksi esimerkiksi luovasta suunnittelusta, jonka avulla on saatu rakennutettua laadultaan korkeatasoista valtion tukemaa vuokra-asumista tiukoissa kustannusraameissa. Eikä hyvä suunnittelu rajoitu vain julkisivuihin, vaan hanke on kokonaisuutena onnistunut. Kaikille hankkeeseen osallistuneille tunnustus oli suuri kiitos ammattitaidolla ja suurella sydämellä tehdystä työstä. Haluamme panostaa laadukkaaseen arkkitehtuuriin, sillä teemme rakennuskantaa, joka tulee säilymään asukkaiden käytössä ja kaupunkikuvassa vuosikymmeniä. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS Uskomme, että laadukas suunnittelu on kilpailuvaltti, joka pitää huolta asuntojen ja talojen haluttavuudesta pitkällä tähtäimelle. Hyvä suunnittelu vaatii myös tulevaisuuden asumisen tarpeiden tutkimusta. Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluneen Urbaanit lapsiperheet -tutkimushankkeen loppuraportti valmistui viime vuoden lopulla. Loppuraportissa todettiin, että Fregatti Dygdenin kujan asukkaat ovat tyytyväisiä uudenlaiseen kerrostaloon ja että asukkaiden tarpeisiin onnistuttiin vastaamaan hankkeessa. >> 8 9

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kalliomäenkaari 8A ja 18A, Söderkulla Vuoden aikana osallistuimme ko. hankkeella myös kansainväliseen Building Communities -videosarjaan, jossa tutustutaan kohtuuhintaisen asumisen innovaatioihin, ratkaisuihin ja toteutuksiin eri puolilla Eurooppaa. Uudistuotannon lisäksi panostamme myös ylläpitotoimintaan, sillä kiinteistöjen ennakoiva ja suunnitelmallinen kunnossapito täytyy aloittaa heti rakennuksen valmistuttua. On hyvä asia, että tekeillä olevaan korkotukilainsäädännön uudistukseen on esitetty jälleen mahdollisuutta varautua korjauksiin myös taloudellisesti. Se luo pohjan kestävälle kiinteistöjen ylläpidolle, mikä on sekä asumiskustannusten että asumisviihtyisyyden kannalta tärkeä asia. Korkotukilainsäädännössä tulisi varmistaa muillakin toimin asumisen kohtuuhintaisuus. Esimerkiksi hiilineutraaliusvaatimusten kustannuksia ei tulisi maksattaa kohtuuttomasti pienituloisilla asukkailla, vaan valjastaa korkotukijärjestelmä tukemaan kehittävällä mutta kustannustehokkaalla tavalla tärkeää asiaa. Samoin olisi varmistettava, että lainsäädäntö mahdollistaa uudenlaisilla toimintamalleilla toteutettaviin sä myös vuodesta 2022 kaikille menestyksekäs. Jari Mäkimattila kaupunkikehityshankkeisiin osallistumisen. Esimerkiksi pysäköinnin järjestämistavalle ei ARA-hankkeissa pitäisi asettaa lainsäädännön kautta tiukkoja rajoituksia. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS Nostimme lausunnossamme esiin myös rahoituksen haasteet. Jo pitkään on ollut tilanne, että ARA-kohteiden rahoitus on käytännössä ollut yhden tai kahden rahoituslaitoksen varassa. Kilpailutilanteen säilyttämiseksi tarvittaisiin useampia rahoittajia. Kiinnostuksen herättämiseksi kannattaisi harkita muun muassa rahoituksen mahdollistamista niin, että rahoittajan ei tarvitse sitoutua koko korkotuen ajaksi ja vakuuskäytännön muuttamista. Näiden asioiden lisäksi toivoisimme, ettei asukasvalintajärjestelmään tehtäisi muutoksia, sillä järjestelmä on toiminut omien selvitystemme mukaan erittäin hyvin. Laki luo toiminnallemme tärkeän pohjan, mutta niin sitä luovat myös asiakkaamme, laaja yhteistyökumppaniverkostomme ja henkilöstömme. Haluankin kiittää kaikkia toimintaamme vaikuttaneita tahoja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2021. Tehdään yhdes10 11

2021 Vuoden tärkeimmät tapahtumat ·- ...... ·-- ____,. ----,;._---- - r Ruutikellarintie 4, Espoo 12 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 29.1. Espoon Puustellinmäkeen osoitteeseen Ruutikellarintie 4 valmistui 44 asunnon vuokratalokohde. Keskivuokra kohteessa on 13,88 euroa neliöltä kuukaudessa. 15.2. Espoon Saunalahteen, Paapuuri 2:een valmistui 49 asunnon vuokratalokohde. Keskivuokra kohteessa on 13,63 euroa neliöltä kuukaudessa. 24.3. Asukastoimikuntien jäseniä kokoontui perinteiseen asukasiltaan käsittelemään naapuruussovittelua ja talojen asukastoimintoja. Vuorovaikutusta korostava tilaisuus järjestettiin koronasta johtuen sähköisesti. 26.3. Ensimmäinen vuokratalo Jyväskylään valmistui Tiilitehtaantie 62:een. 49 asunnon keskivuokra on 12,40 euroa neliöltä kuukaudessa. >> 13

Communities -videosarjaan, jossa tutustutaan kohtuuhintaisen asumisen innovaatioihin, ratkaisuihin ja toteutuksiin eri puolilla Eurooppaa. A-Kruunun esittelykohteena toimi Urbaanit lapsiperhe -hanke Helsingin Kalasatamassa Fregatti Dygdenin kujalla. >> Tiilitehtaantie 62, Jyväskylä 2021 Vuoden tärkeimmät tapahtumat A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 14 31.3. Moduulitekniikalla rakennetut, yhteensä 47 asunnon puukerrostalot valmistuivat Sipoon Kalliomäen alueelle Söderkullan keskustan kupeeseen osoitteeseen Kalliomäenkaari 8 ja 18. Asuntojen keskivuokra on 12,65 euroa neliöltä kuukaudessa. 9.4. A-Kruunun yritysvastuuraportti 2020 julkaistiin. Vuoden 2021 yritysvastuuraportti on luettavissa sivulla 44. 21.6. Nurmijärven Klaukkalaan Pikkutikankuja 5:een valmistui 29 asunnon rivitalokohde. Asuntojen keskivuokra on 12,25 euroa neliöltä kuukaudessa. 30.6. Jyväskylän Äijälänrantaan käynnistyi 44 asunnon vuokratalohanke. Pääurakoitsijana toimii YIT Suomi Oy. 7.7. Keskeiselle paikalle Porvoon sisääntuloväylän varteen osoitteeseen Raatimiehenkatu 1 ja 3 käynnistyi 64 vuokra-asunnon rakennuttaminen. Pääsuunnittelijana hankkeessa on toiminut Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy:n Juha Vesen ja Sanna Vesen. Urakoitsijana toimii Varte Lahti Oy. 15.7. A-Kruunu osallistui kansainväliseen Building 15

