Korona-info

EN Corona-info   SV Corona-info   RU Информация о коронавирусе   AR استعلامات كورونا‬

 

Tätä sivua on päivitetty seuraavasti:

28.5.2020 klo 17.00. Saunat ja kerhotilat avataan 15.6.2020
15.5.2020 klo 15.20. Saunamaksujen maksaminen kesä-, heinä- ja elokuussa 
23.4.2020 klo 15.40. Saunamaksujen maksaminen toukokuussa
27.3.2020 klo 16.00. Desinfioivat puhdistusliinat, kosteuspyyhkeet ja nenäliinat eivät kuulu wc-pönttöön
26.3.2020 klo 17.00. Ohjeistuksen kieliversiot: ruotsi
26.3.2020 klo 17.00. Ohjeistuksen kieliversiot: englanti
26.3.2020 klo 17.00. Ohjeistuksen kieliversiot: venäjä
26.3.2020 klo 17.00. Ohjeistuksen kieliversiot: arabia
26.3.2020 klo 17.00. Ohjeistuksen kieliversiot: suomi
23.3.2020 klo 13.30. Naapuriapu -toimintamalli julkaistu

 


 

A-Kruu­nun oh­jeet asuk­kail­le poik­keu­so­lo­jen ai­ka­na

Vi­ra­no­mai­soh­jeet
www.thl.fi

Kiin­teis­tö­jen yh­tei­set ti­lat ja saunamaksut

Asu­kas­ta­pah­tu­mat

Naa­pu­ria­pu

Asiakaspalvelu

Vies­tin­tä ja tie­dot­ta­mi­nen

 


 

A-Kruunun ohjeet asukkaille poikkeusolojen aikana

Poikkeusolot vaikuttavat nyt kaikkien arkeen ja suuri osa arjen toiminnoista keskittyy kotioloihin. Tämä vaatii kaikilta paljon sopeutumista ja määräysten noudattamista sekä muiden asukkaiden huomioonottamista. Me A-Kruunulla pyrimme siihen, että asiakaspalvelumme, huolto ja siivous toimivat mahdollisimman hyvin myös korona-aikana. Siivousta pyritään tässä tilanteessa tehostamaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja pääpaino siivouksessa on desinfioinnissa ja kosketuspintojen tehopuhdistuksessa. 

 

Viranomaisohjeet

A-Kruunun kaikessa toiminnassa noudatetaan viranomaisohjeistuksia ja -määräyksiä koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Pyydämme asukkaitamme ottamaan vallitsevan tilanteen vakavasti, noudattamaan annettuja ohjeita ja tekemään jokainen omalta osaltaan kaiken mahdollisen, jotta viruksen leviäminen estetään. Ajankohtaista viranomaisohjeistusta kannattaa seurata THL:n sivuilta www.thl.fi

 

Kiinteistöjen yhteiset tilat ja saunamaksut

Tar­pee­ton­ta kul­kua yh­tei­sis­sä ti­lois­sa tu­lee vält­tää. Eri­tyi­ses­ti van­hem­pien tu­lee nyt val­voa las­ten­sa kul­kua yh­tei­sis­sä ti­lois­sa ja ta­loyh­tiön leik­ki­pai­kal­la. Tu­pak­ka­pai­koil­la tu­lee vält­tää tar­pee­ton­ta oles­ke­lua. Kai­kes­sa toi­min­nas­sa on hy­vä huo­mioi­da met­rin tur­vae­täi­syys mui­hin hen­ki­löi­hin.

Saunat ja kerhotilat avataan asukkaiden käyttöön maanantaina 15.6.2020. Valtioneuvoston uudet lievennykset koronamääräyksiin tulevat voimaan 1.6.2020 ja niiden perusteella voidaan A-Kruunussakin purkaa koronaa koskevia rajoitteita hallitusti. Saunat avataan asukkaiden käyttöön maanantaina 15.6.2020 alkaen. Sekä lenkkisaunat että asukkaiden omat saunavuorot jatkuvat 15.6.2020 lähtien normaalisti. Saunamaksuja ei peritä kesä-, heinä- ja elokuulta voimassa olevissa saunavuorosopimuksissa. Otathan tämän huomioon maksaessasi vuokraa. Mikäli haluat uuden saunavuoron, ole yhteydessä kotitalosi huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiön tiedot löydät kotitalosi asukassivuilta.

