Uutinen

Uu­si yh­teis­hal­lin­to­la­ki as­tuu voi­maan en­si vuo­den alus­sa

Lain tavoitteena on monella tavalla edistää asukkaiden asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Uudistusta esiteltiin syyskuussa Vuokralaiset ry:n järjestämillä Vuokralaispäivillä. A-Kruunu on toiminut jo aiemminkin uuden lain hengen mukaan.

La­kiuu­dis­tus­ta Vuok­ra­lais­päi­vil­lä esi­tel­lyt lain­sää­dän­tö­neu­vos Anu Kar­ja­lai­nen Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riös­tä ko­ros­ti esi­tyk­ses­sään, et­tä ky­se on tär­keäs­tä osas­ta lä­hi­de­mok­ra­tiaa ja sik­si asuk­kai­den vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien li­sää­mi­nen ha­lut­tiin var­mis­taa jat­kos­sa­kin.

- Lais­sa on nyt tuo­tu uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja vies­tin­tään se­kä asuk­kai­den ja yh­tiön vä­li­seen toi­min­taan niin, et­tä ko­kous­ten mää­rää ei ole li­sät­ty. Tie­don­ku­lun ja kom­mu­ni­koin­nin pi­tää ol­la vas­ta­vuo­rois­ta eli jos asuk­kaat esit­tä­vät toi­vei­ta, yh­tiön pi­tää vies­tiä sii­tä, mi­ten toi­veet on otet­tu huo­mioon. Yh­tiöi­den pi­tää jat­kos­sa myös il­moit­taa asuk­kail­le yh­teys­hen­ki­lö, jo­hon voi­daan ol­la yh­tey­des­sä yh­teis­hal­lin­toon liit­ty­vis­sä asiois­sa, ker­toi Kar­ja­lai­nen.

Asu­kas­toi­mi­kun­ta kes­kit­tyy yh­tei­söl­li­syy­den ke­hit­tä­mi­seen

Uu­te­na toi­mie­li­me­nä asu­kas­hal­lin­toon tu­lee asuk­kai­den ja yh­tiön vä­li­nen yh­teis­työe­lin, jo­ka kä­sit­te­lee jat­kos­sa yh­tiön ko­ko asun­to­kan­taa kos­ke­via yh­teis­hal­lin­toa­sioi­ta, ku­ten an­taa lau­sun­not vuok­ran­tar­kis­tuk­sis­ta. Aiem­min lau­sun­non on an­ta­nut asu­kas­toi­mi­kun­ta.

- Asu­kas­toi­mi­kun­nan toi­mia­laan tu­lee jat­kos­sa kuu­lu­maan eri­tyi­ses­ti asu­mis­viih­ty­vyy­den, yh­tei­söl­li­syy­den ja tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­nen. Naa­pu­rus­ton so­vit­te­lu jää kui­ten­kin pois ra­hoi­tus­suun­ni­tel­man kä­sit­te­lyn li­säk­si toi­mi­kun­nan teh­tä­vis­tä, ker­toi Kar­ja­lai­nen ja vas­ta­si ylei­sö­ky­sy­myk­seen Asu­mi­sen ra­hoi­tus- ja ke­hit­tä­mis­kes­kus ARAn roo­lis­ta lain val­vo­ja­na.

- Aiem­min yh­teis­hal­lin­to­lain val­von­ta on kuu­lu­nut alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le, mut­ta jat­kos­sa val­von­nan hoi­taa ARA, ja kan­te­lut ei­vät jat­kos­sa mak­sa asuk­kail­le mi­tään toi­sin kuin aiem­min on ol­lut.

Toi­min­ta­mal­li hio­taan yh­des­sä asuk­kai­den kans­sa

Yh­teis­työe­li­men aset­ta­mi­nen ei ole A-Kruu­nul­le uu­si asiaa, sil­lä pu­heen­joh­ta­jien ko­kous on toi­mi­nut vas­taa­van­tyyp­pi­se­nä toi­mie­li­me­nä ja si­tä on help­po ke­hit­tää uu­den lain mu­kaan toi­mi­vak­si.