>> Lehtoniementie 136, Kuopio 2021 Vuoden tärkeimmät tapahtumat 16 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 20.8. Espoon Leppävaaran Puustellinkallioon lähti rakenteille 46 vuokra-asunnon kerrostalohanke osoitteeseen Kiannonkatu 18. Pääurakoitsijana toimii JM Suomi Oy. A-Kruunu tulee muuttamaan myös alueella kaksi suojeltua, 50-luvulla valmistunutta rakennusta asumiskäyttöön. 27.8. Keravan kehittyvälle ja tiivistyvälle LänsiJaakkolan alueelle valmistui 52 vuokra-asuntoa osoitteeseen Palopellonkatu 8. Asuntojen keskivuokra on 12,93 euroa neliöltä kuukaudessa. 8.9. Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluneen Urbaanit lapsiperheet -hankkeen loppuraportti hyväksyttiin. Raportti osoitti, että Fregatti Dygdenin kujan asukkaat ovat tyytyväisiä uudenlaiseen kerrostaloon ja että asukkaiden tarpeisiin onnistuttiin hankkeessa vastaamaan. 1.10. Tampereen Vuorekseen, Honkakuusenkatu 5:een valmistui A-Kruunun puukerrostalokokonaisuuden ensimmäinen vaihe, 59 asuntoa. Keskivuokra kohteessa on 12,96 euroa jyvitetyltä neliöltä kuukaudessa ja hakijoita oli 170. Hankkeessa on käynnissä Tampereen yliopiston toteuttama PUKKI-tutkimushanke. 29.10. Kuopion Saaristokaupunkiin, Lehtoniementie 136:een valmistui 40 vuokra-asuntoa. Asuntojen keskineliövuokra on 12,19 euroa neliöltä. 17

Turumankatu 11 & Pojamankatu 10, Helsinki 2021 Vuoden tärkeimmät tapahtumat 18 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 17.11. Helsingin Kruunuvuorenrantaan osoitteeseen Turumankatu 11 ja Pojamonkatu 10 valmistui 49 asuntoa. Keskineliövuokra on 13,99 euroa neliöltä kuukaudessa. Kohteeseen valmistui myös ryhmävuokrausasuntoja. 30.11. Vuoden 2021 Betonijulkisivu – arkkitehtuuripalkinnossa kunniamaininta myönnettiin Playa Arkkitehdit Oy:lle A-Kruunulle suunnittelemastaan Kaarlo Sarkian kadun kohteesta. Pääsuunnittelijana hankkeessa oli arkkitehti SAFA Tuukka Vuori. Kaarlo Sarkian katu 6 on vuonna 2020 valmistunut 121 asunnon vuokratalokohde Espoossa. 16.12. Helsingin Pohjois-Pasilan Postipuiston kortteliin suunnitellaan toteutettavaksi A-Kruunun vuokraasuntoja ja Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoja. Hankkeen suunnitelma perustuu asuntoreformikilpailun voittaneeseen ehdotukseen, ja kohteen suunnittelusta vastaa työyhteenliittymä KUMP Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. 30.12. Herttoniemeen metroaseman läheisyyteen Työnjohtajankatu 7:ään valmistui 44 vuokra-asuntoja. Keskineliövuokra on keskivuokra 15,19 euroa neliöltä. 31.12. Lahden keskustan tuntumassa, Teräsmuorin raitti 1:ssä käynnistyi 37 asunnon vuokratalokohteen rakennuttaminen. Hankkeen KVR-urakoitsijana toimii Hartela Etelä-Suomi Oy. 19

varautuminen on megatrendi, joka mahdollistaa uuden tekgistumisen jatkuminen lisäävät paineita kaupunkien tiivistäselviä merkkejä ja erityisesti kiertotalous on nousemassa most of the world’s national budgets, including the Nordic countries. What was already a fact ohjelman lisäksi usean vastuullisen rakennuttajan strateasuinympäristöjen laatua ja monipuolisuutta. J 3l n1 i • ' . : \ 1 1 :i v Asiantuntijablogi Blogien kirjoittajat pohtivat teksteissään asumista ja rakentamista, asumisen innovaatioita ja puurakentamista eri näkökulmista. Tekstien tavoitteena on tuoda esiin uusia ajatuksia ja herättää keskustelua. Tekstit edustavat kirjoittajien näkemyksiä eivätkä ne välttämättä vastaa A-Kruunun kantaa asiassa. Blogitekstit ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.a-kruunu.fi. Arkkitehti Selina Anttinen Anttinen Oiva Arkkitehdit ”Tontinluovutuskilpailut ovat tehokas tapa kehittää asumisen ja Varhain aloitettu vuoropuhelu ideoinnin, suunnittelun ja toteutuksen välillä kantaa parhaimmillaan pitkälle.” Johtaja, tekniikan tohtori Liisa Jäätvuori A-Insinöörit ”Asumisen hiilijalanjäljen merkittävä pienentäminen on kirjattu hallitusgiaan. Tavoitteet alkavat viimein näkyä konkreettisesti myös rakennushankkeissa.” Head of Politics, Strategy and International Relations Natalia Rogaczewska BL - Danmarks Almene Boliger, Deputy to the board in NBO “Corona has taken a hard toll on before the corona-pandemic, is even more a fact now: The need for affordable housing is a common challenge across the Nordic countries and more and more people with average incomes find it increasingly difficult to find decent housing that they can afford.” A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS Projektipäällikkö, DI Jouni Isomöttönen A-Kruunu Oy ”Ympäristöystävällisten toimintamallien tulemisesta on jo olemassa yhdeksi keskeiseksi keinoksi päästöjen pienentämisessä. Kyse onkin lähinnä siitä, kuka keksii kaupalliset ratkaisut nopeimmin ja pystyy tuotteistamaan toiminnot sekä palvelut laajassa mittakaavassa.” Diplomi-insinööri Pekka Saarinen Urbanity Oy ”Ilmastonmuutos ja sen hillintä sekä vääjäämättä tapahtuva kaupu miseen ja maankäytön tehostamiseen. Kehityksellä on kuitenkin kääntöpuolensa, eikä voi väittää, että tiivis kaupunkimainen rakentaminen automaattisesti loisi ympäristöä, jossa meidän on hyvä elää.” Hankejohtaja, TkT Juhani Pirinen Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus, Lahden kaupunki ”Maailmanlaajuinen ilmastonmuutoksen vastustaminen ja siihen nologian ja osaamisen kehittämisen ja kaupallistamisen niille, jotka kulkevat etujoukoissa.” >> 21 20