Myös kerhotiloja voi käyttää jälleen 15.6.2020 lähtien viranomaisten ohjeita turvatäisyyksistä (1–2 metriä) ja käsihygieniasta noudattaen.

Kaikissa yhteisissä tiloissa on edelleen noudatettava asianmukaista varovaisuutta. Missään yhteisissä tiloissa ei saa oleskella kipeänä. Muut poikkeusajan järjestelyt säilyvät ennallaan. Tiedotamme muutoksista heti, kun tilanne muuttuu. 

Pe­su­tu­vat ovat käy­tös­sä. Asuk­kaan, jo­ka on ka­ran­tee­nis­sa tai ki­peä, ei tu­le käyt­tää pe­su­laa ja mui­ta yh­tei­siä ti­lo­ja.

Huo­lel­li­nen kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia on tär­keää yh­tei­sis­sä ti­lois­sa lii­kut­taes­sa. Väl­tä oven kah­voi­hin, kai­tei­siin tai his­sin nap­pei­hin kos­ke­mis­ta pal­jail­la kä­sil­lä. Pe­se kä­siä­si usein!

His­sin käyt­tä­mis­tä on hy­vä vält­tää.

 

Desinfioivat puhdistusliinat, kosteuspyyhkeet ja nenäliinat eivät kuulu wc-pönttöön

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tiedote: https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/uutishuone/2020/Sivut/Desinfioivat-puhdistusliinat%2c-kosteuspyyhkeet-ja-nenaliinat-eivat-kuulu-wc-ponttoon.aspx

 

Asukastapahtumat

Kaikki fyysiset asukastapahtumat ja – tilaisuudet siirretään tulevaisuuteen. Näin digiaikana on helppoa ylläpitää yhteisöllisyyttä taloissa ja aktivoitua talojen someryhmissä. Kaikki ilon tuottaminen muille on nyt sallittua ja suositeltavaa. Sallittua on pitää esimerkiksi yhteislauluhetki taloyhtiön parvekkeilta ja keksiä muita turvallisia tapoja yhteisöllisyyteen. 

Muistetaan taloyhtiön facebook ja muissa ryhmissä hyvät tavat ja ihmisten yksityisyyden suoja.

 

Naapuriapu

Kaikilla ei kuitenkaan ole käytössään digiajan yhteyksiä, joten muistetaan myös nämä naapurit.  Teimme asukkaidemme käyttöön ilmoituksen, johon auttamishalukkaat asukkaamme voivat lisätä yhteystietonsa. Tulemme tuomaan ilmoituksen talonne ilmoitustaululle, mutta voit myös itse tulostaa ilmoituksen ja viedä sen talosi ilmoitustaululle. Löydät tulostettavan ilmoituksen nettisivuiltamme ja täältä.   Mikäli tiedät, että naapurissasi on yli 70-vuotias tai riskiryhmiin kuuluva henkilö, voit pudottaa myös hänen postiluukustaan lapun ja tarjota kaupassa- tai apteekissakäyntiapua. 

 

Asiakaspalvelu

Palvelemme asiakkaitamme sähköpostitse sekä puhelimitse. Asuntojen hakeminen jatkuu normaaliin tapaan verkkosivujemme kautta.  

Puh. 0207 207 100
ma–pe kello 12-14.30
vuokraus@a-kruunu.fi

Vikailmoituksissa niin meille, kuin yhteistyökumppaneillemme pyydämme, että jätätte kiireettömät pyynnöt myöhäisempään ajankohtaan. Kiireellisissä töissä informoikaa viestissänne, jos asunnossa oleskelee sairastunut, altistunut tai koronan takia karanteenissa oleva henkilö. Näin asiaan pystytään reagoimaan asianmukaisesti. Talokohtaiset yhteystiedot huoltoyhtiöön löydät A-Kruunun nettisivuilla olevilta talokohtaisilta asukassivuilta. 

 

Viestintä ja tiedottaminen

Päivitämme ohjeistusta aina tarpeen vaatiessa ja sen voi lukea A-Kruunun nettisivuilta. Kaikki tiedotteet lähetetään myös sähköpostitse niille asukkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme ja lisäksi tiedotteet viedään talojen ilmoitustauluille.

HAKEMISTO