- Luom­me tar­kem­mat muu­tok­set asu­kas­hal­lin­to­mal­liim­me yh­des­sä asuk­kai­den kans­sa. Yh­teis­työe­li­men toi­min­ta ja jä­sen­ten va­lin­ta on hy­vä or­ga­ni­soi­tua asuk­kai­ta par­hai­ten pal­ve­le­val­la ta­val­la. Sil­lä pe­riaat­teel­la olem­me pyr­ki­neet to­teut­ta­maan asu­kas­hal­lin­toam­me tä­hän­kin saak­ka, to­teaa kiin­teis­tö­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Pet­te­ri Puo­lan­ne.

Tä­nä syk­sy­nä A-Kruu­nus­sa on tar­koi­tus ko­keil­la tu­le­van vuo­den bud­je­tin ja vuok­ran­mää­ri­tyk­sen lä­pi­käy­mis­tä myös val­ta­kun­nal­li­sel­la Teams-ko­kouk­sel­la sen li­säk­si et­tä asiat käy­dään tä­nä vuon­na vie­lä myös asu­kas­ko­kouk­sis­sa lä­pi. Uu­si la­ki ko­ros­taa myös säh­köis­ten vies­tin­tä­ka­na­vien hyö­dyn­tä­mis­tä asu­kas­hal­lin­nos­sa.

- Ha­luam­me ko­keil­la eri­lai­sia vies­tin­tä­kei­no­ja, jot­ta löy­täi­sim­me par­haat mah­dol­li­set ta­vat toi­mia niin, et­tä asuk­kail­la oli­si myös mah­dol­li­suus ky­syä asiois­ta, ko­ros­taa Puo­lan­ne.

Ku­vas­sa Anu Kar­ja­lai­sen (oik.) kans­sa on Vuok­ra­lai­set ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja An­ne Vii­ta syys­kui­sil­la Vuok­ra­lais­päi­vil­lä. Mu­ka­na ris­tei­lyl­lä oli myös A-Kruu­nun asu­ka­sak­tii­ve­ja. A-Kruu­nu tar­joaa asu­ka­sak­tii­veil­le mah­dol­li­suu­den läh­teä Vuok­ra­lais­päi­vä­ris­tei­lyl­le jo­ka syk­sy.

Tu­le­van lain suu­rim­mat muu­tok­set 

  • Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jatkossa myös 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jos he ovat tehneet vuokrasopimuksen.
  • Yhteishallinnon luottamustehtävään valitun tulee olla luottamustehtävässä toimiessaan yhteisön asukas.
  • Asukastoimikunnan tehtävistä poistuu sekä sovittelun että rahoitussuunnitelman eli vuokranmääritykseen vaikuttavien talousasioiden käsittely.
  • Asukastoimikunta voidaan erottaa kesken toimikauden, mikäli puolet asukkaiden kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista kannattaa asiaa.
  • Yhtiön kaikkien talojen asukastoimikuntien puheenjohtajat tai toimikunnan sijasta valitut edustajat muodostavat yhteistyöelimen, joka muun muassa ottaa kantaa vuokranmäärittelyyn.
  • Asukaskokoukset voi jatkossa järjestää ns. hybridikokouksina eli läsnäolo- ja etäkokouksina.
  • Asukaskokouskutsu on toimitettava jatkossa kaksi viikkoa ennen kokousta.
  • Asukkaiden kokouksella ja yhteistyöelimellä on oikeus saada oikeuksiensa käyttämiseen tarpeelliset vuokrataloyhteisöä koskevat tiedot.
  • Yhtiön on tiedotettava asukkaille asioista, joilla voi olla merkitystä asumiseen ja asukashallintotoimielimien oikeuksien käyttämiseksi.
  • Yhteishallinnon toimivuutta valvoo jatkossa ARA, jolla on myös oikeus määrätä uhkasakko. Asukkaat voivat kannella maksutta ARAlle yhteishallintoon liittyvistä epäkohdista.