”Suurissa kaupungeissa kohtuuhintaisen ARA-asunnon saajien määrä on laskussa, vaikka niiden väkitunnistaa sen todennäköisyys ja sen vakavuus. Mitä todennäköisempää vamman tai haitan ”Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma” tarjoaa kaikenkokoisille toimijoille suuntaselkeitä toimintamalleja, prosesseja ja standardoituja asumisrauhan ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. viranomaisroolin supistaminen. Valtaa ja vastuuta on it would be an authentic a piece of city.” ”Rakennuslainsäädännön pitkä linja on ollut jo useita vuosikymmeniä valtion tuakseen lähitulevaisuudessa erityisesti nykyiseen taan yhdessä koko kuntana; mukana tulee olla kaikki eri toimialat ja kaikki eri tasot. Siksi esimerkiksi ”Jotta tavoite voisi toteutua ja rakentaminen olisi aidosti kohtuuhintaista, tulee asia ottaa riippuvainen asuntokunnan koosta – suomeksi sanottuna kyse ihmisistä: mitä asuminen maksaa suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, ja vastaako sen laatu lJIPP ta le on - SIJO P Sil 1mil a 1e1a tulee .,.____ :ic;nt c:;ikc;i pc;i Prkikc;i <t 1c;c;;:i ;:ii ;:i iirlP ::i iIngs, Cit " ilil iil VilStlJlJtil 1 , , j teen." l 1j u­ ; Asiantuntijablogi Lehtori, arkkitehti, tekniikan tohtori Anne Tervo Aalto-yliopisto ”Ahtauden kokemuksen ja henkeä kohden lasketun neliömäärän suhd yksinasujat tarvitsevat enemmän tilaa verrattuna muiden ihmisten kanssa asuviin. On siis aivan luonnollista, että yhden hengen asuntokunnilla henkeä kohden laskettu neliömäärä on suurempi kuin useamman hengen asuntokunnilla.” Erityisasiantuntija Sanna Koskinen Suomen UNICEF ” Lapsiystävällistä kaupunkia rakenn maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa sekä julkisia tiloja suunniteltaessa lasten kokemustieto on otettava mukaan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.” Arkkitehti SAFA, erityisasiantuntija Sampo Vallius Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus ARA huomioon jatkossa myös asemakaavoituksessa, joka määrittää rakennuskustannusta enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä.” Adjunct Professor, TkT, palvelupäällikkö Nora Sillanpää Aalto-yliopisto, Sitowise ”Hulevesien avulla voidaan luoda mielenkiintoista ja monitoiminnallis Asuntomarkkina-asiantuntij kaupunkiympäristöä.” Arkkitehti Juha Huuhtanen Arkkitehtitoimisto HMV Oy ”Pieneltäkin asunnolta pitäisi pystyä vaatimaan mahdollisuutta toimintojen eriyttämiseen ja rauhoittamiseen.” Hannu Ahola Asumisen rahoitusja kehityskeskus ARA luku kasvaa. Pienituloisilla yhä suurempi osuus tuloista kuluu asumiseen. Asumistukimenot ylittävät 2 miljardia euroa vuodessa. Kalliita asumiskuluja kompensoidaan rakentamalla entistä pienempiä asuntoja. Ensiasunnonostajien määrä laskee ja keski-ikä nousee. Asuntovarallisuus keskittyy yhä harvemmille.” Creative Director, partner David Sim Gehl “All in all, Pihlajaniemi would be more than just a collection of buildi Hallituksen puheenjohtaja Matti Vatilo A-Kruunu Oy siirretty kunnille, kansalaisille ja yksityisille toimijoille. Olisiko nyt korjausliikkeen aika?” Sovittelija Jens Gellin Naapuruussovittelukeskus ”Naapuruussovittelun keskus on kehittänyt asukkaille valmennuksen Pilotti ´Yhteisöllisen asumisen ja sovinnollisen sanoituksen alkeet´ kehitettiin yhteistyönä A-Kruunun kanssa.” Palvelupäällikkö Pasi Hakala, A-Kruunu Oy ”Riskien hallinnassa on tärkeää esiintyminen on ja mitä vakavammat seuraukset tapahtumalla voisi olla, sitä enemmän sen estämiseksi pitää laittaa voimavaroja.” A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS Väitöskirjatutkija Elina Sutela Turun yliopisto ”Alalta puuttuu toistaiseksi puukerrostalorakentamiseen soveltuvia ratkaisuita, joiden avulla prosessitason tekeminen selkeytyisi ja helpottuisi.” ”Kohtuuhintaisessa asumisessa on asukkaan tarpeita tai yhteiskunnallisia käsityksiä riittävän hyvästä asumistasosta. Kun katsoo suomalaisen asuntopolitiikan mittareita, piirtyy kuva kovin rakennuskeskeisestä lähestymistavasta kohtuuhintaisuut ” Väitöskirjatutkija Juha Franssila Tampereen yliopisto Tutkimuskonsortion johtaja Anne Toppinen Helsingin yliopisto ”Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteen toteutuminen vaatii tote - rakennuskantaan merkittäviä korjaustoimenpiteitä.” Kehityspäällikkö Lauri Tähtinen Green Building Council Finland ”Green Building Council Finlandin viivat oman toiminnan kehittämiselle. ” 22 23

>> Hallituksen toimintakertomus Patteristontie 1, Tuusula 25 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS vuodelta 2021 Yleistä toimintaympäristöstä Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysyntä jatkui edelleen vilkkaana vuonna 2021. Vuokra-asuntojen tarjonta kasvoi, ja vapaarahoitteisten tyhjien vuokra-asuntojen määrä jatkoi kasvuaan kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Tämän vuoksi vuokralaisilla oli viime vuonna paljon valinnanvaraa, mikä aiheutti osalla vuokranantajia vaikeuksia löytää vuokralaisia. Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat vuoden 2021 lokajoulukuussa 0,7 prosenttia koko maassa vuositasolla. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,6 prosenttia vuodessa. Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan vuonna 2021 aloitettiin noin 44 000 asunnon rakentaminen, kun vuonna 2020 aloituksia oli 40 500. ARA:n mukaan vuonna 2021 aloitettiin 2 982 pitkän korkotuen ARA-vuokra-asunnon rakentaminen, mikä on lähes sama määrä asuntoja kuin vuonna 2020. ARA-tuotannon rakennuskustannukset nousivat pääkaupunkiseudulla 8,5 prosenttia vuositasolla. Yleinen rakennuskustannusten nousu joulukuussa 2021 oli 10,2 prosenttia vuoden takaisesta. Urakoitsijoiden tarjoushalukkuus kasvoi jonkin verran vuoden aikana. Asuinkerrostalojen ylläpidon kustannukset nousivat 4,1 prosenttia vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta. Lainakilpailuihin osallistui toimintavuoden aikana vain kaksi pankkia. Tarjoajien pienen määrän voi arvioida olevan riski rahoituksen hankkimiselle. Yleistä toimintaympäristöstä -osan tilastotiedot Tilastokeskuksen mukaan, paitsi ARA-tuotannon osalta ARA:n mukaan, jos muuta lähdettä ei mainittu. Pandemia A-Kruunun henkilökunta jatkoi pääsääntöisesti etätöitä koko vuoden 2021. Marraskuussa otettiin käyttöön uusi joustavan työn malli, mutta etätyösuositukseen palattiin jälleen joulukuussa. Asukkaille tiedotettiin pitkin vuotta koronasta ja turvallisuusohjeista kuudella eri kielellä. Yhteisten tilojen käyttöä kohteissa rajoitettiin. Rakennuttaminen jatkui suunnitelmien mukaan, eikä koronasta ole aiheutunut työmailla merkittävää haittaa. 24

Olennaiset tapahtumat tilikaudella (suluissa vuoden 2020 luku) Hankkeiden kehittäminen ja rakennuttaminen Toimintavuoden aikana aloitettiin 191 (659) asunnon rakentaminen. Vuoden 2020 lopussa rakenteilla oli yhteensä 771 (1155) asuntoa. Aloitettujen asuntojen tavoitetta pienempi määrä johtui aloitusmahdollisuuksien puutteesta (tonttien ja tarjolla olevien rakennusliikkeiden hankkeiden määrästä). Toimintavuoden aikana valmistui 575 (309) asuntoa. Valmistuneet hankkeet sijaitsevat Nurmijärvellä, Espoossa, Sipoossa, Jyväskylässä, Tuusulassa, Keravalla, Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella. A-Kruunun ensimmäinen vuokratalo Jyväskylään valmistui maaliskuun lopulla Mannisenmäkeen Tiilitehtaantie 62:een Moduulitekniikalla rakennetut kaksi puukerrostaloa valmistuivat Sipoon Kalliomäen uudelle alueelle Söderkullan keskustan kupeeseen. Tuusulan Rykmentinpuistoon Hyrylän vanhalle kasarmialueelle valmistui A-Kruunun 70 asunnon kerrostalo, joka on A-Kruunun ensimmäinen kohde Tuusulassa. Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy tekivät 3.6.2021 A-Kruunun kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen. Kaupan kohteena on tontti Helsingin Huopalahdenportin korttelissa, joka tulee rakentumaan vuosien 2023–2026 aikana. A-Kruunu rakennuttaa vuokratalokohteen keskeiselle paikalle Porvoon sisääntuloväylän varteen. Urakkasopimus hankkeen toteutuksesta allekirjoitettiin Varte Lahti Oy:n kanssa. Kohde valmistuu vuodenvaihteessa 2022-23. Espoon Leppävaaran Puustellinkallioon lähti rakenteille kerrostalo, jossa on 46 asuntoa. Urakkasopimus allekirjoitettiin JM Suomi Oy:n kanssa. Kohde valmistuu alkuvuonna 2023. Tampereen Vuorekseen, Honkakuusenkatu 5:een valmistui A-Kruunun puukerrostalokokonaisuuden ensimmäinen vaihe. Kohteessa meneillään oleva Tampereen yliopiston toteuttama PUKKI-tutkimushanke on jo osoittanut, että puukerrostalorakentaminen herättää laajaa mielenkiintoa markkinoilla. Honkakuusenkatu 5 B -taloon valmistui nyt 33 asuntoa ja loput kohteen 92 asunnosta valmistuvat keväällä 2022. Kuopion Saaristokaupunkiin Lehtoniementie 136:een valmistui 40 A-Kruunun uutta vuokra-asuntoa. Kyseessä on A-Kruunun ensimmäinen kohde Kuopiossa. Asuntosäätiö ja A-Kruunu suunnittelevat yhdessä Helsingin Pohjois-Pasilan Postipuistoon puurakenteista korttelia, johon tulisi noin 200 uutta asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa. Tavoitteena on aloittaa korttelin rakentaminen syksyllä 2022. Kalliomäenkaari 8A ja 18A, Sipoo 27 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS >> 26

Ruutikellarintie 4, Espoo Asuntojen vuokraus ja kiinteistöjen ylläpito (suluissa vuoden 2020 luku) . Yhtiöllä oli vuoden lopussa omistuksessaan 34 (24) asuntokohdetta, joissa on yhteensä 2030 (1455) asuntoa. Kiinteistöt sijaitsevat Helsingin seudulla ja Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kertomusvuonna 99,6 % (99,8 %) ja vaihtuvuus 21,3 % (16,8 %). Valmistuneiden kohteiden asuntojen kysyntä oli suurta. Kertomusvuonna toteutettiin asiakastyytyväisyystutkimus. Viidentoista kysymyksen vastausten keskiarvo oli 3,77/1-5 (3,74/1-5) ja ensimmäistä kertaa tutkittu nettosuositusindeksi oli 44 (NPS). Asukasvalinnassa toteutettiin hyviä asukasvalintaperiaatteita osoittaen asunnot kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville. Asuntojen asukasvalintaperiaatteet ovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) määrittelemiä. Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Samalla huolehditaan vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. A-Kruunun asukashallintojärjestelmä toimi suunnitelmien mukaisesti. Pandemiasta johtuen asukaskokoukset järjestettiin käyttäen etäyhteyksiä. Asukkaiden kanssa pyritään jatkuvaan ja avoimeen keskusteluun, ja asukasyhteis- telmien mukaan. työn kehittäminen on tärkeä tavoite. Pandemiasta johtuen asukaskokoukset järjestettiin käyttäen etäyhteyksiä. Taloushallinto Taloushallinnon palveluntuottajana toimi Accountor Oy. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS A-Kruunun tehtävät A-Kruunu Oy on valtion omistama ympäristöministeriön ohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö. A-Kruunun tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja omaan omistukseen Helsingin seudulla ja muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla. Rakennuttamisen perusteena on kohtuuhintaisten asuntojen merkittävä ja pitkäaikainen tarve seudulla. A-Kruunu edistää myös puurakentamista, uusia innovaatioita, vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta. Lisäksi Suomen hallitus on määrittänyt omistajapoliittisella periaatepäätöksellä omistajaohjauksessa olevien yritysten painopisteiksi ilmastoasiat, digitalisaation ja TKI:n sekä yritysvastuun integroimisen liiketoimintaan. Tavoitteena on, että vuosittain rakennutetaan 800 asuntoa, joista pääosa on Helsingin seudulla ja muut muilla suurimmilla kasvuseuduilla. Puukerrostalojen osuus tuotannossa on tavoitteena nostaa kolmasosaan vuonna 2024. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Toiminta tilikauden jälkeen on jatkunut suunni- >> 29 28

Kehitystoiminta Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa ”Puurakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen keinona” (PUKKI) selvitetään puukerrostaloihin liittyvien verkostojen arvonluontia sekä kiertotalouden ja liiketoimintamallien kehittämistä puurakentamisen näkökulmasta. Tutkimushanke liittyy Tampereen Vuoreksen Isokuusessa rakenteilla olevaan Suomen suurimpaan puukerrostalohankkeeseen Kuusikko, johon tulee A-Kruunulle 92 vuokra-asuntoa. Seuraavat kehityshankkeet ovat käynnissä: • ryhmävuokraus-konsepti (yhteisöasumiskonsepti). Ensimmäinen kohde, jossa osa asunnoista on ryhmäasuntoja, valmistui Helsingin Kruunuvuorenrantaan 2021, ja Helsingin Jätkäsaareen valmistuu kohde vuonna 2022. • asuntojen älykäs jakaminen/yhdistäminen, Helsinki Verkkosaari • palvelukorttelin konseptin kehittäminen, Helsinki Jätkäsaari, YIT:n vetämä koalitiohanke • VVV Vihreistä Vihrein Vuosaari, Helsinki Vuosaari, hankkeessa osapuolina mm. Rakennusliike Arkta Reponen Oy ja Aalto-yliopisto • puukerrostalorakentaminen, asuntoreformikilpailu, Helsinki Postipuisto. Yhteistyöhanke Asuntosäätiön, JVR Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta (suluissa vuoden 2020 luku) Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 15,7 M€ (10,4 M€) ja taseen loppusumma 31.12.2021 oli 469,4 M€ (356,8 M€). Vuoden aikana aloitettiin uudisrakennushankkeet, joiden hankinta-arvo on yhteensä 37,2 M€ (145,2 M€). Hankkeet rahoitetaan korkotukilainalla, käynnistysavustuksella ja omalla rahoituksella. Olemassa olevan asuntokannan korjaustoimintaan käytettiin 0,9 M€ (0,5 M€). M€). Poistoeroa kirjattiin 4,7 M€ (1,7 M€). (1 594, 79 €). Tilikauden aikana purettiin vanhaa asuintalovarausta 0,4 M€ (0,52 M€), mikä kohdistettiin korjaustoimintaan. Uutta asuintalovarausta kirjattiin 0,4 M€ (1,8 A-Kruunu Oy:n tilikauden voitto oli 1 586,97 € >> Palopellonkatu 8, Kerava 31 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS Rakenne Oy:n ja Kump Arkkitehtien kanssa. Hanke kuuluu Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo – ohjelmaan. • puukerrostalorakentaminen, Tampere Vuores Isokuusi 30

Hallinto Hallitus 31.3.2021 lähtien Hallitus Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt vuonna 2021: 31.3.2021 saakka 31.3.2021 lähtien Matti Vatilo, pj. Matti Vatilo, pj. Eero Saastamoinen, vpj. Eero Saastamoinen, vpj. Sinikka Mustakari Jaana Parviainen Jaana Parviainen Malviina Peltonen Malviina Peltonen Mia Rainio Teppo Salmikivi Teppo Salmikivi Hallitus piti vuoden aikana 12 kokousta ja yhden strategian Matti Vatilo, pj. suunnittelukokouksen. Jaana Parviainen Malviina Peltonen Toimitusjohtaja Toimitusjohtajana on toiminut EMBA, arkkitehti Jari Mäkimattila. Yhtiön tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Sohlman. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2021. Omistus Yhtiön koko osakekanta on valtion omistuksessa. A-Kruunu Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jossa valtiolla omistajana on yhteiskunnallisia tavoitteita. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa ympäristöministeriö. 32 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 33 Eero Saastamoinen, vpj. Mia Rainio Teppo Salmikivi

Henkilöstö Toimintavuoden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 28 (19). Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 30 (22). Palkitsemispolitiikka, toteutunut palkitseminen Palkitsemispolitiikassa noudatetaan valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä 8.4.2020. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on tukea yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista ja pitkäjänteistä arvon nousua. Palkitsemisjärjestelmän (STI) ansaintajakso oli kalenterivuosi 2021. Järjestelmän mittarit vastasivat A-Kruunun strategisia tavoitteita. A-Kruunun vastuullisuusohjelman tavoitteita on integroitu palkitsemisjärjestelmän mittareihin. Palkitsemistiedot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yritysvastuu A-Kruunussa on käytössä vastuullisohjelma ja -raportointi. Yritysvastuusta raportoidaan vuosikertomuksessa. A-Kruunun vastuullisuusohjelma perustuu toimintaympäristöön liittyviin megatrendeihin, sidosryhmien odotuksiin ja eettisiin periaatteisiin. Näiden lähtökohtien sekä toiminnan sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten vaikutusten pohjalta on tunnistettu neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelma rakentuu: • mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, • rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, • tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä sekä • panostamme työyhteisöön. Vastuullisuusteemoja seurataan eri näkökulmien kautta. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla pystytään kehittämään toimintaa entisestään. Tavoitteet auttavat myös arvioimaan toimintaa jatkuvasti. Omien vastuullisuustavoitteiden lisäksi A-Kruunu on sitoutunut tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joista on tunnistettu 13 A-Kruunulle olennaisinta tavoitetta. 34 A-Kruunussa on määritelty pidemmän aikavälin vastuullisuuslupausten lisäksi tarkemmat tavoitteet vuosille 2020-2022. Vastuullisuustyön etenemistä seurataan vuosittain. A-Kruunussa otettiin käyttöön vastuullisuus ja kestävä kehitys ulkoisessa viestinnässä -suunnitelma ja -vuosikello alkuvuonna 2021 ja A-Kruunun hiilineutraaliuden tiekartta valmistui joulukuussa 2021. Hiilineutraalisuustavoite koskee A-Kruunun omia toimintoja kuten olemassa olevan asuntokannan energiansäästötavoitteita kiinteistöalan energiatehokkuussopimus VAETSin mukaisesti ja uudistuotannon A-energialuokan tavoittelua. Rakennuttamiseen asetetaan tulevaisuudessa oma aikataulunsa, sillä rakentamisessa päästöjä syntyy lähinnä muiden toimien vaikutuksesta. Lisäksi päätettiin ottaa käyttöön WWF:n Green Office toiminnanohjausjärjestelmä tavoitteena saada sertifikaatti rakenteilla oleviin uusiin toimitiloihin. >> 35 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS

Riskeistä ja riskien hallinnasta A-Kruunussa riskit on jaoteltu seuraaviin luokkiin: • strategiset • operatiiviset • taloudelliset • hankkeisiin ja kiinteistöihin liittyvät • vahinkoriskit Strategiset, operatiiviset ja taloudelliset riskit arvioidaan ja niiden hallinta suunnitellaan vuosittain strategiaprosessin yhteydessä sekä aina tarpeen vaatiessa. Erityisesti oman pääoman riittävyyteen on kiinnitetty huomiota. Hankkeisiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallinta suunnitellaan ko. hankkeisiin liittyviä hallituspäätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä. Hyvä hallintotapa ja eettiset ohjeet ovat osa riskienhallintaa. Rakentamisen isosta volyymista johtuvaa ja edelleen jatkuvaa vähäistä tarjoushalukkuutta pyritään hallitsemaan käyttämällä hankkeiden suunnitteluvaiheeseen riittävästi resursseja ja panostamalla ratkaisujen taloudellisuuteen ja toteutettavuuteen huomioiden elinkaarikestävyys ja asuttavuus. Lisäksi rakennusliikkeet pidetään informoituina tulevista hankkeista. Uusien mahdollisten hankkeiden arviointiin merkittävästi panostamalla pyritään hallitsemaan toiminnan laajentamiseen liittyviä riskejä. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Ukrainan sodan vaikutukset toimintaympäristöön riippuvat mm. sodan laajuudesta ja kestosta. Todennäköisesti hintataso yleisesti nousee ja talouskasvu hidastuu. Korot luultavasti nousevat aiempia odotuksia hitaammin. Vuokra-asuntojen tarjonta pysyy korkealla tasolla vuonna 2022, ja se hillitsee vuokrien nousua. Varsinkin vapaarahoitteisten asuntojen vuokraus voi olla haasteellista isoissakin kasvukeskuksissa joissain sijainneissa ja asuntotyypeissä. Pandemian ollessa mahdollisesti loppuvaiheessa sen vaikutukset yhteiskuntaan pienenevät, mutta osa vaikutuksista jää pysyviksi, mm. etätyön yleisyys ja verkkokaupan suosio. Kun tulo- ja varallisuuserot eivät ole ainakaan pienenemässä ja kun normaalien ARA-vuokra-asuntojen kokonaismäärä on vähenemässä, kohtuuhintaista asuntotuotantoa tarvitaan edelleen mahdollistamaan pieni- ja keskituloisten työntekijöiden asumista suurimmilla talousalueilla sekä auttamaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisessä. Ennen Ukrainan sotaa tehdyn RT:n arvion mukaan vuonna 2022 asuntoaloitusten ennakoidaan olevan 40 000 asuntoa, ja kerros- ja rivitalorakentaminen kasvaa etenkin Helsingin seutukunnan ulkopuolisissa isommissa kaupungeissa. Arvionmukaan sijoittajakysynnän osuus pienenee ja vuokraasuntojen tarjonnan kasvu jatkuu kasvuseuduilla. A-Kruunu tähtää noin 640 asunnon rakentamisen aloittamiseen vuonna 2022. Hankkeita toteutetaan pääkaupunkiseudulle, kehyskuntiin ja muihin suurimpiin kasvukeskuksiin. A-Kruunulle valmistuu vuoden aikana arviolta 660 (590) asuntoa. Hallituksen esitys vuoden 2021 tilinpäätöksestä Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä on, että tilikauden voitto 1 586,97 € (1 594,79 €) kirjataan taseen tulostilille ja että osinkoa ei jaeta. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 36 37

A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2021 1.1.–31.12.2020 Liikevaihto 15 699 948 10 448 956 Henkilöstökulut -2 388 980 -1 789 644 Rakennuttamispalkkiot 4 526 249 3 407 351 Poistot ja arvonalentumiset -3 578 504 -2 502 018 Muut kulut -7 409 991 -5 100 107 Liikevoitto 6 848 722 4 464 537 Rahoitustuotot ja -kulut -1 689 271 -1 239 786 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5 159 451 3 224 751 Verotusperusteisten varausten muutos -5 152 350 -3 215 694 Tuloverot -5 515 -7 462 Tilikauden voitto 1 586 1 595 38 39

A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS Tase Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 7 306 12 329 Aineelliset hyödykkeet 430 291 758 316 638 192 Sijoitukset 190 133 9 533 Pysyvät vastaavat yhteensä 430 489 198 316 660 054 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset 2 863 285 11 286 Lyhytaikaiset saamiset 240 386 185 726 Rahoitusarvopaperit yhteensä 12 932 872 11 860 465 Rahat ja pankkisaamiset 22 907 915 28 039 979 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 38 944 458 40 097 456 Vastaavaa 31.12.2021 31.12.2021 Vastattavaa 31.12.2021 31.12.2020 Oma pääoma 54 875 361 54 873 774 Tilinpäätössiirtojen kertymä 10 761 567 6 022 680 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 388 067 049 287 635 857 Lyhytaikainen vieras pääoma 15 729 679 8 225 199 Vieras pääoma yhteensä 403 796 728 295 861 055 Vastaavaa yhteensä 469 433 656 356 757 510 Vastattavaa yhteensä 469 433 656 356 757 510 40 41

A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS Tiilitehtaantie 62, Jyväskylä 42 43

44 45 A-Kruunu yritysvastuuraportti 2021 A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI

Vastuullisuuden kohokohdat 2021 MAHDOLLISTAMME VIIHTYISÄN JA TURVALLISEN ASUMISEN RAKENNAMME KESTÄVÄÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖÄ TUEMME KESTÄVÄÄ YHTEISKUNNALLISTA KEHITYSTÄ PANOSTAMME TYÖYHTEISÖÖN 3 652 asukasta vuonna 2021 3,77 asukastyytyväisyys asteikolla 1-5 44 Suositteluhalukkuutta mittaava NPS Laadimme vastuullisuusviestinnän vuosikellon, jolla varmistamme viestinnän monipuolisuuden ja näkyvyyden -9 % keskimääräistä pienempi asukaskohtainen vedenkulutus -12 % energian ominaispäästöt vuodesta 2020 97 % kiinteistöistämme on muovinkeräyksen piirissä Laadimme alustavan selvityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista toimintaamme Rakenteilla on ensimmäinen vihreää rahoitusta saanut kohde 2 030 valmista asuntoa 15,7 M€ liikevaihto 12,4 M€ verojalanjälki Keskimääräinen vuokrataso noin 25 % vapaarahoitteista markkinavuokraa alempana Asuntojen käyttöaste 99,6 % ja vaihtuvuus 21,3 % Siirryimme joustavaan etä- ja lähityön yhdistämisen malliin Toteutimme toisen työtyytyväisyyskyselyn Työntekijöitä yhteensä 30, joista 63 % on naisia 46 A-Kruunu Oy:n yritysvastuuraportti 2021 Vastuullisuus on olennainen osa A-Kruunun ydintoimintaa ja strategiaa. Meille se tarkoittaa vastuuta ihmisistä, joita ovat asunnoissamme asuvat asukkaat sekä meillä työskentelevät henkilöt. Lisäksi se tarkoittaa vastuuta ympäristöstä sekä yhteiskunnasta. Tämä vuoden 2021 yritysvastuuraportti sisältää olennaisuusarvioon perustuvat tiedot meille ja sidosryhmillemme tärkeimmistä vastuullisuusasioista. Raportissa tarkastellaan vastuullisuustyön toteutumista vuonna 2021 sekä kerrotaan tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tavoitteista jokaisen teeman alussa. Tavoite saavutettu Tavoite saavutettu osittain Tavoitetta ei saavutettu Tavoite ei ajankohtainen 47 ~ 1 1 . ~ •• •• ................................. ........................... A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI Sisällysluettelo Vastuullisuustyön lähtökohdat Vastuullisuus osana strategiaa 48 Toimintaympäristön tunnistaminen 49 Vuoropuhelua sidosryhmien kanssa 51 Vastuullisuusohjelma 2020-2023 Olennaiset vastuullisuusteemat 53 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 54 A-Kruunun vastuullisuustavoitteet 55 Vastuullisuustyö vuonna 2021 Mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen 56 Rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä 61 Tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä 67 Panostamme työyhteisöön 71 Vastuullisuus lukuina 76

- - - - 48 49 0 ■ ASUKKAAT JA ASIAKKAAT RAHOITTAJAT JA HENKILÖSTÖ ARA OMISTAJA VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Vastuullisuus strategian ja toimintamme keskiössä Vastuullisuus on meille A-Kruunussa strateginen kysymys. Olemme vastuussa mm. ympäristölle, työntekijöillemme, asiakkaillemme ja omistajalle. Valtion täysin omistamana erityistehtäväyhtiönä noudatamme omistajapoliittista periaatepäätöstä (8.4.2020). Meiltä edellytetään yritysvastuun vahvaa integroimista liiketoimintaan sekä sen tavoitteellista johtamista. Vuonna 2021 jatkoimme aktiivista työtä edellisvuonna valmistuneen vastuullisuusohjelmamme mukaisesti. Ohjelmassamme korostuvat erityisesti vähähiilisyyden ja kiertotalouden sekä puurakentamisen ja innovaatioiden edistäminen. Tavoitteenamme on rakentaa ja kehittää kiinteistökantaamme vähähiilisemmäksi siten, että perustehtävämme kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannosta täyttyy. Ympäristövastuun lisäksi A-Kruunun toiminnassa Mia Rainio, A Kruunu Oy:n hallituksen jäsen, Valtioneuvoston kanslia erityisasiantuntija A-Kruunun hallituksessa korostamme vastuullisuuden korostuu sosiaalinen vastuu, ja erityisesti vastuu työnstrategista merkitystä. Hallituksen yksi keskeinen tekijöistämme ja asiakkaistamme. Meille hallituksessa työkalu on palkitsemisjärjestelmä, ja A-Kruunussa on tärkeää osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, jonka työvastuullisuus on otettu periaatepäätöksen mukaisesti hyvinvointiin ja kehittymiseen panostetaan pitkäosaksi johdon ja koko henkilöstön palkkiojärjestelmää. jänteisesti. Tulevana vuonna osallistamme henkilöstöä Tällä sitoutamme koko yhtiön yhteisen päämäärän vastuullisuuden jatkokehittämiseen. Toivomme, että tavoitteluun. pitkän korona-ajan jälkeen pääsemme lisäämään arvokkaita kohtaamisia henkilöstömme välillä. Vuoden 2021 aikana hyväksyimme A-Kruunun hallituksessa tiekartan, jolla kuljemme kohti hiili- A-Kruunun olemassaolon tarkoituksena on rakentaa neutraaliutta. Edistämme puurakentamista ja kierto- kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, ja toiminnallamme taloutta. Kannustamme asukkaita kierrätykseen. vaikutamme siihen, että eri sosioekonomisista lähtöTulevina vuosina tutkimme ja edistämme toimen- kohdista voi asua ja työskennellä pääkaupunkiseudulla. piteitä, joilla rakentamisen aikaisia päästöjä voidaan Vastuullisuus tarkoittaa meille A-Kruunun hallituksessa vähentää ja materiaalien kierrätettävyyttä ja uusio- myös sitä, että huolehdimme yhtiön tehokkaasta käyttöä lisätä. Tulevina vuosina koko arvoketjun taloudellisesta toiminnasta. Sillä varmistetaan yhtiön vastuullisuus- ja ilmastotekoja tarvitaan, ja pitkäjänteinen toimintakyky, tulevaisuuden investointirakentamisen päästövähennyksiä ohjannee osaltaan tarpeiden, ml. peruskorjausten, toteutus ja A-Kruunun myös EU-regulaatio. pitkäjänteinen rahoitettavuus. VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Toimintaympäristön tunnistaminen A-Kruunu on valtion omistama ympäristö- Varmistaaksemme vastuullisen toiminnan, olemme ministeriön ohjauksessa oleva erityistehtäväyhtiö, tunnistaneet toimintaympäristömme tärkeimmät jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset vuokra-asuntoja. Edistämme puurakentamista, vaikutukset sekä analysoineet niiden merkitystä vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja muita innovaatioita, sidosryhmillemme seuraavasti: jotta voimme edistää laadukkaiden ja kestävien kaupunkien ja aluekokonaisuuksien rakentamista. Tärkeä Äärimmäisen tärkeä Asukasvalinnassa toteutetaan ARA:n asukasvalintaliiketoiminnan liiketoiminnan periaatteita, jotta asunnot voidaan osoittaa kannalta kannalta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville Rajallinen Välitön ruokakunnille. vaikutus- vaikutusmahdollisuus mahdollisuus Viihtyisää ja turvallista asumista Henkilöstön hyvinvointi Kohtuuhintaista asumista Asukkaiden osallistaminen Työ turvallisuus Kestävä ja innovatiivinen rakentaminen Asumisen hiilijalanjälki Henkilöstön kehittyminen Toimiva asiakas palvelu Asiakas tyytyväisyys Eettisyys, luotettavuus ja läpinäkyvyys A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI

- - - - - - 50 51 VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii voimakkaita päästövähennyksiä sekä merkittäviä muutoksia erityisesti yhdyskunta rakenteiden osalta niin rakennuksissa kuin rakentamisessa. Erityisesti energiatehokkuuden merkitys kiinteistöalalla kasvaa. Digitalisaatio muuttaa tapaamme toimia, kun valtavien datamäärien keruu ja nopea analysointi helpottuu. Rakennussuunnitteluun ja kiinteistön ylläpidon automatisointiin syntyy uusia mahdollisuuksia, minkä lisäksi asiointikanavien määrä kasvaa. Kaupungistumisen myötä yhä useampi ihmisistä asuu kaupungeissa, jolloin kaupunkiympäristö muuttuu tiiviimmäksi. Kaupunkien on oltava infrastruktuuriltaan, hallinnoltaan ja toiminnaltaan kestäviä, jotta asuin ja toiminta olosuhteet pysyvät hyvinä. Asumisen tiivistyessä erityisesti jaettujen tilojen suosio kasvaa. Demografiseen muutokseen vaikuttaa muun muassa muutokset perhetyypeissä ja iäkkäiden ihmisten osuuden kasvaminen. Myös alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy, mikä kasvattaa kohtuuhintaisen asumisen tarvetta. Elämäntapojen muutos muokkaa asukkaiden odotuksia. Uudet sukupolvet ajattelevat eri tavoin, yhteisöllisyys lisääntyy ja jakamistalous yleistyy. Tuotteita ja palveluita halutaan lainata omistamisen sijaan, mikä lisää asumiseen liittyvien palveluiden kysyntää. Lisäksi olemme tunnistaneet toimintaympäristöömme vaikuttavat tärkeimmät globaalit megatrendit. Näihin trendeihin varautuminen auttaa meitä vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Kiinteistöalalla merkittäviä megatrendejä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutos ja digitalisaatio. Näiden lisäksi olemme tunnistaneet neljä muuta megatrendiä, jotka vaikuttavat oleellisesti toimintaamme nyt ja tulevaisuudessa. Megatrendejä haastaa myös niin sanotut villit kortit eli verrattain nopeasti tapahtuvat asiat, jotka voivat muuttaa alan kehityssuuntia. Keväällä 2020 Eurooppaan levinnyt koronavirus voidaan lukea villiksi kortiksi, joka tekee tulevaisuuden kokonaiskuvasta epäselvän. Kiinteistöalalla pandemia saattaa vaikuttaa pidemmällä aikavälillä erityisesti rakentamiseen, asumisen palveluihin ja rahoitukseen. VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Avoin keskustelu sidosryhmien kanssa on meille tärkeää. Kehitämme toimintaamme sidosryhmien näkemysten ja odotusten pohjalta, joten meidän on tärkeää tietää mitä sidosryhmät meiltä odottavat. Säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kanssa lisää myös toiminnan läpinäkyvyyttä sekä ylläpitää sen kehittämistä. Olemme tunnistaneet seitsemän meille tärkeintä sidosryhmää, joiden kanssa viestimme lähes päivittäin. Lisäksi olemme tunnistaneet näiden sidosryhmien tärkeimmät odotukset ja huolenaiheet. Sidosryhmien odotukset ja toiveet toimivat vastuullisuustyömme lähtökohtana. Olemme niiden pohjalta määritelleet toimintaympäristömme vaikutuksista ne olennaisimmat, joihin meidän on vastuullisuustyössämme panostettava. VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Asiakkaat Asiakkaamme odottavat meiltä laadukasta, kestävää, kohtuuhintaista ja viihtyisää asumista hyvällä paikalla. Myös hyvän asiakaspalvelun, tavoitettavuuden ja tiedon löytämisen merkitys korostuu. Erityisesti asukasaktiivit odottavat vaikutus mahdollisuuksia ja kannustusta asukkaiden tekemään työhön. Varmistamme kohtuuhintaisen asumisen, minkä lisäksi kehitämme palveluamme jatkuvasti. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta. Henkilöstö Henkilöstö odottaa vakaata ja turvallista työpaikkaa, mielenkiintoisia työtehtäviä sekä kehitys mahdollisuuksia. Myös työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen odotetaan panostuksia. Kuuntelemme henkilöstöämme päivittäin ja käymme säännöllisiä kehityskeskusteluita. Työturvallisuutta ja hyvinvointia kehitämme jatkuvasti. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI

Olemme tunnistaneet toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryhmien odotusten pohjalta - - - - – - - - 52 53 VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 VASTUULLISUUSOHJELMA 2020 2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT ARA Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA) on ympäristöministeriön alainen virasto, joka vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta avustamalla, tukemalla ja takaamalla asumista ja rakentamista. ARA odottaa meiltä kestävän, laadukkaan ja kohtuuhintaisen asumisen edistämistä. Meiltä odotetaan myös hyvää yhteistyötä erilaisissa asumisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Kunnat ja kaupungit Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä osuus toiminnassamme muun muassa tonttien luovuttamisessa, hankkeiden puoltamisessa, rakennusvalvonnassa sekä asukasvalintojen valvonnassa. Kunnat, kaupungit sekä valtion viranomaiset odottavat meiltä lakien ja ohjeistusten noudattamista sekä selkeää viestintää. Huolehdimme säännöllisestä raportoinnista ja yhteydenpidosta eri kanavien kautta. Verkostoyhteistyö Teemme monipuolista verkostoyhteistyötä monien alan toimijoiden kanssa. Olemme mukana alan järjestöjen toiminnassa. Verkostoyhteistyön tarkoituksena on jakaa tietoa sekä luoda alalle hyviä yhteisiä käytäntöjä ja ratkaisuja. Yhteistyössä korostuu avoin viestintä ja osallistuminen yleiseen keskusteluun. Osallistumme useisiin verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin vuosittain. Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa rahoituslaitokset, urakoitsijat, suunnittelijat, huoltoyhtiöt sekä taloushallinnon ja ICT palveluiden tarjoajat. He odottavat hyvää yhteistyötä, jatkuvuutta, selkeää suunnan osoittamista sekä luotettavuutta. Yhteistyössä korostuu myös yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattaminen sekä sitoumuksista selviytyminen. Viestimme kumppaneiden kanssa useiden eri kanavien kautta, järjestämme yhteistyöpalavereita sekä huolehdimme hyvästä sopimusten hallinnasta. Omistaja Olemme valtion omistama ja ympäristöministeriön omistajaohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö. Toiminnallemme on asetettu tavoitteita muun muassa asuntotuotannon määrän ja alueellisen jakautuman suhteen. Lisäksi omistajamme odottaa meiltä puurakentamisen ja innovaatioiden edistämistä sekä työtä kiertotalouden ja vähähiilisyyden eteen. Strategian ja tavoitteiden toteutumista seurataan omistajaohjauksen ja yhtiökokousten kautta. Tarkoituksenamme on tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asuntoja niitä tarvitseville. Vastuullisena vuokranantajana huolehdimme asukkaistamme, seuraamme heidän tyytyväisyyttään sekä varmistamme hyvän asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta. Tuemme kaupunkeja ympäristövastuuseen ja vähähiilisyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, ja edistämme puurakentamista, vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja innovaatioita. Rakennutamme toimivaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Olemme mukana laadukkaiden ja kestävien aluekokonaisuuksien toteuttamisessa. Haluamme tukea yhteiskunnallista kasvua ja kehitystä tarjoamalla kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra asumista sitä eniten tarvitseville ruokakunnille. Olemme vastuullinen kumppani toimimme luotettavasti ja eettisesti sekä huolehdimme alihankintaketjumme vastuullisuudesta. Henkilöstömme on tärkein voimavaramme. Niinpä huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä teemme toimia työviihtyvyyden parantamiseksi. Annamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittää osaamistaan. lennaiset vastuullisuusteemat Seuraamme näitä vastuullisuusteemoja eri näkökulmien kautta. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme entisestään. Tavoitteet auttavat meitä myös arvioimaan toimintaamme jatkossa. MAHDOLLISTAMME VIIHTYISÄN JA TURVALLISEN ASUMISEN RAKENNAMME KESTÄVÄÄ KAUPUNKI YMPÄRISTÖÄ TUEMME KESTÄVÄÄ YHTEISKUNNALLISTA KEHITYSTÄ PANOSTAMME TYÖYHTEISÖÖN A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI Olemme tunnistaneet toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryhmien odotusten pohjalta meille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelmamme rakentuu: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=